architektúra a urbanizmus

Názov: architektúra a urbanizmus
Anglický názov študijného odboru: Architecture and Urbanism
Kód: 3507
Skupina: Technické vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Nahrádza študijné odbory: architektúra a urbanizmus

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa poznatky o tvorbe a pretváraní fyzického, sociálneho a kultúrneho prostredia v rozsahu od architektonických prvkov, cez objekty pozemných a inžinierskych stavieb rôzneho účelu a veľkosti, súborov stavieb vrátane záhradnej a krajinnej architektúry, sídla až po rozsiahle územné a krajinné celky v rôznom kontexte. Architektúra a urbanizmus sú umením skladať rôznorodé prvky a zosúladiť rôzne, mnohokrát protichodné požiadavky do fungujúceho harmonického priestorového celku. Zahŕňajú tvorbu, navrhovanie, plánovanie, riadenie, realizovanie a prezentovanie nových diel, starostlivosť o ochranu prírody a pamiatok a zaoberajú sa kultúrnymi, etickými, estetickými, sociálno- ekonomickými a environmentálnymi podmienkami, ktoré ovplyvňujú kvalitu života jedinca a širšej spoločnosti a majú dopad na udržateľnosť civilizačnej úrovne spoločnosti a života na Zemi.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Popis prvého stupňa

Absolvent   má   všeobecné   vedomosti   na   úrovni   syntézy   zo   základov   architektonického a urbanistického navrhovania, typológie obytných, občianskych budov, výrobných a inžinierskych stavieb a ich vnútorného prostredia, základov záhradnej a krajinnej architektúry, územného plánovania, z technicko-konštrukčných disciplín, vedomosti o stavebných materiáloch vrátane alternatívnych a o stavebných technológiách, ďalej má primerané znalosti dejín výtvarného umenia a architektúry, dejín stavby miest a všeobecné znalosti zo spoločenských a humanitných disciplín súvisiacich so študijným odborom architektúra a urbanizmus.

 

Má zručnosti v narábaní s jednotlivými prvkami architektonickej kompozície, typológie a vie tvorivo pracovať s nimi v procese architektonického a urbanistického navrhovania a projektovania. Pri návrhu konkrétnych zadaní aplikuje znalosti z oblasti architektonického a urbanistického navrhovania, z oblasti konštrukčno-technických disciplín. Dokáže použiť informácie o koordinácii práce špecialistov participujúcich disciplín a v primeranej miere ich využije pri spracovaní vlastných návrhov. Pri navrhovaní využíva vedomosti o metódach a technikách architektonickej a urbanistickej tvorby, o metódach tvorby s počítačovou podporou a o základných právnych aspektoch súvisiacich s architektonickou a urbanistickou tvorbou.

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu je schopný pod odborným dohľadom vyhotovovať jednoduchšie architektonické alebo urbanistické návrhy. Samostatne dokáže vyhotoviť projektovú dokumentáciu stavieb nevyžadujúcu územné a stavebné konanie a v primeranom rozsahu realizačnú dokumentáciu architektonicko-stavebnej  časti  projektu.  Je  pripravený samostatne  vyhotovovať a vyhodnocovať podklady pre potreby architektonického alebo urbanistického navrhovania, vyhotovovať čiastkové architektonické a urbanistické návrhy a projekty počítačovými a manuálnymi technikami. Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať svoje návrhy a zdôvodňovať ich riešenia odbornému publiku. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými vedomosťami na úrovni hodnotenia o teórii, histórii architektúry a stavby miest, o výtvarnom umení, humanitných vedách a vedách o životnom prostredí, o konštrukčných a technických problémoch, o technických zariadeniach a technológiách a vedomosťami z oblasti prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie, o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach využívaných v procese plánovania. Dokáže navrhovať architektonické diela a urbanistické celky rôzneho rozsahu. Je schopný porozumieť kultúrnemu, historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu vytvoreného diela v kontexte bezprostredného

okolia a širšieho prostredia a pochopiť úlohu architekta, urbanistu voči klientovi a spoločnosti, využívajúc kultivované analytické a tvorivo-syntetické myslenie. Má špecifické zručnosti dôležité pri projektovaní, nevyhnutné na splnenie požiadaviek užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na realizáciu stavby.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom  sa  prostredí.  Je  všestranne,  prakticky  a teoreticky  pripravený na samostatnú architektonickú a urbanistickú tvorbu, projektovanie a realizáciu architektonických a urbanistických  diel,  ako  aj  diel  záhradnej  a krajinnej  architektúry,  s predpokladom  vedenia a koordinácie pracovného tímu. Dokáže samostatne riešiť úlohy od úrovne územného plánovania, urbanistických celkov cez architektúru budov až po výtvarné a technické detaily, vrátane interiérov a exteriérov  budov,  ich  rekonštrukcií  a  konverzií,  obnovy  pamiatkovo  chránených  objektov a súborov, pričom originálnym spôsobom uplatňuje najnovšie poznatky študijného odboru. Je schopný spolupracovať pri architektonickom stvárnení inžinierskych stavieb a pri umeleckom dotváraní stavieb.

 

Absolvent študijného programu pripravujúceho na regulované povolanie architekt disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktorých rozsah a štruktúru vysoká škola vymedzuje po  zohľadnení  relevantného  stanoviska  Slovenskej  komory  architektov  a  ktoré  sú  v súlade s požiadavkami príslušnej národnej a európskej právnej úpravy a ku ktorým patrí

 

a)       schopnosť tvoriť architektonické a urbanistické návrhy, ktoré spĺňajú estetické a technické požiadavky,

b)       zodpovedajúca znalosť dejín a teórie architektúry, príbuzných umení, technických disciplín a súvisiacich spoločenských a humanitných vied,

c)       znalosť výtvarného umenia ako jedného z činiteľov vplývajúcich na kvalitu architektonického diela,

d)       zodpovedajúca znalosť urbanistického navrhovania, územného plánovania a zručností spojených s procesom plánovania,

e)       pochopenie vzťahu medzi človekom a architektonickým dielom a medzi architektonickými dielami a okolitým prostredím; chápanie nutnosti navrhovať architektonické diela a priestory medzi nimi v súlade s potrebami človeka a v ľudskej mierke,

f)        schopnosť chápať povolanie architekta a jeho úlohu v spoločnosti, najmä pri príprave

návrhov, ktoré zohľadňujú spoločenské faktory,

g)       porozumenie metódam výskumu a prípravy podkladov pre vypracovanie projektu,

h)       schopnosť pochopiť konštrukčný návrh stavby, stavebné a technické problémy spojené s projektovaním stavby,

i)        patričná znalosť fyziky a technických prvkov vo fungovaní budov, aby poskytovali pohodu vnútorného prostredia a ochranu pred vplyvmi počasia,

j)        nevyhnutné zručnosti pre projektovanie, aby boli uspokojené požiadavky užívateľa diela v rámci obmedzení daných nákladovými faktormi a stavebnými predpismi,

k)       primeraná znalosť priemyselných odvetví, organizácií, predpisov a procesov, ktoré vstupujú do premeny návrhov na realizované dielo a včlenenia projektov do celkového plánovania.

 

Absolvent je schopný efektívne pracovať samostatne, ako člen tímu alebo riadiť a koordinovať pracovný tím pri navrhovaní, projektovaní a realizácii stavieb, ktoré potrebujú územné rozhodnutie a stavebné povolenie, vrátane autorského dozoru pri realizácii, ako aj vypracovávať územnoplánovaciu dokumentáciu všetkých stupňov. Je spôsobilý pre odbornú a riadiacu činnosť v štátnej správe, komunálnej samospráve a komerčnej sfére. Disponuje kreatívnym, inovatívnym a kritickým myslením a je pripravený odborne prezentovať priebeh prác a výsledky vlastnej tvorivej práce pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

 

Popis tretieho stupňa

Absolvent doktorandského štúdia ovláda metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti architektúry, urbanizmu a územného plánovania a vie použiť vhodné metódy pri skúmaní konkrétnej problematiky. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti architektúry a urbanizmu.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové  výskumné  a pracovné  postupy.  Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Dokáže vykonávať práce prieskumné a rozborové,  merania,  zber  a  spracovanie  dát.  Ovláda  metódy  experimentu  v architektúre, v urbanizme, v územnom plánovaní, simulačné metódy aplikované na fyzických alebo počítačových modeloch a má ďalšie relevantné vedomosti z kooperujúcich vedných disciplín. Ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno- ekologických, socioekonomických, historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže určovať zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Späť