Security Public-Administration Services

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe sa uplatnia ako: špecialista, manažér alebo riadiaci pracovník pre orgány verejnej správy s dôrazom na úseky činnosti v riadiacej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, napr. na úseku všeobecnej vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a krízového manažmentu.Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na denné bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby
vo verejnej správe môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

a) získali úplné stredné vzdelanie (úplné stredné odborné vzdelanie),

b) úspešne zložili prijímaciu skúšku, v rámci ktorej dosiahli potrebný počet bodov z písomného testu vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania,

c) sú zdravotne spôsobilí na štúdium, čo preukážu potvrdením zdravotnej spôsobilosti v prihláške na štúdium – lekárske potvrdenie,

d) zaplatili poplatok vo výške 39 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania.Additional information

http://www.akademiapz.sk

e-mail:helena.vanharova@minv.skConditions for international students

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.General information on the admission exam

Uchádzači si podávajú prihlášku na bakalárske štúdium na tlačivách určených na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike (zakúpené v ŠEVT-e; vzor tlačiva je k dispozícii vo formáte pdf. aj na webovom sídle Ministerstva školstva SR, resp. tlač elektronickej prihlášky z IS MAIS Akadémie PZ v Bratislave) a tiež elektronickú prihlášku. Prihlášku spolu s požadovanými podkladmi zasielajú uchádzači individuálne na študijné oddelenie Akadémie PZ v Bratislave do 31.03.2023.Form of entrance exam

Prijímacia skúška na bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe pozostáva z písomného vedomostného testu zahŕňajúceho poznatky z dejín, náuky o spoločnosti, základov: filozofie, sociológie, psychológie, etiky, ekonómie, informatiky a všeobecného politického prehľadu (v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania). Obsahové zameranie vedomostného testu bude zverejnené na webovom sídle Akadémie PZ v Bratislave.Tests

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v období (konkrétny termín bude určený po registrácii prihlášok). Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku pred príslušnou skúšobnou komisiou. Účelom prijímacej skúšky je všestranne overiť predpoklady uchádzača na štúdium.  • Apply the application for study

    31.03.2023

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
  • CV (paper form)
  • medical certificate (paper form)
  • doklad o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 49 €
E-application form: 39 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Marek Mikulec – marek.mikulec@akademiapz.sk
Last update: 08.11.2022 08:03

Draw attention to not topical data