Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Podrobné informácie o študijných programoch:

 •      učebné plány
 •      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo  je pripravovaný pre oblasť základného a aplikovaného výskumu v sektore médií, kultúry, kreatívneho priemyslu alebo v akademickom sektore. Má hlboké vedomosti o princípoch riadenia odborných činností v mediálnych, kultúrnych a pamäťových informačných inštitúciách aj v kontexte ich budúcej digitálnej transformácie, platnej legislatívy a projektového riadenia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom študijnom odbore alebo v  študijnom programe obsahovo súvisiacim so študijným programom mediamatika a  kultúrne dedičstvo. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k  zápisu na štúdium, rozhodnutie o  uznaní dokladu o  absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

Ďalšie podmienky prijatia

Výberové konanie

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s  cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.

Pravidlá výberového konania:

• uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce. Témy dizertačných prác budú zverejnené spolu s oznamom o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na úradnej výveske fakulty a na www.fhv.uniza.sk minimálne 2 mesiace pred ukončením prijímania prihlášok na štúdium,

• vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na doktorandské štúdium v príslušnom študijnom programe vykoná prijímacia komisia, ktorú vymenuje dekan fakulty,

• dekan fakulty rozhodne o prijatí uchádzača najneskôr do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky,

• na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku.

Doplňujúce informácie

Témy doktorandských dizertačných prác sú zverejnené tu: https://fhv.uniza.sk/web/index.php/uchadzaci/moznosti-studia/doktorandske-studiumPodmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, študujúci v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. et Mgr. Eva Škorvagová, PhD. 

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Rámcový obsah prijímacej skúšky:

• prezentácia vlastného projektu k zvolenej téme dizertačnej práce,

• odborná rozprava, pri ktorej musí uchádzač preukázať predpoklady pre samostatnú vedeckovýskumnú činnosť a dobrú orientáciu vo zvolenom odbore štúdia.

Výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe:

a) výsledkov prijímacej skúšky (max. 40 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia),

b) výsledkov predchádzajúceho štúdia (max. 30 bodov, prideľované podľa VŠP (vážený študijný priemer) druhého stupňa VŠ vzdelávania podľa nasledovného rozpisu: VŠP 1-1,25=30 bodov, VŠP 1,26-1,99=20 bodov; VŠP 2-viac=0 bodov),

c) publikačnej a vedeckej činnosti (max. 30 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia).

 Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili  uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.

Rámcový obsah prijímacej skúšky:

• prezentácia vlastného projektu k zvolenej téme dizertačnej práce,

• odborná rozprava, pri ktorej musí uchádzač preukázať predpoklady pre samostatnú vedeckovýskumnú činnosť a dobrú orientáciu vo zvolenom odbore štúdia.

Výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe:

a) výsledkov prijímacej skúšky (max. 40 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia),

b) výsledkov predchádzajúceho štúdia (max. 30 bodov, prideľované podľa VŠP (vážený študijný priemer) druhého stupňa VŠ vzdelávania podľa nasledovného rozpisu: VŠP 1-1,25=30 bodov, VŠP 1,26-1,99=20 bodov; VŠP 2-viac=0 bodov),

c) publikačnej a vedeckej činnosti (max. 30 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia). • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  23.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku za priímacie konanie, rámcový projekt k zvolenej téme dizertačnej práce (papierová forma, elektronická forma)
 • vypracovaný rámcový projekt k prihlasovanej téme (papierová forma, elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Fakulta humanitných vied

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10833 – doktorandské štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet. Pri úhrade je potrebné uviesť meno platiteľa/uchádzača.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Trúchla – eva.truchla@fhv.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 12.04.2023 08:57

Upozorniť na neaktuálne údaje