Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu

Prospects of graduates

Absolventi doktorandského študijného programu Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu získavajú najnovšie poznatky v oblasti vedeckých metód a na základe vlastných teoretických vedomostí, výsledkov výskumu a praktických skúseností prinášajú riešenia v oblasti: - procesov riadenia a tvorenia organizácie a ekonomických koncepcií cieľovo orientujúcich prácu subjektov v odvetví lesníctva a spracovania dreva. Ťažisko metodiky je orientované na zvládnutie metód ekonómie lesníctva, ekonometrie, operačného výskumu, financovania a kontrolingu, - vplyvu environmentálnych faktorov na organizáciu, riadenie a ekonomiku lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu vrátane etických, spoločenských, ekonomických, právnych a technologických faktorov a efektov ich zapájania do medzinárodnej deľby práce, - aplikácii manažérskych informácii v odvetví lesníctva a spracovania dreva a jeho subjektoch, - koncepcii a problémov podnikateľskej ekonomiky v odvetví lesníctva a spracovania dreva a ich subjektoch. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce a princípy hodnotenia všetkých stránok a činností odvetvia lesníctva a spracovania dreva a jeho subjektov. Dokáže formulovať vedecké a výskumné otázky a hypotézy, analyzovať a kvantifikovať zložité praktické a koncepčné otázky, navrhovať vhodné postupy a riešenia a implementovať a kontrolovať ich realizáciu vo verejnom sektore, lesných a drevospracujúcich podnikoch a výskumných vzdelávacích inštitúciách na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Má vedomosť o právnych a etických aspektoch riešenia ekonomických a manažérskych problémov odvetvia a jeho subjektov. Nadobudne schopnosť analyzovať, hodnotiť a predikovať vývoj odvetví lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, jeho ekonomiky a manažmentu v širších spoločenských súvislostiach s efektívnym využívaním vedeckých informácii a informácií získavaných vlastným výskumom. Absolvent dokáže prezentovať výsledky vlastného bádania, jeho teoretických prínosov a prínosov pre prax tak na domácich ako aj na medzinárodných fórach. S uplatnením absolventov je možné rátať v medzinárodných tímoch, ktoré riešia koncepčné ekologické projekty, projekty zalesňovania a projekty využívania dreva ako aj uplatnenie vo vedeckom výskume, ktorý je orientovaný na riešenie ekonomických problémov lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a prierezových problémov ekonómie a ekológie.Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu je absolvovanie študijného programu druhého stupňa v danom študijnom odbore. Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z ústneho pohovoru so zameraním na odbornú problematiku pred odbornou komisiou a z písomnej skúšky z neslovanského svetového jazyka podľa výberu uchádzača o doktorandské štúdium.

 

Uchádzač o štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu musí preukázať nasledovné schopnosti:

 

  • schopnosť získavať nové vedomosti v odbore ekonómia a manažment, vrátane samostatného získavania vedeckých poznatkov štúdiom vedeckej a odbornej literatúry,
  • schopnosť samostatne pracovať vo výskumnej činnosti, preukázaná záverečnou prácou v 2. stupni štúdia, účasťou na konferencii ŠVOČ a inými spôsobmi,
  • znalosť cudzieho jazyka (jazykov) ako predpokladu pre pasívne získavanie poznatkov a aktívnu komunikáciu.


Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2023 - 31.05.2023

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1250 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Andrej Jankech, PhD. – jankech@tuzvo.sk
Last update: 11.10.2022 12:22

Draw attention to not topical data