Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu disponuje základnými vedomosťami študijného odboru so zameraním  na aplikačné využitie ekonomicko-manažérskych zručností v odvetví drevospracujúceho priemyslu. Vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore s úrovňou kritického posúdenia ich vhodnosti a primeranosti. Dokáže profesionálne a vhodne prezentovať vlastné stanoviská. Práca v tíme, schopnosť koordinovania čiastkových činností tímovej práce, ako aj aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií a komunikácia v cudzom jazyku vytvárajú pre absolventa potenciál uplatnenia v rôznych typoch výrobných podnikov (predovšetkým drevospracujúceho priemyslu), obchodných spoločnostiach v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore v domácom ekonomickom prostredí i krajinách EÚ.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu“ dokážu zastávať vedúce funkcie na stredných stupňoch manažmentu v oblastiach podnikateľskej praxe, vo výrobných podnikoch DSP, obchodných firmách a verejných organizáciách. Absolvent je kvalifikovaným podnikovým manažérom pre riadenie a ekonomiku podnikovo-hospodárskej praxe bez ohľadu na veľkosť podnikov, ich vlastníctvo a právne formy. Je schopný riešiť problémy nielen v podnikovo-hospodárskej praxi, ale aj v širšom kontexte manažovať, rozhodovať a navrhovať riešenia, ktoré zabezpečujú subjektom trhového hospodárstva dosahovať požadované ciele. Schopnosť komunikovať vo svetovom jazyku dáva predpoklady na uplatnenie absolventa v medzinárodnom trhovom prostredí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí: 30. január 2024 -  detailné informácie na www.tuzvo.sk a df.tuzvo.skPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na študijný program Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy,bez účasti uchádzačov.

Vyhodnotenia študijných výsledkov na strednej škole

dosiahnuté študijné výsledky sa vyjadria priemernou hodnotou prospechu počas štúdia na strednej škole,

 • študijný priemer vypočítať z koncoročných vysvedčení 4 ročníkov strednej školy,

 • za študijný priemer 1,00 je 100 bodov, za študijný priemer 4,00 je 0 bodov. Lineárnou funkciou sa podľa priemeru priradí počet bodov,

 • v priemere maturity nezohľadňovať úroveň a vyhodnocovať ju len pre informáciu,

 • kvalita dosiahnutých výsledkov na rôznych typoch škôl sa zohľadní vynásobením dosiahnutého bodového zisku koeficientom 1,00 pre absolventov gymnázií, koeficientom 0,9 pre absolventov odborných škôl a koeficientom 0,8 pre absolventov učilíšť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • povinné prílohy:
  • všetky informácie pre podanie prihlášky nájdete po založení e-prihlášky v systéme univerzity (UIS)
  • prílohy sa nahrávajú elektronicky, nič nie je potrebné zasielať poštou
  • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku v ktorom sa hlásia na štúdium, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka stredná škola v tlačive e-prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy,
  • sken maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači nahrať do systému univerzity ihneď po ich prevzatí – najneskôr však do 15.júna 2024 resp. doniesť v deň zápisu úradne overené kópie,
  • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú do UIS k e-prihláške sken maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka  (resp. aj 5.ročníka),
  • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
  • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
  • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru),
  • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
  • fakulta zašle pozvánku uchádzačom o štúdium v študijnom odbore Umenie
  • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne
  • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.


   • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2023 - 31.03.2024

   • Zaslanie vysvedčenia do

    15.06.2024

   Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
   Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

   Posielajte mi novinky

   Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
   60


   Prílohy
   • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
   • životopis
   • doklad o úhrade manipulačného poplatku


   Ročné školné
   Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
   Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €


   Poplatok za prijímacie konanie
   elektronická prihláška: 35 €

   Fakturačné údaje

   1. Platba online

   priamo v UIS cez tlačidlo Zaplatiť online, takže pôjde o úhradu typu "platba platobnou kartou"

   2. Platba prevodom

   Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

   Banka: Štátna pokladnica

   Kód banky: 8180

   Účet: 7000271101

   IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

    Variabilný symbol:   

      elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

      (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

    Konštantný symbol: 0308

   Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
   Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

   Posielajte mi novinky

   Detail študijného programu

    
    
   Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

   Detail študijného programu

   HelpDesk

   0911 154 882
   0910 288 664
   037 / 6414881
   037 / 6414890
   (7.30 - 15.30 h.)

   helpdesk

   Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
   Posledná aktualizácia: 09.04.2024 09:59

   Upozorniť na neaktuálne údaje