Fyzioterapia

Prijímacie konanie pre doktorandský študijný program FYZIOTERAPIA

Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 rokov

Udeľovaný titul: philosophie doctor (PhD.)

Forma štúdia: denná

 Prospects of graduates

Profil absolventa študijného odboru fyzioterapia

 

Absolvent 3. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii. Samostatne vykonáva činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kinezioterapiu.

Samostatne poskytuje individualizovanú starostlivosť vo fyzioterapii a rozvíja prax vo fyzioterapii vo všetkých oblastiach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci vo fyzioterapii, identifikuje  problémy, ktoré môžu byť predmetom výskumu fyzioterapie, využíva a aplikuje výsledky výskumu vo fyzioterapii v súlade s profesijnými normami, etickými princípmi, právami pacientov a právami dieťaťa s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore.

Absolvent pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát, pozná základné patomorfologické a patofyziologické prejavy chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme. Má teoretické základy zo všeobecnej kineziologickej propedeutiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociológie, teoretické základy zo všeobecnej kineziológie a patokineziológie, ovláda široký systém poznatkov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie v procese liečebnej rehabilitácie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na štúdium:

 

Externá forma:

 • úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe fyzioterapia
 • záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty
 • predloženie projektu dizertačnej práce
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky

 

 

ČASTI PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

 

 • písomný test z cudzieho jazyka (angličtina)
 • prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce
 • ústny pohovor

 

 

1. PÍSOMNÝ TEST

Písomný test zo svetového jazyka (AJ) (neabsolvujú uchádzači, ktorí predložia overenú kópiu

o vykonaní štátnej skúšky).

 

Náplň písomného testu:

 • test je zameraný na zistenie úrovne vedomostí uchádzača a praktického zvládnutia svetového jazyka v rozsahu slovná zásoba, preklad, gramatika. Doba trvania písomného testu – 30 minút.

 

2. PREZENTÁCIA A OBHAJOBA PROJEKTU DIZERTAČNEJ PRÁCE

 • prezentácia projektu dizertačnej práce v programe Power Point v rozsahu 10 minút, odborná diskusia k danej problematike.

 

3. ÚSTNY POHOVOR

Náplň ústneho pohovoru:

 • preverovanie odborných vedomostí a pripravenosti uchádzača k samostatnej vedeckej práci v danom odbore, identifikácia osobnostných i motivačných predpokladov pre štúdium.

 

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií: Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy:

 • výsledky vysokoškolského vzdelania (II. stupňa) - maximálny počet bodov – 50 b
 • výsledky jazykovej skúšky - maximálny počet bodov – 25 b,
 • obhajoba projektu dizertačnej práce - maximálny počet bodov – 100 b,
 • ústny pohovor - maximálny počet bodov – 25 b.

 

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov,

prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa

podmienok prijatia na štúdium.

 

 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

 

K prihláške je potrebné pripojiť:

 • návrh projektu dizertačnej práce (musí obsahovať: návrh témy, anotáciu v rozsahu min 500 slov, kľúčové slová, odôvodnenie výberu okruhu a zvolenia témy, stručný obsah problamatiky v súčastnoti, navrhované ciele – hlavný a vedľajšie, navrhovaná stratégia riešenia – metodika, prínos riešenia pre daný odbor, predpokladané výstupy)
 • súpis publikovaných článkov in extenzo (nestačia abstrakty) spolu s ich separátmi
 • kópie publikácií vo vedecko – odborných časopisoch
 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom)
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške
 • výpis výsledkov za všetky roky vysokoškolského štúdia vydané vysokou školou (ak nie sú študijné výsledky v prihláške potvrdené vysokou školou)
 • prehlásenie, či plánuje absolvovať písomný test z anglického jazyka. V prípade, že uchádzač absolvoval štátnu skúšku z anglického jazyka pripojí overenú kópiu o vykonaní štátnej skúšky
 • uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, pripojí overenú kópiu dokladu o vzdelaní (diplom), úradný preklad uvedeného dokladu, overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu, overenú kópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku, úradné preklady sa netýkajú uchádzačov z Českej republiky, uchádzač je povinný predložiť aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve (u zahraničných uchádzačov)
 • doklad o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná)


Additional information

ČASTI PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

1. PÍSOMNÝ TEST

Písomný test zo svetového jazyka (AJ) (neabsolvujú uchádzači, ktorí predložia overenú kópiu o vykonaní štátnej skúšky z anglického jazyka).

 

Náplň písomného testu:

 • Test je zameraný na zistenie úrovne vedomostí uchádzača a praktického zvládnutia svetového jazyka v rozsahu slovná zásoba, preklad, gramatika. Doba trvania písomného testu – 30 minút.

 

2. PREZENTÁCIA A OBHAJOBA PROJEKTU DIZERTAČNEJ PRÁCE

 • Prezentácia projektu dizertačnej práce v programe Power Point v rozsahu 10 minút, odborná diskusia k danej problematike.

 

3. ÚSTNY POHOVOR

 • Preverovanie odborných vedomostí a pripravenosti uchádzača k samostatnej vedeckej práci v danom odbore, identifikácia osobnostných i motivačných predpokladov pre štúdium.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií: Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy:

 • výsledky vysokoškolského vzdelania (II. stupňa) - maximálny počet bodov – 50 b,
 • výsledky jazykovej skúšky - maximálny počet bodov – 25 b,
 • obhajoba projektu dizertačnej práce - maximálny počet bodov – 100 b,
 • ústny pohovor - maximálny počet bodov – 25 b.

 Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

 Conditions for international students

Termín podávania prihlášok pre zahraničných uchádzačov sa predlžuje do 31.5.General information on the admission exam

K prihláške je potrebné pripojiť:

 • návrh projektu dizertačnej práce (musí obsahovať: návrh témy, anotáciu v rozsahu min 500 slov, kľúčové slová, odôvodnenie výberu okruhu a zvolenia témy, stručný obsah problematiky v súčasnosti, navrhované ciele – hlavný a vedľajšie, navrhovaná stratégia riešenia – metodika, prínos riešenia pre daný odbor, predpokladané výstupy),
 • súpis publikovaných článkov in extenzo (nestačia abstrakty) spolu s ich separátmi,
 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške,
 • výpis výsledkov za všetky roky vysokoškolského štúdia vydané vysokou školou (ak nie sú študijné výsledky v prihláške potvrdené vysokou školou),
 • prehlásenie, či plánuje absolvovať písomný test z anglického jazyka. V prípade, že uchádzač absolvoval štátnu skúšku z anglického jazyka pripojí overenú kópiu o vykonaní štátnej skúšky,
 • uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, pripojí overenú kópiu dokladu o vzdelaní (diplom), úradný preklad uvedeného dokladu, overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu, overenú kópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku, úradné preklady sa netýkajú uchádzačov z Českej republiky,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve (u zahraničných uchádzačov),
 • doklad o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).


Form of entrance exam

1. PÍSOMNÝ TEST

Písomný test zo svetového jazyka (AJ) (neabsolvujú uchádzači, ktorí predložia overenú kópiu o vykonaní štátnej skúšky z anglického jazyka).

 

Náplň písomného testu:

 • Test je zameraný na zistenie úrovne vedomostí uchádzača a praktického zvládnutia svetového jazyka v rozsahu slovná zásoba, preklad, gramatika. Doba trvania písomného testu – 30 minút.

 

2. PREZENTÁCIA A OBHAJOBA PROJEKTU DIZERTAČNEJ PRÁCE

 • Prezentácia projektu dizertačnej práce v programe Power Point v rozsahu 10 minút, odborná diskusia k danej problematike.

 

3. ÚSTNY POHOVOR

 • Preverovanie odborných vedomostí a pripravenosti uchádzača k samostatnej vedeckej práci v danom odbore, identifikácia osobnostných i motivačných predpokladov pre štúdium.


Tests

1. PÍSOMNÝ TEST

Písomný test zo svetového jazyka (AJ) (neabsolvujú uchádzači, ktorí predložia overenú kópiu o vykonaní štátnej skúšky z anglického jazyka).

 

Náplň písomného testu:

 • Test je zameraný na zistenie úrovne vedomostí uchádzača a praktického zvládnutia svetového jazyka v rozsahu slovná zásoba, preklad, gramatika. Doba trvania písomného testu – 30 minút.


 • Apply the application for study

  30.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  10.06.2021 - 10.06.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
4


Additions
 • CV (paper form)
 • • overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (paper form)
 • • návrh projektu dizertačnej práce (paper form)
 • • súpis publikovaných článkov in extenzo (nestačia abstrakty) spolu s ich separátmi (paper form)
 • • potvrdenie o odbornej praxi (paper form)
 • • overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (paper form)
 • • výpis výsledkov za všetky roky vysokoškolského štúdia vydané vysokou školou (ak nie sú študijné výsledky v prihláške potvrdené vysokou školou) (paper form)
 • • doklad o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná) (paper form)
 • • prehlásenie, či plánuje absolvovať písomný test z anglického jazyka. V prípade, že uchádzač absolvoval štátnu skúšku z anglického jazyka pripojí overenú kópiu o vykonaní štátnej skúšky (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN: SK5681800000007000240559

Variabilný symbol: 1600501

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre prijímateľa: meno_priezvisko

 

Platba pre zahraničných študentov:

Názov a sídlo banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32 , 810 05 Bratislava

IBAN: SK5681800000007000240559

Swiftový kód: SUBA SK BX

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Last update: 27.01.2021 10:36

Draw attention to not topical data