Ekonomika a manažment verejnej správy

Charakteristika absolventa študijného programu a znalostí, ktoré nadobudne:

 • ovláda základné teórie, pojmy  a fakty všeobecného systému ekonómie a ekonomiky s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém,
 • je schopný systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, má základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovláda metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo verejnej správe,
 • dokáže aplikovať teoretické poznatky pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí subjektov verejnej správy,
 • je schopný posúdiť reálnosť navrhovaných opatrení na základe analýzy ekonomických faktov  a platných zákonov.
 • ovláda základné  metódy a techniky regionálnych analýz, písania a manažmentu projektov,  základné metódy regionálnej a priestorovej analýzy a výskumné a štatistické metódy,
 • ovláda základné metódy navrhovania a praktickej realizácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, miest a obcí.
 • ovláda dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.


Prospects of graduates

Profil absolventa a jeho predpokladané uplatnenie:

 • je schopný spolupracovať na projektoch ekonomického a sociálneho rozvoja príslušnej úrovni verejnej správy,
 • je schopný využívať   metódy a nástroje  národohospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky,
 • je schopný zabezpečovať  operatívnu  činnosť na jednotlivých úsekoch verejnej správy,
 • je schopný navrhovať, písať a implementovať základné projekty v oblasti verejnej správy, miestneho a regionálneho rozvoja.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/i-stupen-bakalarske-studiumCoordinator for students with specific needs

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.
email: tatiana.sorokova@tuke.sk
telefón: 055/602 3306General information on the admission exam

Bez prijímacej skúšky.Form of entrance exam

Bez prijímacej skúšky. • Apply the application for study

  30.04.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Last update: 03.02.2021 10:47

Draw attention to not topical data