Dopravná logistika podniku

Študijný program „Dopravná logistika podniku“ vychádza z požiadaviek praxe, ktorá vyžaduje základné poznatky o dopravných technológiách, ale aj vedomosti študentov z oblasti logistiky.Uplatnenie absolventov

Na základe získaných teoretických a praktických schopností a zručností sa absolvent môže uplatniť v praxi na strednej riadiacej úrovni vo svojom odbore najmä vo výrobných podnikoch ako odborný pracovník, manažér v rôznych odvetviach hospodárstva s najširším záberom v oblasti riadenia vnútropodnikovej dopravy.
Uplatnenie absolventov je najmä pri riadení procesov dopravy surovín ako logistici, dispečeri, operátori, manažéri v oblasti dopravy, najmä vo výrobnej sfére na strednej úrovni riadenia, vo sfére služieb, v prepravných a zasielateľských firmách.
Bakalárske štúdium vychováva odborníkov pre oblasť dispečingu, prevádzky, údržby a operatívneho a dispečerského riadenia vnútropodnikovej dopravy. Odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si princípov dopravnej logistiky podniku v kooperácii so znalosťami z oblasti výroby, informatizácie, ekonomiky, simulácie a modelovania, ktoré dokáže využívať, prevádzkovať a aplikovať pre danú odbornú oblasť.
Absolvent je schopný samostatne alebo v tíme riešiť vzniknuté základné a operatívne problémy prevádzky dopravných systémov. Absolventi prvého stupňa sú pripravení zabezpečovať prevádzku dopravných systémov v rámci podniku, dopravných systémov v rámci skladov, distribúcie tovarov výrobných prevádzok.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.10.2019 08:10

Upozorniť na neaktuálne údaje