Biotechnológia (konverzný)

Študijný program poskytuje absolventom bakalárskeho štúdia základné znalosti a laboratórnu zručnosť z chémie, biológie, biochémie, mikrobiológie, molekulovej biológie, genetiky, bioanalytických metód, xenobiochémie a chémie potravín. Študentom umožní získať vedomosti aj z chemického inžinierstva, fermentačných a potravinárskych biotechnológií, biotechnologických informácií, chémie potravín, hygieny a ochrany zdravia, aj toxikológie. Súčasťou učebných plánov je aj laboratórna vedecká práca na zvolenú tému. Študenti si môžu vybrať fermentačnú produkciu organických kyselín, lipidov, pigmentov, fermentáciu piva, vína alebo bioetanolu, environmentálne alebo farmaceutické biotechnológie, transformácie sacharidov, produkciu metabolitov s farmaceuticko-medicínskym alebo potravinárskym využitím alebo génové manipulácie. Tento bakalársky študijný program poskytuje absolventom adaptabilitu buď pre uplatnenie v priemyselnej, laboratórnej a privátnej praxi alebo pre pokračovanie v ďalšom štúdiu.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia má zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre inžinierske alebo magisterské štúdium v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania, alebo pre uplatnenie sa v širokej oblasti priemyslu, výskumu a marketingu. Vedomosti získané počas štúdia umožňujú absolventovi zamestnať sa v chemickom, biotechnologickom, fermentačnom, farmaceutickom, environmentálnom, potravinárskom a nápojovom priemysle alebo výskume na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zamestnať sa môže aj v oblasti vývoja, výroby, analýz, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov a materiálov, potravín, nápojov a biopalív. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník ponúka absolventovi uplatnenie aj na pozícií operátora klinických prístrojov v zdravotníctve. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.     Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovej stránke fakulty.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • kópie vysvedčení zo štúdia
  • kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami a maturitného vysvedčenia, v 1. kole prijímacieho konania bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky alebo najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 07.12.2021 09:20

Upozorniť na neaktuálne údaje