Ekonomika a manažment prírodných zdrojov

Prospects of graduates

Absolventi štúdia v nadväznosti na 1. stupeň získajú veľmi dobré vedomosti z oblasti manažmentu, financovania podniku i ekonomiky reprodukcie a využívania obnoviteľných prírodných zdrojov. Voliteľné bloky umožňujú špecializácie absolventov na oblasti lesníctvo, spracovanie a zhodnocovanie dreva, obchod a informačné technológie. To umožní absolventom získať potrebné teoretické vedomosti z technológie, techniky, znalosti o výrobkoch, obchode, marketingu a tvorbe cien a zaručuje komplexnú prípravu absolventov na riadenie podnikov a projektov zameraných na reprodukciu prírodných zdrojov a ich efektívne využívanie. Absolventi nájdu široké uplatnenie ako manažéri firiem, ktoré sa orientujú na reprodukciu a využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov na Slovensku a v krajinách EÚ aj ako experti v rozvojových krajinách. Dobré uplatnenie absolventov je možné očakávať pri tvorbe a realizácii environmentálnych projektov, projektov zalesňovania, využívania prírodných, predovšetkým lesných zdrojov, projektov orientovaných na biotechnológie, biodiverzitu a energetické využívanie biomasy. S uplatnením absolventov je možné rátať aj v oblasti štátnej a verejnej správy a pri tvorbe projektov zameraných na využívanie štrukturálnych fondov EÚ.

 Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Prijímanie študentov na študijný program Ekonomika a manažment prírodných zdrojov sa uskutočňuje v súlade so základnými podmienkami prijatia na štúdium v zmysle § 56, ods. (2) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  Poradie uchádzačov o štúdium bude vyhodnotené na základe vyhodnotenia študijných výsledkov bakalárskeho štúdia v rámci kapacitných možností, bez účasti uchádzačov.Conditions for international students

zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila ŠarinováSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.01.2024 - 30.06.2024

  • Send certificate to

    15.07.2024

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
  • Bachelor diploma
  • verified copy of the degree for applicant of other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1250 €


The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

                                  Radlinského 32

                                  810 05 Bratislava 15          

Názov účtu:             Technická univerzita vo Zvolene

IBAN:                        SK19 8180 0000 0070 0027 1101

SWIFT/BIC:            SPSRSKBAXXX

 

Variabilný symbol:  

  • elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom

Konštantný symbol: 0308            

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jarmila Šarinová – sarinova@tuzvo.sk
Last update: 03.05.2024 08:59

Draw attention to not topical data