Protection of Persons and Property

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku sa uplatnia:

- bezpečnostný pracovník – špecialista v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku, riadiaci pracovníci v systéme polície a bezpečnostných služieb.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na denné bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb môže byť na základe prihlášky prijatý uchádzač, ktorý:

a) získal úplné stredné vzdelanie (úplné stredné odborné vzdelanie),

b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

c) úspešne prešiel prijímacím konaním do štátnej služby kadeta PZ za splnenia požadovaných podmienok: je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, bezúhonný, spoľahlivý, ovláda štátny jazyk, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, nie je inak zárobkovo činný,

d) dosiahol potrebný počet bodov z písomného testu vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania,

e) uhradil poplatok vo výške 49 € na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania.Additional information

http://www.akademiapz.sk

e-mail: Monika.Szabova@minv.sk, Richard.Cuvala@minv.skConditions for international studentsGeneral information on the admission exam

Prihlášku spolu s požadovanými podkladmi zasielajú uchádzači individuálne na študijné oddelenie akadémie do 15.01.2021. S prihláškou v tlačenej forme súčasne elektronicky odosielajú aj elektronickú verziu prihlášky. Neúplná prihláška je neplatná a nebude zaradená do prijímacieho konania.Form of entrance exam

Účelom prijímacej skúšky je všestranne overiť predpoklady uchádzača na štúdium, najmä posúdiť jeho vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti. Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku pred príslušnou skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia v prihláške na štúdium zaznamená hodnotenie vedomostí a celkove zhodnotí výsledok prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pozostáva z:

 • previerky ovládania štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti,
 • psychologické vyšetrenie,
 • vedomostný test.

Prijímacia skúška bude dvojdňová. V prvý deň absolvuje uchádzač previerku ovládania štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti. V druhý deň absolvuje uchádzač psychologické vyšetrenie. Na vedomostný test budú pozvaní uchádzači, ktorí úspešne splnia stanovené podmienky prijatia do služobného pomeru kadeta PZ.

Prijímacie konanie do služobného pomeru kadet PZ

1. Previerka ovládania štátneho jazyka. Diktát a slohová práca (výber z viacerých tém, rozsah práce formát A4).

2. Previerka fyzickej zdatnosti - z každej disciplíny je potrebný minimálne 1 bod:

Uchádzači muži:

 • beh na 100 metrov,
 • skok ďaleký z miesta,
 • ľah – sed za 2 minúty,
 • zhyby opakovane,
 • beh na 12 minút,
 • plávanie na 100 metrov.

Uchádzačky ženy:

 • beh na 50 metrov,
 • ľah – sed za 2 minúty,
 • zhyb vo výdrži,
 • beh na 12 minút,
 • plávanie na 100 metrov.

3. Psychologické vyšetrenie. Dĺžka trvania vyšetrenia 5 – 6 hodín; súbor testov zameraných na osobnostné testy a výkonnostné testy; osobný pohovor so služobným psychológom.

4. Lekárske vyšetrenie (informácie dostane uchádzač v deň prijímacej skúšky): Vyšetrenia u všeobecného praktického lekára (výsledky + zdravotná dokumentácia); vyšetrenie u služobného lekára; posudková komisia.

5. Bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzača (informácie dostane uchádzač v deň prijímacej skúšky).

Vedomostný test

Do druhého kola prijímacieho konania, pozostávajúceho z písomného testu vedomostí, postupujú len tí uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, čo predpokladá, že dosiahli aspoň minimálne bodové ohodnotenie stanovené rektorom osobitne v rámci previerok fyzickej zdatnosti a osobitne v rámci psychologického vyšetrenia, a v predloženom lekárskom posudku je uvedené, že sú zdravotne spôsobilí na štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku.Tests

Prijímacia skúška:
Previerky fyzickej zdatnosti a psychologické vyšetrenie od 02. 03. 2021.
Vedomostný test od 08. 06. 2021.

Presný termín určí akadémia po registrácii prihlášok.  • Apply the application for study

  15.01.2021

 • Performance of the entrance exam

  02.03.2021 - 08.06.2021

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
 • CV (paper form)
 • doklad o úhrade poplatku (paper form)
 • žiadosť o prijatie do štátnej služby kadeta - tlačivo na www.akademiapz.sk (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 49 €
E-application form: 49 €

Billing information

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

Always up-to-date news about university Academy of the Police Force in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Marek Mikulec – marek.mikulec@akademiapz.sk
Last update: 24.11.2020 13:06

Draw attention to not topical data