Drevárske inžinierstvo

Profil absolventa

Absolvent inžinierskeho študijného programu Drevárske inžinierstvo má poznatky o štruktúre a vlastnostiach dreva, o jeho interakciách s inými látkami, jednotlivými formami energie v technológiách  spracovania dreva  a procesoch jeho pretvárania  na výrobky  z dreva. Je pripravený na riadenie a kontrolu zložitých technologických procesov, ich kreatívne a inovačne rozvíjanie  so  zreteľom  na  efektívne a komplexné  využívanie  drevnej  suroviny v  oblasti  prvostupňového spracovania dreva, vo výrobe kompozitných  drevných  materiálov, v chemickom spracovaní  dreva,  ako  aj  biotechnologickom  spracovaní a energetickom využití dreva.

      Absolvent daného študijného programu má hlboké odborné vedomosti z technologických procesov spracovania dreva, ktoré vie aplikovať pri návrhoch a inovatívnych riešeniach nových technológií a procesov komplexného zhodnocovania dreva do primárnych a sekundárnych produktov a výrobkov z dreva. Dokáže sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky v odbore, uplatňovať ekonomické a sociálne princípy, ako aj princípy etického správania sa v pracovnom prostredí. Je schopný pracovať efektívne, ako jednotlivec, člen tímu, resp. riadiť pracovné tímy na  zodpovedajúcom  stupni riadenia. Na odbornej úrovni vie komunikovať v cudzom jazyku. Absolvent študijného programu môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe. Študijný program zodpovedá porovnateľným študijným programov v zahraničí.Uplatnenie absolventov

Študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia Drevárske inžinierstvo pripravuje absolventov, ktorí sa uplatnia ako riadiaci pracovníci v priemysle spracovania dreva (kód 1321 ISCO 08) v riadení a kontrole zložitých technologických procesov  v oblasti priemyslu a výroby (kód 2141 ISCO 08). Svoje uplatnenie môžu nájsť aj ako  špecialisti vo výskume, riadení kvality a údržby vo výrobe prvostupňového spracovania dreva, stavebno-stolárskej výrobe,  výrobe nábytku,  výrobe drevených konštrukcií a  v celulózo-papierenskom priemysle.

Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním daného študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania aj pre pracovné pozície a výkon týchto zamestnaní:

-   Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z  dreva

-   Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe

-   Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe

-   Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a  inovácií.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

V prípade, že absolvent bakalárskeho štúdia bude chcieť pokračovať v štúdiu II. stupňa, musí plniť požiadavky v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. (paragraf 55-58).

Základnou podmienkou pre prijatie v študijnom odbore Drevárstvo je absolvovanie štúdijného programu I. stupňa v odbore 5.2.42 Drevárstvo, alebo v príbuzných odboroch.

 Doplňujúce informácie

Externá forma štúdia od akademického roku 2023/24 bude prebiehať na dvojročnom štúdiu s poplatkom 600€.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov sa na všetky inžinierske študijné programy odboru Drevárstvo uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

Výberové  prijímacie konanie bez účasti uchádzačov sa uskutoční dňa 20.7.2023.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium.
 • úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu I. stupňa,  vysvedčenia o štátnej skúške a  dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia) – poslať, resp.  doručiť  na Dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní  -  povinná príloha,
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe Drevárske inžinierstvo  študijného odboru Drevárstvo je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v odbore Drevárstvo, alebo v príbuzných odboroch.

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,

 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov a charakteru ukončeného vysokoškolského štúdia prvého I. stupňa, u študijného programu Dizajn nábytku aj vyhodnotenia portfólia,

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.

    • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

IBAN číslo účtu : SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol : elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 06.10.2022 11:40

Upozorniť na neaktuálne údaje