Ekonomika a manažment prírodných zdrojov

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia v nadväznosti na 1. stupeň získajú veľmi dobré vedomosti z oblasti manažmentu, financovania podniku i ekonomiky reprodukcie a využívania obnoviteľných prírodných zdrojov. Voliteľné bloky umožňujú špecializácie absolventov na oblasti lesníctvo, spracovanie a zhodnocovanie dreva, obchod a informačné technológie. To umožní absolventom získať potrebné teoretické vedomosti z technológie, techniky, znalosti o výrobkoch, obchode, marketingu a tvorbe cien a zaručuje komplexnú prípravu absolventov na riadenie podnikov a projektov zameraných na reprodukciu prírodných zdrojov a ich efektívne využívanie. Absolventi nájdu široké uplatnenie ako manažéri firiem, ktoré sa orientujú na reprodukciu a využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov na Slovensku a v krajinách EÚ aj ako experti v rozvojových krajinách. Dobré uplatnenie absolventov je možné očakávať pri tvorbe a realizácii environmentálnych projektov, projektov zalesňovania, využívania prírodných, predovšetkým lesných zdrojov, projektov orientovaných na biotechnológie, biodiverzitu a energetické využívanie biomasy. S uplatnením absolventov je možné rátať aj v oblasti štátnej a verejnej správy a pri tvorbe projektov zameraných na využívanie štrukturálnych fondov EÚ.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímanie študentov na študijný program Ekonomika a manažment prírodných zdrojov sa uskutočňuje v súlade so základnými podmienkami prijatia na štúdium v zmysle § 56, ods. (2) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  Poradie uchádzačov o štúdium bude vyhodnotené na základe vyhodnotenia študijných výsledkov bakalárskeho štúdia v rámci kapacitných možností, bez účasti uchádzačov.Podmienky pre zahraničných študentov

zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila ŠarinováĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 30.06.2023

  • Zaslanie vysvedčenia do

    30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

                                  Radlinského 32

                                  810 05 Bratislava 15          

Názov účtu:             Technická univerzita vo Zvolene

IBAN:                        SK19 8180 0000 0070 0027 1101

SWIFT/BIC:            SPSRSKBAXXX

 

Variabilný symbol:  

  • papierové prihlášky – 81900004
  • elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom

Konštantný symbol: 0308            

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Andrej Jankech, PhD. – jankech@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 11.10.2022 12:14

Upozorniť na neaktuálne údaje