Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku sa uplatnia:

- bezpečnostný pracovník – špecialista v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku, riadiaci pracovníci v systéme polície a bezpečnostných služieb.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na denné bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

a) získali úplné stredné vzdelanie (úplné stredné odborné vzdelanie),

b) úspešne zložili prijímaciu skúšku, v rámci ktorej:

 • splnili požadované kritériá fyzickej zdatnosti v rámci previerky fyzickej zdatnosti vykonávanej u uchádzačov z radov občianskej mládeže žiadajúcich o štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku,
 • splnili požadované kritériá v rámci psychologického vyšetrenia zameraného
  na zisťovanie inteligenčných predpokladov na štúdium vykonávaného
  u uchádzačov z radov občianskej mládeže žiadajúcich o štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku,
 • úspešne zložili prijímaciu skúšku, v rámci ktorej dosiahli potrebný počet bodov
  z písomného testu vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania,

c) preukážu zdravotnú spôsobilosť na štúdium predložením lekárskeho posudku  o zdravotnej spôsobilosti  na štúdium. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zasiela uchádzač spolu s prihláškou na štúdium (v takomto prípade nie je potrebné potvrdenie lekára na prihláške na štúdium). Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium vypracuje všeobecný lekár, s ktorým má uchádzač uzatvorenú zmluvu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „posudzujúci lekár“). Posudzujúci lekár pri vypracovaní lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium uvedie, či je alebo nie je uchádzač zdravotne spôsobilý na štúdium, pričom berie do úvahy kontraindikácie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o prijatie na štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku na akadémii, ktoré sú uvedené v prílohe lekárskeho posudku. Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium posudzujúcemu lekárovi hradí uchádzač. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium tvorí prílohu týchto podmienok,

d) zaplatia poplatok vo výške 49 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, alebo  59 € v prípade, že nepodali prihlášku aj v elektronickej forme.Doplňujúce informácie

http://www.akademiapz.sk

e-mail: helena.vanharova@minv.skPodmienky pre zahraničných študentov

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku spolu s požadovanými podkladmi zasielajú uchádzači individuálne na študijné oddelenie akadémie do 31.01.2019.

S prihláškou v tlačenej forme súčasne elektronicky odosielajú aj elektronickú verziu prihlášky.

Neúplná prihláška je neplatná a nebude zaradená do prijímacieho konania.

Ako prílohu treba k prihláške pripojiť:

 1. Stručný životopis.
 2. Doklad o úhrade poplatku 49 € súvisiaceho so zabezpečením nákladov spojených s prijímacím konaním (59 € v prípade, že uchádzač nepodal prihlášku aj v elektronickej forme).
 3. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (k dispozícii na webovom sídle školy).

Študenti akadémie, ktorí bez vážneho dôvodu študujú dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia, sú povinní akadémii uhradiť za každý ďalší rok štúdia ročné školné vo výške podľa čl. 30 Štatútu Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Do doby štúdia sa započítava celková doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium zodpovedajúceho stupňa študijného programu aj na niektorej z verejných alebo štátnych vysokých škôl v Slovenskej republike. Študenti akadémie, ktorí bez vážneho dôvodu študujú v dennom štúdiu dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia,
sú povinní akadémii uhradiť za každý ďalší rok štúdia ročné školné - akademický rok 2018/2019 - 500 €.Forma prijímacej skúšky

Účelom prijímacej skúšky je všestranne overiť predpoklady uchádzača na štúdium, najmä posúdiť jeho vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti. Prijímacia skúška na bakalárske štúdium je anonymná; každý uchádzač ju vykonáva pod prideleným registračným číslom.

Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku pred príslušnou skúšobnou komisiou. Hodnotenie výsledkov dosiahnutých v jednotlivých častiach skúšky sa vyjadruje bodovou hodnotou stanovenou rektorom akadémie pred konaním prijímacích skúšok. Skúšobná komisia v prihláške na štúdium zaznamená hodnotenie vedomostí a celkove zhodnotí výsledok prijímacej skúšky.

U uchádzačov z radov občianskej mládeže, ktorí si podali prihlášku na štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, pozostáva prijímacia skúška z:

 • previerky fyzickej zdatnosti,
 • psychologického vyšetrenia, ktorým sa overujú inteligenčné predpoklady na štúdium,
 • písomného testu vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania.

Previerka fyzickej zdatnosti a psychologické vyšetrenie  sa realizujú v prvom kole prijímacieho konania. Zdravotnú spôsobilosť na štúdium preukazuje uchádzač lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium. V lekárskom posudku o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium je uvedené, či je uchádzač zdravotne spôsobilý na štúdium a zároveň aj potvrdenie posudzujúceho  lekára, že uchádzač môže absolvovať previerky fyzickej zdatnosti. V prípade, že posudzujúci lekár v lekárskom posudku o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium uvedie, že uchádzač nie je zdravotne spôsobilý na štúdium a neodporúča vykonanie previerok fyzickej zdatnosti, v prijímacom konaní sa ďalej nepokračuje.

Previerky fyzickej zdatnosti

Uchádzači muži:

 • beh na 100 metrov,
 • skok ďaleký z miesta,
 • ľah – sed za 2 minúty,
 • zhyby opakovane,
 • beh na 12 minút,
 • plávanie na 100 metrov.

Uchádzačky ženy:

 • beh na 50 metrov,
 • ľah – sed za 2 minúty,
 • zhyb vo výdrži,
 • beh na 12 minút,
 • plávanie na 100 metrov.

Ak v ktorejkoľvek z uvedených disciplín nedosiahne uchádzač minimálny stanovený počet bodov, nebude úspešný v previerkach fyzickej zdatnosti ako celku. Realizáciu previerok fyzickej zdatnosti zabezpečuje akadémia v spolupráci s Odborom výcviku Prezídia Policajného zboru SR. V prípade zmien disciplín a ich bodových hodnotení v rámci previerky pohybových schopností v podmienkach Policajného zboru SR, premietnu sa tieto zmeny aj v previerkach fyzickej zdatnosti v rámci prijímacieho konania na Akadémii PZ v Bratislave. Informáciu o prípadnej zmene získajú uchádzači na webovom sídle Akadémie PZ v Bratislave.

Psychologické vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie pozostáva z psychodiagnostických metód zameraných na zistenie úrovne inteligenčných predpokladov na štúdium. Uchádzač musí v rámci psychologického vyšetrenia získať aspoň 600 bodov, aby bol úspešný. Realizáciu psychologického vyšetrenia zabezpečujú služobní psychológovia Centra vzdelávania a psychológie SPOU MV SR. V prípade potreby budú o spoluprácu požiadaní služobní psychológovia iných psychologických pracovísk rezortu MV SR.

Vedomostný test

Do druhého kola prijímacieho konania, pozostávajúceho z písomného testu vedomostí, postupujú len tí uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, čo predpokladá, že dosiahli aspoň minimálne bodové ohodnotenie stanovené rektorom osobitne v rámci previerok fyzickej zdatnosti a osobitne v rámci psychologického vyšetrenia, a v predloženom lekárskom posudku je uvedené, že sú zdravotne spôsobilí na štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku.Testy

Prijímacia skúška:
Previerky fyzickej zdatnosti a psychologické vyšetrenie od 01. 04. 2019.
Vedomostný test od 03. 06. 2019.

Presný termín určí akadémia po registrácii prihlášok. Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku pred príslušnou skúšobnou komisiou. Účelom prijímacej skúšky je všestranne overiť predpoklady uchádzača na štúdium.

Prijímacia skúška na bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pozostáva z písomného vedomostného testu zahŕňajúceho poznatky z dejín, náuky o spoločnosti, základov: filozofie, sociológie, psychológie, etiky, ekonómie, informatiky a všeobecného politického prehľadu (v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania). Obsahové zameranie vedomostného testu bude zverejnené na webovom sídle Akadémie PZ v Bratislave. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.01.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.04.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 59 €
elektronická prihláška: 49 €

Fakturačné údaje

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Účet: 7000409772/8180

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772 
Variabilný symbol: 44444
Konštantný symbol: neuvádza sa

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Marek Mikulec – marek.mikulec@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 10:24

Upozorniť na neaktuálne údaje