Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Uplatnenie absolventov

Bezpečnostný pracovník – špecialista najmä v štátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku.

Riadiaci pracovník – na nižších stupňoch riadenia v systéme polície a bezpečnostných služieb, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku.

Uplatnenie aj v iných subjektoch, ktoré využívajú vedomosti z oblasti bezpečnostných vied, ako aj z oblasti princípov fungovania technických prostriedkov so zameraním na systémy bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku. Absolvent môže pokračovať v magisterskom štúdiuVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 

 

Na denné bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb môže byť na základe prihlášky prijatý uchádzač, ktorý:

a) získal úplné stredné vzdelanie (úplné stredné odborné vzdelanie),

b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

c) úspešne prešiel prijímacím konaním do štátnej služby príslušníka PZ za splnenia požadovaných podmienok: je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, bezúhonný, spoľahlivý, ovláda štátny jazyk, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, nie je inak zárobkovo činný,

d) dosiahol potrebný počet bodov z písomného testu vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania,

e) uhradil poplatok vo výške 49 € na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

http://www.akademiapz.sk

e-mail: Monika.Szabova@minv.sk, Richard.Cuvala@minv.skPodmienky pre zahraničných študentov

 

 

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku spolu s požadovanými podkladmi zasielajú uchádzači individuálne na študijné oddelenie akadémie do 30.11.2023. S prihláškou v tlačenej forme súčasne elektronicky odosielajú aj elektronickú verziu prihlášky. Neúplná prihláška je neplatná a nebude zaradená do prijímacieho konania.

 Forma prijímacej skúšky

Účelom prijímacej skúšky je všestranne overiť predpoklady uchádzača na štúdium, najmä posúdiť jeho vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti. Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku pred príslušnou skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia v prihláške na štúdium zaznamená hodnotenie vedomostí a celkove zhodnotí výsledok prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pozostáva z:

 • previerky ovládania štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti,
 • psychologické vyšetrenie,
 • vedomostný test.

Prijímacia skúška bude dvojdňová. V prvý deň absolvuje uchádzač previerku ovládania štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti. V druhý deň absolvuje uchádzač psychologické vyšetrenie. Na vedomostný test budú pozvaní uchádzači, ktorí úspešne splnia stanovené podmienky prijatia do služobného pomeru PZ.

Prijímacie konanie do služobného pomeru PZ

1. Previerka ovládania štátneho jazyka. Diktát a slohová práca (výber z viacerých tém, rozsah práce formát A4).

2. Previerka fyzickej zdatnosti:

Uchádzači muži:

 • beh na 100 metrov,
 • skok ďaleký z miesta,
 • ľah – sed za 2 minúty,
 • zhyby opakovane,
 • beh na 12 minút,
 • plávanie na 100 metrov.

Uchádzačky ženy:

 • beh na 50 metrov,
 • ľah – sed za 2 minúty,
 • zhyb vo výdrži,
 • beh na 12 minút,
 • plávanie na 100 metrov.

3. Psychologické vyšetrenie. Dĺžka trvania vyšetrenia 5 – 6 hodín; súbor testov zameraných na osobnostné testy a výkonnostné testy; osobný pohovor so služobným psychológom.

4. Lekárske vyšetrenie (informácie dostane uchádzač v deň prijímacej skúšky): Vyšetrenia u všeobecného praktického lekára (výsledky + zdravotná dokumentácia); vyšetrenie u služobného lekára; posudková komisia.

5. Bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzača (informácie dostane uchádzač v deň prijímacej skúšky).

 

Vedomostný test

Do druhého kola prijímacieho konania, pozostávajúceho z písomného testu vedomostí, postupujú len tí uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, čo predpokladá, že dosiahli aspoň minimálne bodové ohodnotenie stanovené rektorom osobitne v rámci previerok fyzickej zdatnosti, osobitne v rámci previerok ovládania štátneho jazyka a osobitne v rámci psychologického vyšetrenia, a v predloženom lekárskom posudku je uvedené, že sú zdravotne spôsobilí na štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku.Testy

Prijímacia skúška:
Previerky fyzickej zdatnosti, previerky ovládania štátneho jazyka a psychologické vyšetrenie.
Vedomostný test. 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  30.11.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku (papierová forma)
 • žiadosť o prijatie do štátnej služby kadeta - tlačivo na www.akademiapz.sk (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 49 €
elektronická prihláška: 49 €

Fakturačné údaje

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Miriam Richterová – miriam.richterova@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 24.01.2024 12:18

Upozorniť na neaktuálne údaje