Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

Absolvent inžinierskeho študijného programu Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu preukazuje  rozšírené teoretické vedomosti z oblasti študijného odboru, ktoré vie aplikovať pri procese tvorivého riešenia problémov. Počas štúdia získa odborné, metodologické a praktické vedomosti k využitiu analýzy ekonomicko-manažérskych aspektov ovplyvňujúcich podnikanie a dokáže vykonávať ich selekciu pre využitie manažérskych rozhodnutí. Disponuje schopnosťou integrovať vlastné zistenia do návrhov a odporúčaní s dôrazom na aplikáciu manažérskeho rozhodovania a riadenia na strednom a vyššom stupni v rôznych veľkostných typov podnikov. Myslí analyticky a kriticky a dokáže pracovať samostatne, ale aj začleniť sa alebo riadiť úlohy pracovného tímu. Disponuje interpersonálnymi zručnosťami k vedeniu ľudí, riadeniu procesov, komunikatívnosti, schopnosti riešiť konflikty a stres, flexibility s kreatívnym a kritickým myslením. Dokáže argumentovať, prezentovať a obhajovať svoje názory, odborne komunikovať vo svetovom jazyku a ovládať základné softvérové aplikácie manažérsko-informačných systémov a modulov s využívaním informačno-komunikačných technológií. Na základe komplexnosti a hĺbky získaných vedomostí, znalostí a zručností vo svojom odbore má  absolvent možnosť ďalej budovať svoju kariéru ako ekonóm, manažér alebo podnikateľ, a to nielen v odvetví drevospracujúceho priemyslu, ale v rôznych sektoroch národného hospodárstva. Vzhľadom na jazykové zručnosti sa dokáže dobre uplatniť aj v medzinárodnom trhovom prostredí.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „ Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu“ sa budú môcť uplatniť ako riadiaci zamestnanci pôsobiaci na všetkých stupňoch riadenia podnikateľských subjektov prioritne v odvetví drevospracujúceho priemyslu na Slovensku, ale sekundárne aj v iných odvetviach národného hospodárstva, resp. ako samostatní podnikatelia. Budú schopní samostatne vykonávať analýzy, riešiť ekonomické a manažérske problémy, riadiť projekty, organizovať a riadiť prácu v pracovných kolektívoch a zabezpečovať oblasť firemného a marketingového plánovania. Vzhľadom na komunikačné schopnosti v dvoch svetových jazykoch nájdu uplatnenie aj v inštitúciách spolupracujúcich so subjektmi EÚ a budú schopní zabezpečiť zahraničnoobchodnú činnosť a medzinárodno-podnikateľské aktivity.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na inžiniersky študijný program Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky.

Termín prijímacieho výberového konania : 20. 7. 2023Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • prihláška sa podáva výlučne elektronicky na adrese https://is.tuzvo.sk/prihlaska/, následne je potrebné vytlačiť prihlášku priamo zo systému a zaslať podpísanú na adresu: Študijné oddelenie DF TUZVO, T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen

Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie Drevárskej fakulty je neplatná.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske alebo magisterské štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

 • povinné prílohy prihlášky – poslať, resp.  doručiť na dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní:
 • životopis uchádzača,
 • potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie,
 • úradne overená kópia vysokoškolského diplomu I. stupňa,
 • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,
 • úradne overená kópia dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia),
 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné zaslať v termíne podávania prihlášok na štúdium,
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
 • zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
 • podmienkou prijatia v študijnom odbore Drevárstvo, Ekonómia a manažment, Bezpečnostné vedy, Umenie je absolvovanie výberového prijímacieho konania uvedeného v bode VI.
 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,
 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov na základe výberového prijímacieho konania,
 • výsledky prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača a po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania,
 • uchádzači, ktorí vykonajú výberové prijímacie konanie, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných študentov pre daný študijný program.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2022 08:13

Upozorniť na neaktuálne údaje