Didaktika hudby

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú spôsobilí vykonávať vysoko kvalifikovanú profesiu: učiteľa odborovej didaktiky so zameraním na didaktiku hudobnej výchovy na fakultách, ktoré pripravujú učiteľov pre stredné školy alebo pre 2. stupeň ISCED, výskumného a metodického pracovníka v didaktike hudobnej výchovy pre rezortné výskumno-vývojové a metodické pracoviská, koncepčného programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete - profesionálnu prácu so 7. stupňom vzdelania podľa ISCED. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch, princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. Taktiež môžu odborne viesť metodické centrá pre vyučovanie hudobnej výchovy. Môžu odborne vykonávať inšpektora na školách pre hudobnú výchovu. Môžu viesť tímovú prácu na príprave učebných osnov, metodických príručiek a školských učebníc hudobnej výchovy.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium:
- úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- absolvovanie rovnakého alebo príbuzného magisterského študijného programu (vymedzenie príbuzných študijných odborov: (https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/ucitelstvo-a-pedagogicke-vedy#details-contents, https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/socialna-praca), vo vzťahu k zvolenému študijnému odboru/programu
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- aktívna účasť na prijímacom pohovore,
- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky zameranej na odbornú komunikáciu, overovanie zručností, študijných spôsobilostí a poznatkov v študijnom odbore,
- obhájenie návrhu projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy a predpokladané výstupy.Doplňujúce informácie

Študijný program: Didaktika hudby
- 1. posúdenie podmienok prijatia na štúdium,
- 2. prijímací pohovor.
Prijímacia skúška v študijnom programe Didaktika hudby je zameraná na:
▪ Písomný náčrt projektu k dizertačnej práci a diskusiu k náčrtu projektu dizertačnej práce, odbornú komunikáciu a metodologickú pripravenosť. Zámerom je overiť zručnosti v písomnej odbornej komunikácii a následnej diskusii k náčrtu projektu dizertačnej práce.
▪ Overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku. U zahraničných uchádzačov komunikačné znalosti zo slovenského a svetového jazyka. Skúška z cudzieho jazyka sa uskutočňuje písomnou formou a je zameraná na preklad odborného textu v danom študijnom programe.
▪ Overenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v študijnom programe didaktika hudby.
▪ Ďalšie možné predpoklady na doktorandské štúdium v študijnom programe sú: publikačná činnosť, pedagogická prax, participácia na národnom alebo medzinárodnom projekte, študijné pobyty v zahraničí, umiestnenie na fakultných a národných súťažiach ŠVOUČ a ŠUČ, pochvala rektora a/alebo pochvala dekana za diplomovú prácu, alebo vynikajúce výsledky počas štúdia, úspešná účasť na súťažiach súvisiacich s príslušným študijným programom.
Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch od 27.06.2022 do 01.07.2022.
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
Ak podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu splní väčší počet uchádzačov, budú prijatí tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:
Mgr. Janka Hofmanová, Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.
Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami:
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., PF KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok (katarina.kohutova@ku.sk)Všeobecné informácie k prijímacej skúške


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:
V prípade, že si uchádzač podáva prihlášky na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý program osobitne.
K prihláške je potrebné pripojiť:
- vlastnoručne podpísaný životopis, v ktorom uchádzač uvedie údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní, o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve,
- overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa,
- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške II. stupňa,
- overenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu II. stupňa,
- vyjadrenie uchádzača o výbere cudzieho jazyka - vzor v prílohe
- doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
- v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získali v zahraničí, rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely,
- návrh projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, stručné opísanie stavu výskumu danej témy a základné výskumné otázky,
- súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, prípadne posudky týchto prác a činností,
- doklad o zaplatení poplatku, ktorý je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou.
Uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom písomne fakultu pri podaní prihlášky.
Uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, pripoja:
- rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely vydaného zahraničnou vysokou školou (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/ v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).
Uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval II. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely v zmysle § 106 zákona 131/2002 Z.z. Tento doklad je základnou podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium podľa § 56 ods. 3 a uchádzač ho doloží spolu s prihláškou a inými požadovanými dokladmi pre prijímacie konanie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2022 - 01.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve (papierová forma, elektronická forma)
 • overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa (papierová forma, elektronická forma)
 • overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške II. stupňa (papierová forma, elektronická forma)
 • overenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu II. stupňa (papierová forma, elektronická forma)
 • vyjadrenie uchádzača o výbere cudzieho jazyka (papierová forma, elektronická forma)
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval) (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku, ktorý je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Domáci platobný styk:  
Banka:  Štátna pokladnica  
Účet:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300501904
 
 
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305  
BIC: SPSRSKBA   
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A,  
034 01  Ružomberok
Variabilný symbol: 1300501904

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Posledná aktualizácia: 03.03.2022 12:49

Upozorniť na neaktuálne údaje