Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku sa uplatní ako:

 • riadiaci pracovník na vyššom stupni riadenia v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku,
 • vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany osôb a majetku,
 • analytický a koncepčný pracovník zaradený na vyššom stupni riadenia v organizačnej štruktúre Policajného zboru alebo ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb a organizácií,
 • vysokoškolský učiteľ v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku alebo príbuzných odboroch.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na doktorandské štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

a) sú absolventmi 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, v študijnom odbore Bezpečnostné služby alebo v príbuznom študijnom odbore,

b) majú odporúčanie na štúdium od nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb, s výnimkou príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže),

c) splnia podmienky prijatia do štátnej služby príslušníka PZ (vzťahuje sa na uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej forme štúdia, ktorí nie sú v štátnej službe príslušníka PZ),

d) úspešne zložili prijímaciu skúšku,

e) zaplatili poplatok 39 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, alebo 49 € v prípade, že uchádzači nepodali prihlášku aj v elektronickej forme.

Ročné školné pre formu externého doktorandského štúdia na akademický rok 2016/2017 je v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 600 €. V ročníku doktorandského štúdia, v ktorom sa vykonáva dizertačná skúška je v akademickom roku 2016/2017 ročné školné 800 € a v ročníku, v ktorom sa vykonáva obhajoba dizertačnej práce je ročné školné 1200 €.Podmienky pre zahraničných študentov

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o doktorandské štúdium podávajú prihlášky na štúdium s určenými prílohami do 29.05.2020 na študijné oddelenie Akadémie PZ v Bratislave a tiež elektronickú prihlášku.

Uchádzač o doktorandské štúdium predloží spolu s prihláškou:

 • Stručný životopis,
 • overenú kópiu dokladov o nadobudnutom II. stupni vysokoškolského vzdelania  v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, v študijnom odbore Bezpečnostné služby alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • odporúčanie nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb), 
 • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác,
 • odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované,
 • súpis výsledkov inej odbornej činnosti,
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium je uskutočňované v nadväznosti na vypísané témy dizertačných prác a kapacitné možnosti školy a školiteľov. Prijímacie konanie sa začína zvolením si témy dizertačnej práce a podaním prihlášky.

Pri prijímacom konaní sa uchádzači o doktorandské štúdium podrobujú prijímacím skúškam, ktoré sa uskutočnia v júni 2022 (konkrétny termín bude určený po registrácii prihlášok).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška bude vykonaná formou ústneho pohovoru pred prijímacou komisiou. Obsahom prijímacieho pohovoru bude najmä rozprava k rámcovému projektu dizertačnej práce ( uchádzač si vytvorí projekt na základe vybranej témy).

 

Rámcový projekt k dizertačnej práci obsahuje najmä jej predpokladanú štruktúru, aktuálnosť témy, vymedzenie problému, predpokladaný cieľ dizertačnej práce, využiteľnosť výsledkov, predpokladanú literatúru. Rozsah rámcového projektu je do 5 strán (A4).

Pri určení poradia komisia prihliada na rozsah preukázaných vedomostí uchádzačov z obsahu jadra znalostí študijného odboru, rozsahu a kvality publikačnej alebo tvorivej činnosti uchádzača, ako aj schopnosti objasniť obsah, metódy riešenia témy dizertačnej práce a uplatnenia predpokladaných výsledkov riešenia problematiky. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • odporúčanie nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb), súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach, ak boli (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 49 €
elektronická prihláška: 39 €

Fakturačné údaje

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Účet: 7000409772/8180
Variabilný symbol: 44444
Konštantný symbol: neuvádza sa

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Marek Mikulec – marek.mikulec@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 23.03.2022 12:27

Upozorniť na neaktuálne údaje