Security and Legal Protection of People and Property

Prospects of graduates

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku sa uplatní ako:

 • riadiaci pracovník na vyššom stupni riadenia v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku,
 • vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany osôb a majetku,
 • analytický a koncepčný pracovník zaradený na vyššom stupni riadenia v organizačnej štruktúre Policajného zboru alebo ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb a organizácií,
 • vysokoškolský učiteľ v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku alebo príbuzných odboroch.


Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na doktorandské štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

a) sú absolventmi 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, v študijnom odbore Bezpečnostné služby alebo v príbuznom študijnom odbore,

b) majú odporúčanie na štúdium od nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb, s výnimkou príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže),

c) splnia podmienky prijatia do štátnej služby príslušníka PZ (vzťahuje sa na uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej forme štúdia, ktorí nie sú v štátnej službe príslušníka PZ),

d) úspešne zložili prijímaciu skúšku,

e) zaplatili poplatok 39 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, alebo 49 € v prípade, že uchádzači nepodali prihlášku aj v elektronickej forme.

Ročné školné pre formu externého doktorandského štúdia na akademický rok 2016/2017 je v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 600 €. V ročníku doktorandského štúdia, v ktorom sa vykonáva dizertačná skúška je v akademickom roku 2016/2017 ročné školné 800 € a v ročníku, v ktorom sa vykonáva obhajoba dizertačnej práce je ročné školné 1200 €.Conditions for international students

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.General information on the admission exam

Uchádzači o doktorandské štúdium podávajú prihlášky na štúdium s určenými prílohami do 29.05.2020 na študijné oddelenie Akadémie PZ v Bratislave a tiež elektronickú prihlášku.

Uchádzač o doktorandské štúdium predloží spolu s prihláškou:

 • Stručný životopis,
 • overenú kópiu dokladov o nadobudnutom II. stupni vysokoškolského vzdelania  v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, v študijnom odbore Bezpečnostné služby alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • odporúčanie nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb), 
 • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác,
 • odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované,
 • súpis výsledkov inej odbornej činnosti,
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium je uskutočňované v nadväznosti na vypísané témy dizertačných prác a kapacitné možnosti školy a školiteľov. Prijímacie konanie sa začína zvolením si témy dizertačnej práce a podaním prihlášky.

Pri prijímacom konaní sa uchádzači o doktorandské štúdium podrobujú prijímacím skúškam, ktoré sa uskutočnia v júni 2022 (konkrétny termín bude určený po registrácii prihlášok).Form of entrance exam

Prijímacia skúška bude vykonaná formou ústneho pohovoru pred prijímacou komisiou. Obsahom prijímacieho pohovoru bude najmä rozprava k rámcovému projektu dizertačnej práce ( uchádzač si vytvorí projekt na základe vybranej témy).

 

Rámcový projekt k dizertačnej práci obsahuje najmä jej predpokladanú štruktúru, aktuálnosť témy, vymedzenie problému, predpokladaný cieľ dizertačnej práce, využiteľnosť výsledkov, predpokladanú literatúru. Rozsah rámcového projektu je do 5 strán (A4).

Pri určení poradia komisia prihliada na rozsah preukázaných vedomostí uchádzačov z obsahu jadra znalostí študijného odboru, rozsahu a kvality publikačnej alebo tvorivej činnosti uchádzača, ako aj schopnosti objasniť obsah, metódy riešenia témy dizertačnej práce a uplatnenia predpokladaných výsledkov riešenia problematiky. • Apply the application for study

  31.05.2022

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • odporúčanie nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb), súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach, ak boli (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 49 €
E-application form: 39 €

Billing information

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Účet: 7000409772/8180
Variabilný symbol: 44444
Konštantný symbol: neuvádza sa

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Marek Mikulec – marek.mikulec@akademiapz.sk
Last update: 23.03.2022 12:27

Draw attention to not topical data