Biotechnológia

Študijný program poskytuje absolventom bakalárskeho štúdia základné znalosti a laboratórnu zručnosť z chémie, biológie, biochémie, mikrobiológie, molekulovej biológie, genetiky, bioanalytických metód, xenobiochémie a chémie potravín. Študentom umožní získať vedomosti aj z chemického inžinierstva, fermentačných a potravinárskych biotechnológií, biotechnologických informácií, chémie potravín, hygieny a ochrany zdravia, aj toxikológie. Súčasťou učebných plánov je aj laboratórna vedecká práca na zvolenú tému. Študenti si môžu vybrať fermentačnú produkciu organických kyselín, lipidov, pigmentov, fermentáciu piva, vína alebo bioetanolu, environmentálne alebo farmaceutické biotechnológie, transformácie sacharidov, produkciu metabolitov s farmaceuticko-medicínskym alebo potravinárskym využitím alebo génové manipulácie. Tento bakalársky študijný program poskytuje absolventom adaptabilitu buď pre uplatnenie v priemyselnej, laboratórnej a privátnej praxi alebo pre pokračovanie v ďalšom štúdiu.

Uplatnenie absolventov
Študijný program bakalárskeho stupňa Biotechnológia poskytuje vedomosti v oblasti základných prírodných vied – chémie, matematiky, fyziky a biológie v kombinácii s aplikovanými prírodnými vedami. Absolventovi to umožňuje skĺbiť prírodovedecké vedomosti a zručnosti s chemickotechnologickými a kreatívne ich aplikovať na riešenie konkrétnych problémov a výziev v oblasti rôznych biotechnologických výrob, ako sú klasické biotechnológie (produkcia vína, piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, antibiotík) aj moderné biotechnológie (farmaceutické, agrochemické, environmentálne). Dobre sa uplatní aj v oblasti výskumu, aj ako manažér projektov biotechnologických výrob, pretože sa vyznačuje hlbokými znalosťami o priebehu a kinetike chemických reakcií prebiehajúcich v procesoch biotechnológie, chemickej a potravinárskej technológie, aj o ich dopadoch na a životné prostredie. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálnych veličín, vie ich spracovať, analyzovať a vyhodnotiť. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovej stránke fakulty.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    02.05.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
73


Prílohy
  • kópie vysvedčení zo štúdia
  • kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami a maturitného vysvedčenia, v 1. kole prijímacieho konania bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky alebo najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia
  • kópiu potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu nevyhnutnosti narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje