Biochémia a biomedicínske technológie

Študijný program Biochémia a biomedicínske technológie poskytuje absolventom okrem rozsiahlych znalostí z biochémie, mikrobiológie, molekulovej biológie, genetiky, bioinformatiky, imunológie, imunochémie, fyziológie a výživy človeka aj poznatky z bioinžinierstva, bioanalytických metód, práce s bunkovými kultúrami a s biokompatibilnými materiálmi. Významnou súčasťou učebných plánov je aj rozsiahla samostatná laboratórna vedecká práca v oblastiach ako molekulárna medicína, biokompatibilita nových materiálov, účinky prírodných i syntetických látok v liečbe a prevencii rôznych ochorení, programovaná bunková smrť alebo vyhľadávanie producentov metabolitov s potenciálnym farmaceuticko-medicínskym využitím. Tento študijný program umožňuje absolventovi adaptabilitu buď pre uplatnenie vo výskume, vývoji, marketingu, v priemyselnej a laboratórnej praxi alebo pre pokračovanie v ďalšom štúdiu.

Uplatnenie absolventov
Študijný program Biochémia a biomedicínske technológie pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu tretieho stupňa alebo sa zamestnať na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Študenti so záujmom o doktorandské štúdium sa hlásia na našu fakultu, alebo študujú na iných vysokých školách doma a v zahraničí na fakultách zameraných na prírodné, medicínske alebo poľnohospodárske vedy. Často realizujú ďalšie štúdium na externých vzdelávacích inštitúciách najčastejšie Slovenskej akadémie vied. Študijný program Biochémia a biomedicínske technológie je zameraný na prípravu odborníkov so znalosťami o priebehu chemických a fyzikálnych procesoch v živých jednobunkových a viacbunkových organizmov. Dôraz sa kladie na otázky súvisiace s humánnou a čiastočne aj veterinárnou medicínou. Absolvent programu disponuje interdisciplinárnymi vedomosťami v oblasti chemických vied orientovaných na biológiu. V rámci štúdia je študentovi vštepovaný inžiniersky pohlaď na problematiku, kde spolu s základnými všeobecnými vedomosťami získava aj predstavu o možnosti využívať poznatky na ich aplikáciu v praxi: biotechnologickej výrobe preparátov pre humánnu a veterinárnu medicínu, laboratórnej diagnostike v humánnej a veterinárnej medicíne, alebo pre farmaceutické aplikácie. Vďaka širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa vie uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, biotechnologickom, farmaceutickom, potravinárskom priemysle alebo v diagnostických laboratóriách pre analýzu biologických vzoriek na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V týchto smeroch je schopný pracovať samostatne alebo v kolektíve pri riešení úloh vyplývajúcich z povahy jeho zamestnania. Je schopný efektívneho samo vzdelávania, ktoré mu umožňuje efektívne si zvyšovať kvalifikáciu, vďaka čomu sa môže uplatniť aj v pozíciách vedúcich tímov, a v pozíciách stredného a vysokého manažmentu. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070 ) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré, doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne, Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit, Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ, Aluprint s.r.o., Vrútky, Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina. Za oblasť chemického inžinierstva a technológií sú to Ing. Vladimir Krajči , výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín. Za oblasť potravinárskych technológií a biotechnológií sú to Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava, Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava, Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o., Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča, Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Ing. Marian Lesanský, riaditeľ, PreVaK, s.r.o., Stará Turá. Za oblasť biochemického a farmaceutického priemyslu sú to RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec a Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Takéto ako aj ďalšie pozície sú obsadené absolventmi napríklad v spoločnostiach Saneca Pharmaceuticals a.s.; IMUNA PHARM, Inc; Biotika a.s., alebo v laboratóriách komplexnej medicínskej diagnostiky Medirex, a.s; Synlab Slovakia s. r. o. Absolventi programu nachádzajú uplatnenie aj v pozíciách výskumne-vývojových pracovníkov na vedeckovýskumných organizáciách Slovenskej akadémie vied, rezortov alebo neštátnych organizácií.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

Additional Admission Conditions for Engineer Study Programmes at the Faculty of Chemical and Food Technology, STU in BratislavaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.06.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Aktuálny počet podaných prihlášok:
36


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo kópiu výpisu absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje