Automobily a mobilné pracovné stroje

Profil absolventa tvoria teoretické vedomosti z predmetov všeobecnej technickej výchovy v študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia. Absolvent má komplexný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odbornosť v oblasti motorových vozidiel, spaľovacích motorov a mobilných pracovných strojov. Taktiež získava hlbšie odborné vedomosti o kvalite a testovaní dopravnej techniky a mobilných pracovných strojov a plnení legislatívnych požiadaviek na dopravnú techniku ​​a mobilné pracovné stroje.

Uplatnenie absolventov
Skupina špecifických teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi variabilitu uplatnenia ich obsahu v praxi, najmä so zameraním na strojárstvo pri stavbe dopravných prostriedkov a výrobkov pracovných pracovných prostriedkov, na vyššiu úroveň riadenia dopravy, skúšania, riadenia služieb a poradenská činnosť. Absolvent získava široké uplatnenie vo všetkých odvetviach národného hospodárstva, má odbornú kvalifikáciu pre prácu vo výskumných a projekčných inštitúciách, ako aj v strojárskych podnikoch zameraných na výrobu dopravných a manipulačných zariadení. Nájde uplatnenie v odvetviach výroby automobilov, energetiky a mobilných strojov od dodávateľov komponentových systémov a modulov po konečných výrobcov a služby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o inžinierske štúdium budú prijímaní bez prijímacej skúšky. 

https://www.sjf.stuba.sk/4189Doplňujúce informácie

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE AKADEMICKÝ ROK  2023/2024Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Strojnícka fakulta STU
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  17.01.2023 - 31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 22.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.03.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  17.01.2023 - 18.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Aktuálny počet podaných prihlášok:
47


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika

Adresát

Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol pri podaníelektronickej prihlášky generuje informačný systémKonštantný symbolpre platbu prevodom: 0558

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje