Aplikovaná elektrotechnika

V inžinierskom študijnom programe Aplikovaná elektrotechnika získa absolvent vzdelanie v širokej oblasti výskumu, vývoja, projektovania a konštruovania elektrotechnických zariadení, aj v širšom kontexte riadiacich, meracích a diagnostických systémov ako aj materiálovo-technologického výskumu. Nadobudne hlboké znalosti v oblasti aplikovanej elektrotechniky, meracej techniky a diagnostiky a z aplikácie moderných metód merania a získavania procesných informácií vrátane počítačového videnia. Tieto poznatky bude schopný uplatniť pre rôzne aplikačné oblasti v priemysle, ako aj v oblasti výskumu. Bude pripravený pracovať samostatne alebo riadiť kolektív pri riešení komplexných projektov z tejto oblasti.

Uplatnenie absolventov
Uplatnenie absolventov je nielen v elektrotechnickom priemysle ale aj v medziodborových profesiách, všade tam, kde treba po implementačnej stránke kvantifikovať vlastnosti procesov a na základe získaných informácií vytvoriť elektrický či elektronický systém umožňujúci zobraziť alebo vyhodnotiť dáta alebo zasiahnuť do procesu. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú hlboké znalosti a konštruktérske zručnosti elektrických zariadení, elektronických obvodov, meracích a diagnostických systémov. Absolvent študijného programu Aplikovaná elektrotechnika vie samostatne analyzovať technický problém, navrhnúť a skonštruovať elektrické, či elektronické zariadenie a uviesť toto zariadenie do prevádzky.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia tie isté podmienky ako pre študentov zo Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Upozornenie:

Na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU alebo tlačivo MŠVVaŠ SR. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

   • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    23.06.2021 - 25.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
31


Prílohy
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie

elektronická prihláška: 20 €

 

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady:               bankovým prevodom

Banka príjemcu:             Štátna pokladnica, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava

IBAN kód:                        SK06 8180 0000 0070 0008 4998

BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA

Variabilný symbol:                  - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky

Adresa príjemcu:         Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje