Univerzita

Akadémia Policajného zboru

Logo univerzity

Profil univerzity

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „Akadémia PZ“) je štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb. Akadémia PZ bola zriadená zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 č. 370.

Činnosť Akadémie PZ sa začala otvorením akademického roka 1992/93 dňa 1. októbra 1992. Právne postavenie Akadémie PZ vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poslaním Akadémie PZ je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb; zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózneho, habilitačného a inauguračného konania.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Sklabinská č. 1, 835 17, Bratislava 35

09610 57 444, 09610 57 445

09610 59 054

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk