Acting

Prospects of graduates
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

- štrukturálna analýza a tvorivé aplikácie interpretácie dramatického textu,

- tvorba dramaturgických a režijných koncepcií,

- realizácia javiskovej predstavy,

- súčasné trendy v metodológii tvorivých postupov v odbornostiach divadelného umenia,

- umelecký výkon,


Uplatnenie absolventov

Absolvent - študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie tvorby v divadelnom umení z pohľadu historického a súčasného, vie sa orientovať v systéme tvorivých postupov a metód umeleckej tvorby a aplikovať ich v tvorivom procese. Získa schopnosť interpretovať dramatický text, realizovať javiskovú predstavu, formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti, skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu.

Absolvent študijného odboru umenie-divadelné získa tvorivé schopnosti, umelecké videnie a schopnosť osobnostnej výpovede, interpretačné a realizačné techniky jednotlivých zložiek divadelného umenia, javiskovú predstavivosť, orientáciu vo vzťahoch k dramatickému textu, priestoru a času, poznanie významu pojmu aj funkcie tvorivosti a osobitosti a chápanie nevyhnutnosti ich prítomnosti vo svojej práci.

Absolvent dokáže pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen umeleckého tímu, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Podmienky prijatia

Špecifické podmienky pre prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uverejnené na www.fdu.aku.skDoplňujúce informácie

Termín konzultácií:

1. termín 10.02.2021 od 10:00 do 13:00 hod.

2. termín máj 2021- po individuálnej dohode

Na termín individuálnej konzultácie sa záujemca prihlásiť najmenej 10 pracovných dní pred stanoveným termínom – mailom: ingrid.dobisova@aku.sk.

Záujemcovia o konzultáciu sa musia 3 pracovné dni pred konzultáciou ohlásiť na mailovej adrese - dobisova@aku.sk

Súčasne s prihláškou je potrebné doručiť povinné práce


Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. októbra 2020 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk


Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

Additional information
Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške.

Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť.

Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské štúdium zasielajú s prihláškou overenú kópiu maturitného vysvedčenia ( Dodatok nie je potrebné overovať!! ). Bežné vysvedčenia za štúdium neposielať!!!

Tí uchádzači, ktorí ešte nezmaturovali, vypíšu do prihlášky prospech za 1., 2., 3. ročník len koncoročné známky a za 4. ročník známky získané na pol roku.

Životopis je povinnou prílohou k prihláške.

Fakulta záujemcom poskytuje konzultácie – rozpis je zverejnený na webovom sídle FDU AU – www.fdu.aku.sk – AKTUALITY. Poplatok za konzultácie je 10,00 €. Na konzultáciu je potrebné sa nahlásiť najmenej 3 dni pred stanoveným termínom – telefonicky: 048/4320 320, mailom: dobisova@aku.sk . Poplatok sa platí v hotovosti na študijnom oddelení pre jej začatím.

Prijímacie skúšky sú anonymné, verejnosti neprístupné.

Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty.

Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov budú zverejnené na webovej stránke FDU AU do 48 hodín od jeho ukončenia na www.fdu.aku.sk – AKTUALITY

Prihlášky posielať :

v elektronickej forme:

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:
vyplní elektronickú prihlášku
potvrdí elektronickú prihlášku
vytlačí elektronickú prihlášku
odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení

J. Kollára 22

974 01 Banská Bystrica

v písomnej forme
Tlačivo si uchádzač zakúpi v predajni ŠEVT, resp. vyhľadá na internete a vyplnenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle na vyššie uvedenú adresu poštou

Prihlášku na bakalárske vysokoškolské štúdium je potrebné vyplniť podľa pokynov a doplniť životopisom.
Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).
Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená z evidencie.Conditions for international students
Podmienky pre zahraničných študentov

podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Coordinator for students with specific needs
Mgr.art. Jana Ovšonková
e-mail: jana.ovsonkova@aku.sk
tel.:+421 908 669 932


General information on the admission exam
Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške.

Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť.

Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské štúdium zasielajú s prihláškou overenú kópiu maturitného vysvedčenia ( Dodatok nie je potrebné overovať!! ). Bežné vysvedčenia za štúdium neposielať!!!

Tí uchádzači, ktorí ešte nezmaturovali, vypíšu do prihlášky prospech za 1., 2., 3. ročník len koncoročné známky a za 4. ročník známky získané na pol roku.

Životopis je povinnou prílohou k prihláške.

Fakulta záujemcom poskytuje konzultácie – rozpis je zverejnený na webovom sídle FDU AU – www.fdu.aku.sk – AKTUALITY. Poplatok za konzultácie je 10,00 €. Na konzultáciu je potrebné sa nahlásiť najmenej 3 dni pred stanoveným termínom – telefonicky: 048/4320 320, mailom: dobisova@aku.sk . Poplatok sa platí v hotovosti na študijnom oddelení pre jej začatím.

Prijímacie skúšky sú anonymné, verejnosti neprístupné.

Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty.

Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov budú zverejnené na webovej stránke FDU AU do 48 hodín od jeho ukončenia na www.fdu.aku.sk – AKTUALITY

Prihlášky posielať :

v elektronickej forme:

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:
vyplní elektronickú prihlášku
potvrdí elektronickú prihlášku
vytlačí elektronickú prihlášku
odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení

J. Kollára 22

974 01 Banská Bystrica

v písomnej forme
Tlačivo si uchádzač zakúpi v predajni ŠEVT, resp. vyhľadá na internete a vyplnenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle na vyššie uvedenú adresu poštou

Prihlášku na bakalárske vysokoškolské štúdium je potrebné vyplniť podľa pokynov a doplniť životopisom.
Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).
Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená z evidencie.Form of entrance exam
Forma prijímacej skúšky

talentová skúška


Testy

vedomostné (všeobecný prehľad, humanitná oblasť, dráma a divadlo)

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
14


Additions
  • (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information
Fakturačné údaje

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačeý doklad z výpisu).

Vo výnimočných prípadoch je možnosť úhrady priamo na prijímacom konaní po dohode so študijným oddelením na mail adrese: ingrid.dobisova@aku.sk

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Last update: 08.12.2022 12:34

Draw attention to not topical data