Ekonomika a manažment verejnej správy

Charakteristika absolventa študijného programu a znalostí, ktoré nadobudne:

 • ovláda základné teórie, pojmy  a fakty všeobecného systému ekonómie a ekonomiky s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém,
 • je schopný systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, má základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovláda metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo verejnej správe,
 • dokáže aplikovať teoretické poznatky pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí subjektov verejnej správy,
 • je schopný posúdiť reálnosť navrhovaných opatrení na základe analýzy ekonomických faktov  a platných zákonov.
 • ovláda základné  metódy a techniky regionálnych analýz, písania a manažmentu projektov,  základné metódy regionálnej a priestorovej analýzy a výskumné a štatistické metódy,
 • ovláda základné metódy navrhovania a praktickej realizácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, miest a obcí.
 • ovláda dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.


Uplatnenie absolventov

Profil absolventa a jeho predpokladané uplatnenie:

 • je schopný spolupracovať na projektoch ekonomického a sociálneho rozvoja príslušnej úrovni verejnej správy,
 • je schopný využívať   metódy a nástroje  národohospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky,
 • je schopný zabezpečovať  operatívnu  činnosť na jednotlivých úsekoch verejnej správy,
 • je schopný navrhovať, písať a implementovať základné projekty v oblasti verejnej správy, miestneho a regionálneho rozvoja.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška z matematiky: uchádzač sa môže rozhodnúť, či si chce dať uznať výsledok externej časti maturitnej skúšky z matematiky, národnej porovnávacej skúšky Scio z matematiky alebo absolvovať prijímaciu skúšku osobne na EkF.

Honotenie za cudzí jazyk: uchádzač sa môže rozhodnúť, či si chce dať uznať výsledok externej časti maturitnej skúšky alebo národnej porovnávacej skúšky Scio.

Podrobné podmienky prijatia budú zverejnené na www.ekf.tuke.sk .Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.
email: tatiana.sorokova@tuke.sk
telefón: 055/602 3306Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 11.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  07.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku:

Štátna pokladnica: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417

Variabilný symbol: 2019

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2018 15:28

Upozorniť na neaktuálne údaje