Drevené stavby

Profil absolventa

Absolvent študijného programu "Drevené stavby" získa hlbšie  znalosti z oblasti štruktúry a vlastností dreva a drevných kompozitných materiálov, či technológií sracovanie dreva, ktoré sú potrebné pre aplikáciu na drevených konštrukciách, ďalej o interakciách dreva a drevných materiálov s inými látkami, rôznymi formami energie, o technológiách a zákonistostiach procesov ich výroby. Tiež nadobudne poznatky z interdisciplinárnych oblastí bezpečnosti, ekológie a environmentalistiky, ako ja počítačového modelovania a počítačom podporovaného projektovania.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Drevené stavby“ majú znalosti o technológiách a metódach riadenia technologických procesov a konštrukcií výrobkov, na základe ktorých vie riešiť technologické a technické problémy v procesoch spracovania dreva, disponujú aktuálnymi  znalosťami vo vývoji, konštrukcii a realizácii drevostavieb v trvalo udržateľnej výstavbe. Ovládajú súvisiace komerčné a poradenské činnosti, ako aj štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality dreva a produktov vyrobených z dreva. Dokážu vysoko samostatne pristúpiť ku nekonvenčným riešeniam. Poznajú zákonitosti procesov spracovania dreva, môžu sa zapojiť do vývoja progresívnych technológií, sú pripravení na vyššej úrovni riadiť, zlepšovať a vyvíjať nové konštrukčné riešenia. ŠP vychádza z multidisciplinárneho základu prírodovedných, technických i ekonomických a spoločenskovedných disciplín. Nájdu preto uplatnenie v drevárstve, v stavebníctve a iných príbuzných odboroch pri samostatnom riešení zložitejších konštrukčných a technologických úloh, v konštrukčných a technologických projektoch ako vyhľadávaní odborníci so špecifickým zameraním. Uplatnia sa taktiež u prvotných spracovateľov dreva, v prevádzkach a závodoch pre komplexné spracovanie drevnej suroviny pri riadení technologických procesov a výrobných operácií zameraných na komplexné spracovanie a zhodnotenie dreva ako obnoviteľnej prírodnej domácej suroviny, v oblasti projektovania a konštruovania výrobkov ako hybná sila technických inovácií a vývoja na úrovni malých a stredných podnikov. Uplatniť sa môžu v oblasti prípravy a zabezpečovaní výroby, ale aj ako špecialisti v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami. Škála uplatnenia rozširuje aj možnosť pôsobnosti v zložkách kontroly kvality a skúšobníctva. S ohľadom na zameranie odborných predmetov je možnosť aj samostatnej podnikateľskej činnosti v stavebnom a nábytkárskom priemysle.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov  na inžiniersky študijný program DREVENÉ STAVBY študijného odboru Drevárstvo  sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru  Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

 Termín prijímacieho výberového konania: 20. 7. 2022.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímanie uchádzačov na štúdium II. stupňa sa uskutočňuje formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzača (okrem Dizajn nábytku a interiéru), na základe vyhodnotenia ich  študijných výsledkov bakalárskeho štúdia na Drevárskej fakulte, alebo na inej fakulte príbuzného študijného programu.

Úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu I. stupňa,  vysvedčenia o štátnej skúške a  dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia) – poslať, resp.  doručiť  na Dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní  -  povinná príloha,

Elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium.

Na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe Drevené stavby  študijného odboru Drevárstvo je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v odbore Drevárstvo, alebo v príbuzných odboroch,

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,

 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov a charakteru ukončeného vysokoškolského štúdia prvého I. stupňa, u študijného programu Dizajn nábytku aj vyhodnotenia portfólia,

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.

    • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 30.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2022 - 15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

IBAN číslo účtu : SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol : elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 29.06.2022 10:03

Upozorniť na neaktuálne údaje