Chemické inžinierstvo

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia chemického inžinierstva získa komplexné znalosti pre potreby riadenia výroby, aplikovaného a základného výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie chemických a potravinárskych výrob, environmentálnych technológií a technológií ochrany životného prostredia (ochrany vôd, ovzdušia a spracovania odpadov). Tieto vedomosti získa spájaním znalostí z chémie a biochémie s poznatkami o chemických reaktoroch, separačných procesoch a zariadeniach, so zreteľom na ekonomické, bezpečnostné a ekologické ukazovatele.

Uplatnenie absolventov
Inžiniersky stupeň študijného programu Chemické inžinierstvo je plne kompatibilný s rovnako zameranými študijnými programami vo svete. Tento študijný program pripravuje absolventov, ktorí nachádzajú uplatnenie tak v priemyselnej praxi ako aj na akademickej pôde v základnom a aplikovanom výskume a vývoji. Absolventi študijného programu nadobudli komplexné vedomosti, skúsenosti a kompetencie v študijnom odbore Chemické inžinierstvo a technológie. Preto sú pripravení zastávať pozície na rôznych stupňoch riadenia chemickej, biochemickej, potravinárskej, petrochemickej a farmaceutickej výroby a tiež v environmentálnej technológii, pri optimalizácii energetických nákladov výrobných jednotiek a celkov a v oblasti bezpečnosti výroby. Absolventi nachádzajú uplatnenie tiež v treťom stupni vysokoškolského štúdia a na pozíciách výskumných a vedeckých pracovníkov. Absolvent študijného programu počas štúdia na STU popri kritickom spôsobe myslenia nadobudol aj hlboké znalosti z oblasti bilancovania a transportu látky, hybnosti a energie v kontinuálnych a vsádzkových procesoch. Pozná a dokáže aplikovať získané vedomosti z chemickej kinetiky ako aj chemickej a fyzikálnej rovnováhy a v oblastiach špecializovaných na bezpečnosť chemických výrob, simuláciu a návrh výrobných jednotiek či optimalizácie výrobných nákladov. Tieto poznatky vie použiť pri riadení výroby, pri hodnotení rizika spojeného s prevádzkou technológie, pri navrhovaní optimálneho využitia energetických zdrojov ale aj pri simuláciách a optimalizácii priemyselnej výroby. Samostatne alebo ako člen tímu vie analyzovať technické problémy spojené s výrobou a zároveň navrhovať spôsoby ich riešenia. Dôkazom kvality a kompatibility vzdelania nadobudnutého absolventmi v inžinierskom stupni študijného programu Chemické inžinierstvo so vzdelaním poskytovaným v podobných študijných programoch vo svete je skutočnosť, že viacerí absolventi študijného programu našli uplatnenie v odbore mimo Slovenska.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

Additional Admission Conditions for Engineer Study Programmes at the Faculty of Chemical and Food Technology, STU in BratislavaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.06.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Aktuálny počet podaných prihlášok:
24


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo kópiu výpisu absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje