Chemické inžinierstvo

Absolvent tretieho stupňa študijného programu "Chemické inžinierstvo" ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja používané vo vednej disciplíne Chemické inžinierstvo. Ovláda zákonitosti toku viacfázových systémov, transportu hybnosti, energie a látky pri návrhu, simulácii, optimalizácii, zvyšovaní bezpečnosti, procesov prebiehajúcich v zariadeniach chemickej, potravinárskej, farmaceutickej technológie a energetiky a ochrany životného prostredia. Je kvalifikovaný uskutočňovať samostatne vedecké a výskumné činnosti a zastávať riadiace funkcie v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom výskume a v priemyselnej praxi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústna

Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT

 • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave [PDF]


 • Deň otvorených dverí

  29.01.2018

 • Deň otvorených dverí

  02.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2017 - 31.05.2017

 • Konanie prijímacej skúšky

  21.06.2017 - 21.06.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Povinné prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti
 • životopis
 • viď Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na FCHPT STU v Bratislave na http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov-o-studium-na-fchpt/doktorandske-studium.html?page_id=2883


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN kód: SK7881800000007000081471
SWIFT kód: SPSRSKBA

Variabilný symbol:

201700000 – v prípade podania prihlášky len v papierovej forme,
Evidenčné číslo prihlášky – v prípade podania elektronickej prihlášky

Špecifický symbol: 003 – pre oba typy prihlášok
Správa pre adresáta: Priezvisko uchádzača, PK 2017/2018

Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.03.2017 22:45

Upozorniť na neaktuálne údaje