Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského študijného programu Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu získavajú najnovšie poznatky v oblasti vedeckých metód a na základe vlastných teoretických vedomostí, výsledkov výskumu a praktických skúseností prinášajú riešenia v oblasti: - procesov riadenia a tvorenia organizácie a ekonomických koncepcií cieľovo orientujúcich prácu subjektov v odvetví lesníctva a spracovania dreva. Ťažisko metodiky je orientované na zvládnutie metód ekonómie lesníctva, ekonometrie, operačného výskumu, financovania a kontrolingu, - vplyvu environmentálnych faktorov na organizáciu, riadenie a ekonomiku lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu vrátane etických, spoločenských, ekonomických, právnych a technologických faktorov a efektov ich zapájania do medzinárodnej deľby práce, - aplikácii manažérskych informácii v odvetví lesníctva a spracovania dreva a jeho subjektoch, - koncepcii a problémov podnikateľskej ekonomiky v odvetví lesníctva a spracovania dreva a ich subjektoch. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce a princípy hodnotenia všetkých stránok a činností odvetvia lesníctva a spracovania dreva a jeho subjektov. Dokáže formulovať vedecké a výskumné otázky a hypotézy, analyzovať a kvantifikovať zložité praktické a koncepčné otázky, navrhovať vhodné postupy a riešenia a implementovať a kontrolovať ich realizáciu vo verejnom sektore, lesných a drevospracujúcich podnikoch a výskumných vzdelávacích inštitúciách na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Má vedomosť o právnych a etických aspektoch riešenia ekonomických a manažérskych problémov odvetvia a jeho subjektov. Nadobudne schopnosť analyzovať, hodnotiť a predikovať vývoj odvetví lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, jeho ekonomiky a manažmentu v širších spoločenských súvislostiach s efektívnym využívaním vedeckých informácii a informácií získavaných vlastným výskumom. Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastného bádania, jeho teoretických prínosov a prínosov pre prax tak na domácich ako aj na medzinárodných fórach. S uplatnením absolventov je možné rátať v medzinárodných tímoch, ktoré riešia koncepčné ekologické projekty, projekty zalesňovania a projekty využívania dreva ako aj uplatnenie vo vedeckom výskume, ktorý je orientovaný na riešenie ekonomických problémov lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a prierezových problémov ekonómie a ekológie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu je absolvovanie študijného programu druhého stupňa v danom študijnom odbore. Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z ústneho pohovoru so zameraním na odbornú problematiku pred odbornou komisiou a z písomnej skúšky z neslovanského svetového jazyka podľa výberu uchádzača o doktorandské štúdium.

 

Uchádzač o štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu musí preukázať nasledovné schopnosti:

 

 • schopnosť získavať nové vedomosti v odbore ekonómia a manažment, vrátane samostatného získavania vedeckých poznatkov štúdiom vedeckej a odbornej literatúry,
 • schopnosť samostatne pracovať vo výskumnej činnosti, preukázaná záverečnou prácou v 2. stupni štúdia, účasťou na konferencii ŠVOČ a inými spôsobmi,
 • znalosť cudzieho jazyka (jazykov) ako predpokladu pre pasívne získavanie poznatkov a aktívnu komunikáciu.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.06.2024 - 04.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

anka:                       Štátna pokladnica

                                  Radlinského 32

                                  810 05 Bratislava 15          

Názov účtu:             Technická univerzita vo Zvolene

IBAN:                        SK19 8180 0000 0070 0027 1101

SWIFT/BIC:            SPSRSKBAXXX

 

Variabilný symbol:  

 • elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom

Konštantný symbol: 0308            

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jarmila Šarinová – sarinova@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 03.05.2024 09:00

Upozorniť na neaktuálne údaje