Fyzioterapia

 Uplatnenie absolventov

Absolvent 3. stupňa študijného programu fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii. Samostatne vykonáva činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kinezioterapiu.

Samostatne poskytuje individualizovanú starostlivosť vo fyzioterapii a rozvíja prax vo fyzioterapii vo všetkých oblastiach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci vo fyzioterapii, identifikuje  problémy, ktoré môžu byť predmetom výskumu fyzioterapie, využíva a aplikuje výsledky výskumu vo fyzioterapii v súlade s profesijnými normami, etickými princípmi, právami pacientov a právami dieťaťa s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore.

Absolvent pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát, pozná základné patomorfologické a patofyziologické prejavy chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme. Má teoretické základy zo všeobecnej kineziologickej propedeutiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociológie, teoretické základy zo všeobecnej kineziológie a patokineziológie, ovláda široký systém poznatkov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie v procese liečebnej rehabilitácie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

• úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe fyzioterapia,
• záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
• predloženie projektu dizertačnej práce,
• úspešné absolvovanie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie

 Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke fakulty.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

ČASTI PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
• Písomný test z cudzieho jazyka (angličtina).
• Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce.
• Ústny pohovor.Forma prijímacej skúšky

1. PÍSOMNÝ TEST
Písomný test zo svetového jazyka (AJ) (neabsolvujú uchádzači, ktorí predložia overenú
kópiu o vykonaní štátnej skúšky z anglického jazyka).
Náplň písomného testu:
• test je zameraný na zistenie úrovne vedomostí uchádzača a praktického zvládnutia
svetového jazyka v rozsahu slovná zásoba, preklad, gramatika. Doba trvania
písomného testu – 30 minút.
2. PREZENTÁCIA A OBHAJOBA PROJEKTU DIZERTAČNEJ PRÁCE
• Prezentácia projektu dizertačnej práce v programe Power Point v rozsahu 10
minút, odborná diskusia k danej problematike.
3. ÚSTNY POHOVOR
• Preverovanie odborných vedomostí a pripravenosti uchádzača k samostatnej
vedeckej práci v danom odbore, identifikácia osobnostných i motivačných
predpokladov pre štúdium.
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií: Pri vytváraní
výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy:
• výsledky vysokoškolského vzdelania (II. stupňa) - maximálny počet bodov – 50 b,
• výsledky jazykovej skúšky - maximálny počet bodov – 25 b,
• obhajoba projektu dizertačnej práce - maximálny počet bodov – 100 b,
• ústny pohovor - maximálny počet bodov – 25 b.
Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet
uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností
na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 15.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • • overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma)
 • • návrh projektu dizertačnej práce (papierová forma)
 • • súpis publikovaných článkov in extenzo (nestačia abstrakty) spolu s ich separátmi (papierová forma)
 • • potvrdenie o odbornej praxi (papierová forma)
 • • overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma)
 • • výpis výsledkov za všetky roky vysokoškolského štúdia vydané vysokou školou (ak nie sú študijné výsledky v prihláške potvrdené vysokou školou) (papierová forma)
 • • doklad o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná) (papierová forma)
 • • prehlásenie, či plánuje absolvovať písomný test z anglického jazyka. V prípade, že uchádzač absolvoval štátnu skúšku z anglického jazyka pripojí overenú kópiu o vykonaní štátnej skúšky (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN: SK5681800000007000240559

Variabilný symbol: 1600501

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre prijímateľa: meno_priezvisko

 

Platba pre zahraničných študentov:

Názov a sídlo banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32 , 810 05 Bratislava

IBAN: SK5681800000007000240559

Swiftový kód: SUBA SK BX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Posledná aktualizácia: 18.12.2023 07:07

Upozorniť na neaktuálne údaje