Chemické inžinierstvo

Absolvent tretieho stupňa študijného programu "Chemické inžinierstvo" ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja používané vo vednej disciplíne Chemické inžinierstvo. Ovláda zákonitosti toku viacfázových systémov, transportu hybnosti, energie a látky pri návrhu, simulácii, optimalizácii, zvyšovaní bezpečnosti, procesov prebiehajúcich v zariadeniach chemickej, potravinárskej, farmaceutickej technológie a energetiky a ochrany životného prostredia. Je kvalifikovaný uskutočňovať samostatne vedecké a výskumné činnosti a zastávať riadiace funkcie v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom výskume a v priemyselnej praxi.

Uplatnenie absolventov
Absolvent tretieho stupňa študijného programu "Chemické inžinierstvo" ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja používané vo vednej disciplíne Chemické inžinierstvo. Ovláda zákonitosti toku viacfázových systémov, transportu hybnosti, energie a látky pri návrhu, simulácii, optimalizácii, zvyšovaní bezpečnosti, procesov prebiehajúcich v zariadeniach chemickej, potravinárskej, farmaceutickej technológie a energetiky a ochrany životného prostredia. Je kvalifikovaný uskutočňovať samostatne vedecké a výskumné činnosti a zastávať riadiace funkcie v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom výskume a v priemyselnej praxi.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústna

Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT

 • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave [PDF]


 • Deň otvorených dverí

  26.06.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2018 - 31.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2018 - 15.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Povinné prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti
 • životopis
 • viď Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na FCHPT STU v Bratislave na http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov-o-studium-na-fchpt/doktorandske-studium.html?page_id=2883


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 24.05.2018 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje