Dopravná logistika podniku

Študijný program „Dopravná logistika podniku“ vychádza z požiadaviek praxe, ktorá vyžaduje základné poznatky o dopravných technológiách, ale aj vedomosti študentov z oblasti logistiky.Prospects of graduates

Na základe získaných teoretických a praktických schopností a zručností sa absolvent môže uplatniť v praxi na strednej riadiacej úrovni vo svojom odbore najmä vo výrobných podnikoch ako odborný pracovník, manažér v rôznych odvetviach hospodárstva s najširším záberom v oblasti riadenia vnútropodnikovej dopravy.
Uplatnenie absolventov je najmä pri riadení procesov dopravy surovín ako logistici, dispečeri, operátori, manažéri v oblasti dopravy, najmä vo výrobnej sfére na strednej úrovni riadenia, vo sfére služieb, v prepravných a zasielateľských firmách.
Bakalárske štúdium vychováva odborníkov pre oblasť dispečingu, prevádzky, údržby a operatívneho a dispečerského riadenia vnútropodnikovej dopravy. Odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si princípov dopravnej logistiky podniku v kooperácii so znalosťami z oblasti výroby, informatizácie, ekonomiky, simulácie a modelovania, ktoré dokáže využívať, prevádzkovať a aplikovať pre danú odbornú oblasť.
Absolvent je schopný samostatne alebo v tíme riešiť vzniknuté základné a operatívne problémy prevádzky dopravných systémov. Absolventi prvého stupňa sú pripravení zabezpečovať prevádzku dopravných systémov v rámci podniku, dopravných systémov v rámci skladov, distribúcie tovarov výrobných prevádzok.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Podmienky prijatiaNo entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Apply the application for study

    31.05.2020

  • Performance of the entrance exam

    - 19.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
40


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Last update: 27.03.2020 11:03

Draw attention to not topical data