Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe sa uplatnia ako: špecialista, manažér alebo riadiaci pracovník pre orgány verejnej správy s dôrazom na úseky činnosti v riadiacej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, napr. na úseku všeobecnej vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a krízového manažmentu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na denné bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby
vo verejnej správe môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

a) získali úplné stredné vzdelanie (úplné stredné odborné vzdelanie),

b) úspešne zložili prijímaciu skúšku, v rámci ktorej dosiahli potrebný počet bodov z písomného testu vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania,

c) sú zdravotne spôsobilí na štúdium, čo preukážu potvrdením zdravotnej spôsobilosti v prihláške na štúdium – lekárske potvrdenie,

d) zaplatili poplatok vo výške 39 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, alebo 49 € v prípade, že uchádzači nepodali prihlášku aj v elektronickej forme.

Na externé bakalárske štúdium (4 roky) v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby
vo verejnej správe môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači z radov zamestnancov verejnej správy, ktorí:

a) získali úplné stredné vzdelanie (úplné stredné odborné vzdelanie),

b) úspešne zložili prijímaciu skúšku, v rámci ktorej dosiahli potrebný počet bodov z písomného testu vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania,

c) predložia potvrdenie o zamestnávateľa o ich pracovnom vzťahu vo verejnej správe,

d) sú zdravotne spôsobilí na štúdium, čo preukážu potvrdením zdravotnej spôsobilosti v prihláške na štúdium – lekárske potvrdenie,

e) zaplatili poplatok vo výške 39 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, alebo 49 € v prípade, že uchádzači nepodali prihlášku aj v elektronickej forme.Doplňujúce informácie

http://www.akademiapz.sk

e-mail:helena.vanharova@minv.skPodmienky pre zahraničných študentov

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači si podávajú prihlášku na bakalárske štúdium na tlačivách určených na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike (zakúpené v ŠEVT-e; vzor tlačiva je k dispozícii vo formáte pdf. aj na webovom sídle Ministerstva školstva SR, resp. tlač elektronickej prihlášky z IS MAIS Akadémie PZ v Bratislave) a tiež elektronickú prihlášku. Prihlášku spolu s požadovanými podkladmi zasielajú uchádzači individuálne na študijné oddelenie Akadémie PZ v Bratislave  do 31.03.2019.

S prihláškou v tlačenej forme súčasne elektronicky odosielajú aj elektronickú verziu prihlášky.

Termín zaslania prihlášok na štúdium a zaslania dokladov o ukončení stredoškolského štúdia je záväzný!

Ako prílohu treba k prihláške pripojiť:

  1. Stručný životopis.
  2. Doklad o úhrade poplatku 39 € súvisiaceho so zabezpečením nákladov spojených s prijímacím konaním (49 € v prípade, že uchádzač nepodal prihlášku aj v elektronickej forme).
  3. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium.
  4. Zamestnanec verejnej správy potvrdenie zamestnávateľa o pracovnoprávnom vzťahu.


Neúplná prihláška je neplatná a nebude zaradená do prijímacieho konania!

Študenti, ktorí bez vážneho dôvodu študujú dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia, sú povinní Akadémii PZ v Bratislave uhradiť za každý ďalší rok štúdia ročné školné vo výške podľa čl. 30 Štatútu Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Do doby štúdia sa započítava celková doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium zodpovedajúceho stupňa študijného programu aj na niektorej z verejných alebo štátnych vysokých škôl v Slovenskej republike. Študenti akadémie, ktorí bez vážneho dôvodu študujú v dennom štúdiu dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia,
sú povinní akadémii uhradiť za každý ďalší rok štúdia ročné školné - akademický rok 2018/2019 - 500 €.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe pozostáva z písomného vedomostného testu zahŕňajúceho poznatky z dejín, náuky o spoločnosti, základov: filozofie, sociológie, psychológie, etiky, ekonómie, informatiky a všeobecného politického prehľadu (v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania). Obsahové zameranie vedomostného testu bude zverejnené na webovom sídle Akadémie PZ v Bratislave.

Prijímacia skúška je anonymná; každý uchádzač ju vykonáva pod prideleným registračným kódom. K deanonymizácii uchádzača dôjde až po automatickom spracovaní a vyhodnotení písomného testu aplikáciou garantujúcou anonymitu testovanej osoby, bezpečnosť údajov a ochranu pred neoprávneným prístupom alebo únikom informácií. Testy obsahujú otázky s výberom odpovede z viacerých možností. Odpovede uchádzačov na jednotlivé otázky sú vyhodnocované elektronicky. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač stanovený počet bodov. Bodovú hodnotu správnych odpovedí písomného testu stanoví rektor akadémie pred konaním prijímacích skúšok.Testy

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v období od 03.06.2019 (konkrétny termín bude určený po registrácii prihlášok). Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku pred príslušnou skúšobnou komisiou. Účelom prijímacej skúšky je všestranne overiť predpoklady uchádzača na štúdium.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 49 €
elektronická prihláška: 39 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000409772/8180

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444
Konštantný symbol: neuvádza sa

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. igor Pavlovič – igor.pavlovic@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 23.11.2018 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje