Fyzioterapia

 Prospects of graduates

Absolvent 3. stupňa študijného programu fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii. Samostatne vykonáva činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kinezioterapiu.

Samostatne poskytuje individualizovanú starostlivosť vo fyzioterapii a rozvíja prax vo fyzioterapii vo všetkých oblastiach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci vo fyzioterapii, identifikuje  problémy, ktoré môžu byť predmetom výskumu fyzioterapie, využíva a aplikuje výsledky výskumu vo fyzioterapii v súlade s profesijnými normami, etickými princípmi, právami pacientov a právami dieťaťa s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore.

Absolvent pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát, pozná základné patomorfologické a patofyziologické prejavy chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme. Má teoretické základy zo všeobecnej kineziologickej propedeutiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociológie, teoretické základy zo všeobecnej kineziológie a patokineziológie, ovláda široký systém poznatkov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie v procese liečebnej rehabilitácie.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

• úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe fyzioterapia,
• záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
• predloženie projektu dizertačnej práce,
• úspešné absolvovanie prijímacej skúškyAdditional information

 Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke fakulty.General information on the admission exam

ČASTI PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
• Písomný test z cudzieho jazyka (angličtina).
• Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce.
• Ústny pohovor.Form of entrance exam

1. PÍSOMNÝ TEST
Písomný test zo svetového jazyka (AJ) (neabsolvujú uchádzači, ktorí predložia overenú
kópiu o vykonaní štátnej skúšky z anglického jazyka).
Náplň písomného testu:
• test je zameraný na zistenie úrovne vedomostí uchádzača a praktického zvládnutia
svetového jazyka v rozsahu slovná zásoba, preklad, gramatika. Doba trvania
písomného testu – 30 minút.
2. PREZENTÁCIA A OBHAJOBA PROJEKTU DIZERTAČNEJ PRÁCE
• Prezentácia projektu dizertačnej práce v programe Power Point v rozsahu 10
minút, odborná diskusia k danej problematike.
3. ÚSTNY POHOVOR
• Preverovanie odborných vedomostí a pripravenosti uchádzača k samostatnej
vedeckej práci v danom odbore, identifikácia osobnostných i motivačných
predpokladov pre štúdium.
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií: Pri vytváraní
výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy:
• výsledky vysokoškolského vzdelania (II. stupňa) - maximálny počet bodov – 50 b,
• výsledky jazykovej skúšky - maximálny počet bodov – 25 b,
• obhajoba projektu dizertačnej práce - maximálny počet bodov – 100 b,
• ústny pohovor - maximálny počet bodov – 25 b.
Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet
uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností
na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium. • Apply the application for study

  30.04.2024

 • Performance of the entrance exam

  - 15.06.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • CV (paper form)
 • • overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (paper form)
 • • návrh projektu dizertačnej práce (paper form)
 • • súpis publikovaných článkov in extenzo (nestačia abstrakty) spolu s ich separátmi (paper form)
 • • potvrdenie o odbornej praxi (paper form)
 • • overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (paper form)
 • • výpis výsledkov za všetky roky vysokoškolského štúdia vydané vysokou školou (ak nie sú študijné výsledky v prihláške potvrdené vysokou školou) (paper form)
 • • doklad o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná) (paper form)
 • • prehlásenie, či plánuje absolvovať písomný test z anglického jazyka. V prípade, že uchádzač absolvoval štátnu skúšku z anglického jazyka pripojí overenú kópiu o vykonaní štátnej skúšky (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €


The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN: SK5681800000007000240559

Variabilný symbol: 1600501

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre prijímateľa: meno_priezvisko

 

Platba pre zahraničných študentov:

Názov a sídlo banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32 , 810 05 Bratislava

IBAN: SK5681800000007000240559

Swiftový kód: SUBA SK BX

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Last update: 18.12.2023 07:07

Draw attention to not topical data