Automobily a mobilné pracovné stroje

Profil absolventa tvoria teoretické vedomosti z predmetov všeobecnej technickej výchovy v študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia. Absolvent má komplexný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odbornosť v oblasti motorových vozidiel, spaľovacích motorov a mobilných pracovných strojov. Taktiež získava hlbšie odborné vedomosti o kvalite a testovaní dopravnej techniky a mobilných pracovných strojov a plnení legislatívnych požiadaviek na dopravnú techniku ​​a mobilné pracovné stroje.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu: - je pripravený na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu na doktorandskom študijnom programe Dopravné stroje a zariadenia, resp. nadväzujúcich doktorandských študijných programoch v odbore Strojárstvo, - má široký základ teoretických a odborných predmetov, čo dáva absolventovi trojročného štúdia variabilnosť pri jeho uplatnení v praxi, - nájde široké uplatnenie v sektoroch vývoja a výroby automobilov, energetických a mobilných pracovných strojov od dodávateľov komponentov, systémov a modulov až po finálnych výrobcov a služby, - je pripravený uplatniť sa v podnikoch pri tvorbe a realizácii zložitých riešení vývoja produktov a výrobných etáp, v dodávateľských spoločnostiach pri návrhu konštrukcii na výrobu podporujúcich nástrojov, strojov a zariadení, pri spolupráci firiem v oblasti vývoja, logistiky, nákupu a organizovaní spolupráce s univerzitami, - je pripravený uplatniť sa v povolaniach pre oblasť strojárstvo. Podrobnejšie výsledky upltnenia sa absolventov pozri na : https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702020000&field=2302T17&year=2019.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o inžinierske štúdium budú prijímaní bez prijímacej skúšky. 

https://www.sjf.stuba.sk/4189Doplňujúce informácie

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE AKADEMICKÝ ROK  2023/2024Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Strojnícka fakulta STU
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk  • Podanie prihlášky na štúdium

    18.03.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    10.06.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Aktuálny počet podaných prihlášok:
26


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika

Adresát

Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol pri podaníelektronickej prihlášky generuje informačný systémKonštantný symbolpre platbu prevodom: 0558

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 19.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje