Dizajn nábytku a bývania

Uplatnenie absolventov

Absolvent je po ukončení študijného programu pripravený na samostatnú kreatívnu činnosť v oblasti dizajnu, dizajnu nábytku, zariaďovania obývaného prostredia, bytovej kultúry a v ďalších i v príbuzných odboroch. Uplatní sa dizajnérskej praxi, vo vzdelávaní a v umeleckej tvorbe. Môže pôsobiť vo výskumných a pedagogických inštitúciách, vykonávať koncepčné výskumné práce v dizajne a v architektonických a dizajnérskych ateliéroch, pri vydávaní umeleckých, teoretických a odborných periodík.  Je plne schopný vykonávať samostatné koncepčné a riadiace práce v oblasti dizajnu, ochrany pamiatok a kultúry vôbec.

Absolventi študijného programu „Dizajn nábytku a bývania“ - 3. stupňa sú schopní:

- pokračovať vo výskumnej umeleckej práci v odbore Dizajn ako vedúci riešiteľských kolektívov najmä na univerzitách, umeleckých školách, v kultúrnych inštitúciách, v rôznych výskumných pracoviskách a na vývojových oddeleniach firiem,

- podieľať sa na tvorbe náročných dizajnérskych návrhov priemyselných výrobkov, produktov reklamy a vizuálnej komunikácie a multimediálnych dizajnérskych riešeniach

- pracovať vo vrcholových manažmentoch rôznych firiem, kultúrnych a umeleckých inštitúcií, samostatne pracovať na komplexných projektoch v oblasti tvorby ich kultúrnej a hospodárskej politiky, kde je možné uplatňovať nástroje dizajnu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v daných alebo súvisiacich odboroch.

Pri hodnotení uchádzača sa prihliada na jeho študijné výsledky v predchádzajúcom štúdiu, prípadnú publikačnú činnosť a účasť na študentských vedeckých a odborných konferenciách (ŠVOČ).

Prijímacie skúšky pozostávajú z dvoch častí: - písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium) - z ústneho pohovoru pre komisiou.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú, aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

nie je možné bez prijímacích skúšokKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač sa prihlasuje na témy vypísané katedrami v príslušných študijných programoch.Termín podania prihlášky je najneskôr do 31.5.2023 na Dekanát Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen alebo osobne na referát vedecko-výskumnej práce a doktorandského štúdia dekanátu DF, č. dverí A003.  Prílohy k prihláške: · notársky overená kópia diplomu · notársky overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške · notársky overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis skúšok počas štúdia potvrdený študijným oddelením · životopis · doklad o uhradení manipulačného poplatku · rámcový projekt k téme dizertačnej práce. Od uchádzača sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.Forma prijímacej skúšky

Osobný pohovor - v pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie – podľa zvolenej témy. Okruhy otázok k jednotlivým skúšaným predmetom budú zaslané uchádzačom o štúdium po uzavretí prijímania prihlášok spolu s pozvánkou na prijímacie pohovory.Testy

Písomný test zo svetového jazyka.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    27.06.2023 - 28.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0027 1101
Variabilný symbol: 81200003
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 06.10.2022 13:11

Upozorniť na neaktuálne údaje