Didaktika hudby

Prospects of graduates

Absolventi sú spôsobilí vykonávať vysoko kvalifikovanú profesiu: učiteľa odborovej didaktiky so zameraním na didaktiku hudobnej výchovy na fakultách, ktoré pripravujú učiteľov pre stredné školy alebo pre 2. stupeň ISCED, výskumného a metodického pracovníka v didaktike hudobnej výchovy pre rezortné výskumno-vývojové a metodické pracoviská, koncepčného programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete - profesionálnu prácu so 7. stupňom vzdelania podľa ISCED. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch, princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. Taktiež môžu odborne viesť metodické centrá pre vyučovanie hudobnej výchovy. Môžu odborne vykonávať inšpektora na školách pre hudobnú výchovu. Môžu viesť tímovú prácu na príprave učebných osnov, metodických príručiek a školských učebníc hudobnej výchovy.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Študijný program: Didaktika hudby  
 
- 1. posúdenie podmienok prijatia na štúdium, - 2. prijímací pohovor.
Prijímacia skúška v študijnom programe Didaktika hudby je zameraná na:
* Vypracovanie vedomostného testu s otázkami z oblasti didaktiky hudby a príbuzných oblastí.  
 
* Písomný náčrt projektu k dizertačnej práci a diskusiu k náčrtu projektu dizertačnej práce, odbornú komunikáciu a metodologickú pripravenosť. Zámerom je overiť zručnosti v písomnej odbornej komunikácii a následnej diskusii k náčrtu projektu dizertačnej práce.  
* Overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku. U zahraničných uchádzačov komunikačné znalosti zo slovenského a  svetového jazyka. Skúška z cudzieho jazyka sa uskutočňuje písomnou formou a je zameraná na preklad odborného textu v danom študijnom programe.  
* Overenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v študijnom programe didaktika hudby.
* Ďalšie možné predpoklady na doktorandské štúdium v študijnom programe sú: publikačná činnosť, pedagogická prax, participácia na národnom alebo medzinárodnom projekte, študijné pobyty v zahraničí, umiestnenie na fakultných a národných súťažiach ŠVOUČ a ŠUČ, pochvala rektora a/alebo pochvala dekana za diplomovú prácu, alebo vynikajúce výsledky počas štúdia, úspešná účasť na súťažiach súvisiacich s príslušným študijným programom.
 
Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch od 15.06.2020 do 03.07.2020.  
 
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
Ak podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu splní väčší počet uchádzačov, budú prijatí tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Additional information

Štandardná dĺžka štúdia: denná forma – 3 roky  Udeľovaný titul: philosophiae doctor (PhD.)
 
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31.05.2020 Coordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.

Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.  

 

 

 

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami:

                            Mgr.     Katarína     Kohútová,     PhD.,     PF     KU,     Hrabovská     cesta     1,     034     01      Ružomberok

(katarina.kohutova@ku.sk)General information on the admission exam

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:  
V prípade, že si uchádzač podáva prihlášky na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý program zvlášť.  
 
K prihláške je potrebné pripojiť:   
- vlastnoručne podpísaný životopis,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve,  
- overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa,
- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške II. stupňa,
- overenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu II. stupňa,
- vyjadrenie uchádzača o výbere cudzieho jazyka - vzor v prílohe
- doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
- v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získali v zahraničí, rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely,  
- návrh projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, stručné opísanie stavu výskumu danej témy a základné výskumné otázky,
- súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, prípadne posudky týchto prác a činností,  
- doklad o zaplatení poplatku, ktorý je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!
 
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou.  
 
Uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom písomne fakultu pri podaní prihlášky.  
 
Uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, pripoja:  
- rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely vydaného zahraničnou vysokou školou (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/ v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).
 
Uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval II. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely v zmysle § 106 zákona  131/2002 Z.z. Tento doklad je základnou podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium podľa § 56 ods. 3 a uchádzač ho doloží spolu s prihláškou a inými požadovanými dokladmi pre prijímacie konanie.   
 
Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:
Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.  • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2020 - 03.07.2020

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve (paper form, electronic form)
 • overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa (paper form, electronic form)
 • overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške II. stupňa (paper form, electronic form)
 • overenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu II. stupňa (paper form, electronic form)
 • vyjadrenie uchádzača o výbere cudzieho jazyka (paper form, electronic form)
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval) (paper form, electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku, ktorý je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

Domáci platobný styk:  
Banka:  Štátna pokladnica  
Účet:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300501904
 
 
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305  
BIC: SPSRSKBA   
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A,  
034 01  Ružomberok
Variabilný symbol: 1300501904

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 19.03.2020 14:55

Draw attention to not topical data