Ekonomika a manažment verejnej správy

Charakteristika absolventa študijného programu a znalostí, ktoré nadobudne:

 • ovláda základné teórie, pojmy  a fakty všeobecného systému ekonómie a ekonomiky s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém,
 • je schopný systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, má základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovláda metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo verejnej správe,
 • dokáže aplikovať teoretické poznatky pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí subjektov verejnej správy,
 • je schopný posúdiť reálnosť navrhovaných opatrení na základe analýzy ekonomických faktov  a platných zákonov.
 • ovláda základné  metódy a techniky regionálnych analýz, písania a manažmentu projektov,  základné metódy regionálnej a priestorovej analýzy a výskumné a štatistické metódy,
 • ovláda základné metódy navrhovania a praktickej realizácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, miest a obcí.
 • ovláda dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.


Uplatnenie absolventov

Profil absolventa a jeho predpokladané uplatnenie:

 • je schopný spolupracovať na projektoch ekonomického a sociálneho rozvoja príslušnej úrovni verejnej správy,
 • je schopný využívať   metódy a nástroje  národohospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky,
 • je schopný zabezpečovať  operatívnu  činnosť na jednotlivých úsekoch verejnej správy,
 • je schopný navrhovať, písať a implementovať základné projekty v oblasti verejnej správy, miestneho a regionálneho rozvoja.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/i-stupen-bakalarske-studiumKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.
email: tatiana.sorokova@tuke.sk
telefón: 055/602 3306Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 10:47

Upozorniť na neaktuálne údaje