Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe sa uplatnia ako: špecialista, manažér alebo riadiaci pracovník pre orgány verejnej správy s dôrazom na úseky činnosti v riadiacej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, napr. na úseku všeobecnej vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a krízového manažmentu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na denné bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby
vo verejnej správe môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

a) získali úplné stredné vzdelanie (úplné stredné odborné vzdelanie),

b) úspešne zložili prijímaciu skúšku, v rámci ktorej dosiahli potrebný počet bodov z písomného testu vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania,

c) sú zdravotne spôsobilí na štúdium, čo preukážu potvrdením zdravotnej spôsobilosti v prihláške na štúdium – lekárske potvrdenie,

d) zaplatili poplatok vo výške 39 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

http://www.akademiapz.sk

e-mail:helena.vanharova@minv.skPodmienky pre zahraničných študentov

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači si podávajú prihlášku na bakalárske štúdium na tlačivách určených na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike (zakúpené v ŠEVT-e; vzor tlačiva je k dispozícii vo formáte pdf. aj na webovom sídle Ministerstva školstva SR, resp. tlač elektronickej prihlášky z IS MAIS Akadémie PZ v Bratislave) a tiež elektronickú prihlášku. Prihlášku spolu s požadovanými podkladmi zasielajú uchádzači individuálne na študijné oddelenie Akadémie PZ v Bratislave do 31.03.2023.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe pozostáva z písomného vedomostného testu zahŕňajúceho poznatky z dejín, náuky o spoločnosti, základov: filozofie, sociológie, psychológie, etiky, ekonómie, informatiky a všeobecného politického prehľadu (v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania). Obsahové zameranie vedomostného testu bude zverejnené na webovom sídle Akadémie PZ v Bratislave.Testy

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v období (konkrétny termín bude určený po registrácii prihlášok). Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku pred príslušnou skúšobnou komisiou. Účelom prijímacej skúšky je všestranne overiť predpoklady uchádzača na štúdium.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • doklad o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 49 €
elektronická prihláška: 39 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Marek Mikulec – marek.mikulec@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2022 08:03

Upozorniť na neaktuálne údaje