Biotechnológia (konverzný)

Biotechnológia je študijný odbor, v ktorom sa tradične spájajú tri vedecké oblasti: technológie génových a bunkových manipulácií, technológie enzýmov a fermentačné technológie. Študijný program poskytuje absolventom bakalárskeho štúdia všeobecné znalosti z chémie, biochémie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, genetiky, xenobiochémie, bioanalytických metód, fermentačných technológií, bioinžinierstva, základov manažmentu, práva a ekonómie. Absolventi ovládajú aspoň jeden svetový jazyk, základné počítačové aplikácie a praktické aspekty informačných technológií. Majú zodpovedajúce znalosti potrebné pre inžinierske štúdium a kvalifikáciu pre uplatnenie v širokej oblasti biotechnologického priemyslu orientovaného na fermentačné technológie, farmáciu alebo ochranu životného prostredia.

Uplatnenie absolventov
Študijný program bakalárskeho stupňa Biotechnológia poskytuje vedomosti v oblasti základných prírodných vied – chémie, matematiky, fyziky a biológie v kombinácii s aplikovanými prírodnými vedami. Absolventovi to umožňuje skĺbiť prírodovedecké vedomosti a zručnosti s chemickotechnologickými a kreatívne ich aplikovať na riešenie konkrétnych problémov a výziev v oblasti rôznych biotechnologických výrob, ako sú klasické biotechnológie (produkcia vína, piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, antibiotík) aj moderné biotechnológie (farmaceutické, agrochemické, environmentálne). Dobre sa uplatní aj v oblasti výskumu, aj ako manažér projektov biotechnologických výrob, pretože sa vyznačuje hlbokými znalosťami o priebehu a kinetike chemických reakcií prebiehajúcich v procesoch biotechnológie, chemickej a potravinárskej technológie, aj o ich dopadoch na a životné prostredie. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálnych veličín, vie ich spracovať, analyzovať a vyhodnotiť. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovej stránke fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Ročné školné pre štúdium v cudzom jazyku je 3500 EUR.

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania pre štúdium v cudzom jazyku je 40 EUR.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    02.05.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
31


Prílohy
  • Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky. Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.
  • kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami a maturitného vysvedčenia, v 1. kole prijímacieho konania bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky alebo najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia
  • kópiu potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu nevyhnutnosti narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 20.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje