Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku sa uplatní ako:

 • riadiaci pracovník v najvyšších riadiacich funkciách v rámci Policajného zboru,
  Ministerstva vnútra, iných štátnych a neštátnych bezpečnostných službách a organizáciách,
  ktoré realizujú vysoko špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku,
 • vedecko-výskumný pracovník v oblasti bezpečnostných vied a bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku,
 • analytický a koncepčný pracovník zaradený na vyššom stupni riadenia
  v organizačnej štruktúre Policajného zboru alebo ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných
  služieb a organizácií,
 • vysokoškolský učiteľ v študijnom odbore bezpečnostné vedy alebo v príbuzných odboroch.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je získanie úplného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Na štúdium doktorandského študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku je možné prijať uchádzačov, ktorí:

 •  sú absolventmi študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku,
 • majú odporúčanie na štúdium od nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb s výnimkou príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže),
 • spĺňajú podmienku zaradenia v stálej štátnej službe minimálne 1 rok (vzťahuje sa na uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorí sú v štátnej službe príslušníka PZ),
 • úspešne zložili prijímaciu skúšku,
 • zaplatili poplatok 39 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, 49 € v prípade, že uchádzači nepodali prihlášku aj v elektronickej forme.


Doplňujúce informácie

Prihlášky na doktorandské štúdium si uchádzači - príslušníci PZ a ďalších bezpečnostných
služieb podávajú na príslušné personálne útvary na tlačivách určených na vysokoškolské
štúdium v Slovenskej republike s určenými prílohami a prihlášku zároveň podávajú
elektronickou formou.
Uchádzač je povinný bezodkladne oznámiť všetky zmeny a nové skutočnosti, ktoré vznikli
od podania prihlášky na štúdium do prijímacieho konania a následne do zápisu na
štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov Európskej únie platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o doktorandské štúdium podáva prihlášku na štúdium s určenými prílohami na Oddelenie vedy a vedeckých projektov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a tiež elektronickú prihlášku.

Uchádzač o doktorandské štúdium predloží spolu s prihláškou:

 • štruktúrovaný životopis,
 • overenú kópiu dokladov o nadobudnutom II. stupni vysokoškolského vzdelania,
  v študijnom programe ,,Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku“ alebo
  v študijnom programe ,,Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ alebo
  v študijnom programe akreditovanom v príbuznom študijnom odbore, alebo v
  inom študijnom programe, ak uchádzač v študijnom programe
  ,,Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku“ alebo v študijnom programe
  ,,Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ alebo v študijnom programe
  akreditovanom v príbuznom študijnom odbore, preukážu zodpovedajúcu odbornú
  prax,
 • odporúčanie nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (nevzťahuje sa na
  uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka ZVJS ani na civilných
  uchádzačov),
 • súpis svojich publikovaných prác,
 • odborné posudky o týchto prácach (ak boli vyhotovené),
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
 • rámcový projekt k dizertačnej práci v štyroch vyhotoveniach.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium je uskutočňované v nadväznosti na vypísané témy dizertačných prác a kapacitné možnosti APZ a školiteľov. Prijímacie konanie sa začína dňom, kedy bola prihláška uchádzača o doktorandské štúdium doručená.

V rámci prijímacieho konania uchádzač o doktorandské štúdium podstupuje prijímaciu skúšku (termín a miesto konania prijímacích skúšok bude aktualizované).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška bude vykonaná formou ústneho pohovoru pred prijímacou komisiou. Obsahom prijímacieho pohovoru bude najmä rozprava k rámcovému projektu dizertačnej práce (uchádzač si vytvorí projekt na základe vybranej témy).

Rámcový projekt k dizertačnej práci obsahuje najmä jej predpokladanú štruktúru, aktuálnosť témy, vymedzenie problému, predpokladaný cieľ dizertačnej práce, využiteľnosť výsledkov, predpokladanú literatúru. Rozsah rámcového projektu je do 5 strán (A4).

Pri určení poradia komisia prihliada na rozsah preukázaných vedomostí uchádzačov z obsahu jadra znalostí študijného odboru, rozsahu a kvality publikačnej alebo tvorivej činnosti uchádzača, ako aj schopnosti objasniť obsah, metódy riešenia témy dizertačnej práce a uplatnenia predpokladaných výsledkov riešenia problematikyVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • odporúčanie nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb), súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach, ak boli (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 49 €
elektronická prihláška: 39 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 7000409772/8180
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marek Matulík – marek.matulik@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 26.01.2024 13:28

Upozorniť na neaktuálne údaje