biotechnológie

Názov: biotechnológie
Anglický názov študijného odboru: Biotechnology
Kód: 2908
Skupina: Technické vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: RNDr.
Nahrádza študijné odbory: agrobiotechnológie
biotechnológie

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor biotechnológie zahŕňa aplikovanie vedeckým poznaním získaných znalostí a technológií na živých organizmoch, ich častiach a produktoch, na zmenu živých a neživých materiálov pre produkciu tovarov a služieb. Biotechnológiami sa dosahujú využiteľné aplikácie mikroorganizmov, rastlín a živočíchov v priemysle, pôdohospodárstve, medicíne, životnom prostredí a energetike a sú založené na integrovanom použití prírodných, technických, pôdohospodárskych a lekárskych vied. Biotechnológie využívajú najmä poznatky biochémie, molekulovej biológie, mikrobiológie a inžinierskych disciplín.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy o poznatkoch v študijnom odbore vrátane kľúčových pojmov a kategórií v oblasti prírodných a technických vied, vie vyvodiť závery a súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém ako sú fyzikálno-chemická a biologická podstata biochemických procesov živých organizmov vrátane ich regulácie. Má znalosti o aplikácií mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej biotechnológie, dokáže používať metódy kultivácie mikroorganizmov na účely prípravy ekonomicky významných produktov a služieb s vyššími úžitkovými parametrami pre ich špeciálne aplikácie. Ovláda metodiky využitia mikroorganizmov v postupoch potrebných pre úpravu a spracovanie surovín, prípravu produktov využiteľných v priemysle, pôdohospodárstve, medicíne, životnom prostredí a energetike. Pri riešení špecifických odborných problémov dokáže aplikovať vedomosti z biotechnológie a jej príbuzných disciplín a používať metódy a techniky izolácie, separácie, purifikácie a analýzy biologicky aktívnych látok. Je schopný vykonávať kontroly v laboratóriách, podieľať sa na výskumnej činnosti, riadení biotechnologických procesov a hodnotení kvality ich produkcie s použitím moderných fyzikálno- chemických a mikrobiologických metód.

 

Absolvent dokáže spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických postupov a výrobkov, ako aj v oblasti hodnotenia akostných parametrov kvality a marketingu. Absolvent je schopný samostatne riadiť niektoré technologické operácie a procesy, vykonávať priebežné laboratórne kontroly, vyhodnocovať získané analytické dáta a vyvodiť z nich príslušné závery. Dokáže samostatne riešiť špecifické problémy v meniacom sa prostredí, vyznačuje sa schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a získané vedomosti z oblasti biotechnológií, a to širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti a na základe ich podnetov navrhovať riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.

Popis prvého stupňa

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy o poznatkoch v študijnom odbore vrátane kľúčových pojmov a kategórií v oblasti prírodných a technických vied, vie vyvodiť závery a súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém ako sú fyzikálno-chemická a biologická podstata biochemických procesov živých organizmov vrátane ich regulácie. Má znalosti o aplikácií mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej biotechnológie, dokáže používať metódy kultivácie mikroorganizmov na účely prípravy ekonomicky významných produktov a služieb s vyššími úžitkovými parametrami pre ich špeciálne aplikácie. Ovláda metodiky využitia mikroorganizmov v postupoch potrebných pre úpravu a spracovanie surovín, prípravu produktov využiteľných v priemysle, pôdohospodárstve, medicíne, životnom prostredí a energetike. Pri riešení špecifických odborných problémov dokáže aplikovať vedomosti z biotechnológie a jej príbuzných disciplín a používať metódy a techniky izolácie, separácie, purifikácie a analýzy biologicky aktívnych látok. Je schopný vykonávať kontroly v laboratóriách, podieľať sa na výskumnej činnosti, riadení biotechnologických procesov a hodnotení kvality ich produkcie s použitím moderných fyzikálno- chemických a mikrobiologických metód.

 

Absolvent dokáže spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických postupov a výrobkov, ako aj v oblasti hodnotenia akostných parametrov kvality a marketingu. Absolvent je schopný samostatne riadiť niektoré technologické operácie a procesy, vykonávať priebežné laboratórne kontroly, vyhodnocovať získané analytické dáta a vyvodiť z nich príslušné závery. Dokáže samostatne riešiť špecifické problémy v meniacom sa prostredí, vyznačuje sa schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a získané vedomosti z oblasti biotechnológií, a to širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti a na základe ich podnetov navrhovať riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru. Využíva zodpovedajúce vedomosti z vedných oblastí ako biológia, molekulárna biológia, chémia, biochémia a inžinierstva. Má znalosti o priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych, medicínskych, farmaceutických a environmentálnych biotechnológiách.

 

Absolvent študijného odboru ovláda metódy a techniky kultivácie a identifikácie mikroorganizmov, pletivových a tkanivových kultúr, prípravu biologicky významných látok a transformáciu rôznych substrátov na využiteľné produkty. Dokáže používať metódy analýzy biologického materiálu vrátane mapovania genómu živých organizmov, metódy a postupy jeho úpravy a genetickej modifikácie. Ovláda najmodernejšie techniky používané na dešifrovanie biologických systémov s dôrazom na vysoko výkonné technologické platformy a analýzu biologických informácií. Dokáže samostatne tvorivo a na vysokej odbornej úrovni analyzovať, navrhovať a realizovať biotechnologické procesy a výroby. Je schopný modelovať a simulovať biotechnologické procesy z hľadiska optimalizácie výrobného procesu.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v známom aj neznámom prostredí. Je schopný vyhodnotiť surovinovú základňu z hľadiska možného biotechnologického spracovania aplikáciou fyzikálno-chemických, biologických metód analýzy a ekonomického a právneho posúdenia. Dokáže vypracovať návrhy na technologické riešenia bioprocesov. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda metódy základného biotechnologického výskumu a aplikovaného biotechnologického výskumu. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre optimalizáciu existujúcich biotechnologických postupov, alebo nových, inovatívnych riešení v priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych, medicínskych, farmaceutických a environmentálnych biotechnológiách.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe vlastných výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických riešení a systémových väzieb na ekonomiku procesu a ochranu životného prostredia. Ovláda metódy experimentu, simulačné metódy aplikované na fyzických alebo počítačových modeloch a má ďalšie vedomosti z kooperujúcich vedných disciplín,

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Späť