Fyzika kondenzovaných látok

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia programu Fyzika kondenzovaných látok ovládajú moderné metódy experimentálneho štúdia tuhých látok predovšetkým v extrémnych experimentálnych podmienkach ako sú veľmi nízke teploty, vysoké magnetické polia, vonkajší tlak. Ovládajú komerčné zariadenia schopné tieto podmienky vytvárať, sú však dostatočne prakticky erudovaní, aby boli schopní zaviesť, alebo upraviť experimentálnu metódu pre skúmanie predovšetkým  termodynamických  a transportných vlastností vybraných systémov. Získali hlboký teoretický základ o kvantovomechanických procesoch prebiehajúcich v tuhých látkach, ktorý im umožňuje porozumieť súčasným otvoreným vedeckým problémom vo fyzike  kondenzovaných látok a aktívne sa zapojiť do ich riešenia. Počas doktorandského štúdia nadobudli praktické znalosti o príprave a štúdiu štruktúry nekonvenčných materiálov s dôrazom na nanoskopické systémy. Sú schopní pracovať so súdobými programovými balíkmi pre sofistikovanú analýzu experimentálnych dát a ich počítačové modelovanie. Dokážu fyzikálne interpretovať získané experimentálne údaje a navrhovanú interpretáciu prezentovať vo forme vedeckej publikácie, alebo na vedeckej konferencii. Osvojené vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom doktorandského štúdia Fyzika kondenzovaných látok stať sa členmi špičkových výskumných tímov na renomovaných vedeckých pracoviskách v Európe a zámorí. Uvedená možnosť je pravidelne využívaná v rámci postdoktorandských pobytov.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

úspešné absolvovanie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie

Teória fyziky kondenzovaných látok: Adiabatická a jednoelektrónová aproximácia. Jednoelektrónové stavy energie v kryštáli. Elektrón v periodickom poli. Aproximácia takmer voľných elektrónov.  Metóda efektívnej hmotnosti. Klasifikácia tuhých látok na základe spektra energie jednoelektrónových stavov. Elektrónové merné teplo. Kmity atómov kryštalickej mriežky. Lineárna mriežka s jedným atómom v elementárnej bunke. Fonóny. Merné teplo kryštálov. Magnóny. Výmenná interakcia a Heisenbergov hamiltonián.  Magnónové merné teplo. Elektrónovo-fonónová interakcia. Cooperove páry-väzbová energia. Základný stav supravodiča (BCS model). Supratekutosť. Hustota elektrónových stavov. Koncentrácia elektrónov a dier v polovodičoch. Fermiho energia. Boltzmannova kinetická rovnica, kinetické koeficienty.  Termoelektrické a galvanomagnetické javy.

Experimentálna fyzika kondenzovaných látok: Fyzikálny princíp a stavba elektrónového mikroskopu.  Experimentálne metódy rtg. difraktografie. Vznik a vlastnosti rtg žiarenia. Braggov zákon. Laueho difrakčné podmienky. Recipročná mriežka. Neutrónová difrakcia.  Rastrovacia tunelová mikroskopia (STM). Atómová silová mikroskopia (AFM).  Elektrická vodivosť polovodičov. Metódy merania elektrickej vodivosti. Meranie Hallovej konštanty. 
Určenie orbitálneho a spinového magnetického momentu.  Metódy merania intenzity a indukcie magnetického poľa. (indukčné metódy, magnetometrické metódy, Hallov jav). Metódy zaznamenávania krivky magnetizácie a hysteréznej slučky. Jadrová magnetická rezonancia. Elektrónová paramagnetická rezonancia. Mössbauerova spektroskopia. Infračervená spektroskopia. Metódy získavanie a merania nízkych (do l K) a veľmi nízkych teplôt (pod l K).  Metódy merania tepelnej vodivosti a tepelnej kapacity. Supravodivosť. Supratekutosť. Termodynamika fázových transformácií. Termodynamická podmienka rovnováhy. Rozdelenie kondenzovaných látok podľa ich magnetických vlastností. Orbitálny magnetický moment. Spinový magnetický moment. Magnetické vlastnosti atómu s jedným a viacerými elektrónmi, Russelova-Sanndersova väzba. Hundové pravidlá.  Feromagnetizmus.   Fázové prechody 2. druhu ( prechod z feromagnetického do paramagnetického stavu). Antiferomagnetizmus. Ferimagnetizmus. Druhy energie feromagnetík. Doménová štruktúra feromagnetík.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    17.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • životopis
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 30.11.2023 09:36

Upozorniť na neaktuálne údaje