Teológia

Doktorandské štúdium

Predstavuje tretý stupeň vysokoškolského štúdia. Nadväzuje na magisterské štúdium a trvá štandardne tri roky v dennej a päť rokov v externej forme. V polovici štúdia frekventanti absolvujú dizertačnú skúšku a štúdium ukončujú obhajobou dizertačnej práce, po čom získavajú titul „doctor philosophiae” (PhD.).Uplatnenie absolventov

Študenti doktorandského štúdia sa môžu uchádzať o uvoľnené miesta pedagógov na RTF UJS alebo na iné fakulty, kde sa čiastočne alebo úplne vyučuje reformovaná teológia, teológia vôbec alebo príbuzný vedný odbor.

Titul PhD. je výhodou aj pri obsadzovaní vyšších cirkevných funkcií.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (3. stupeň) je úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia 2. stupňa ukončené štátnou skúškou, t.j. akademický titul: Mgr., alebo k tomu porovnateľný akademický titul.

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium:

·         ústny pohovor  z teologických disciplín

Ústna skúška je komisionálna a jej klasifikácia je evidovaná v protokoloch o prijímacích skúškachDoplňujúce informácie

Hlavným poslaním doktorandského štúdia reformovanej teológie je všestranná príprava budúcich pedagogických a vedeckých pracovníkov na fakulte ako aj vedúcich predstaviteľov v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a v zahraničí, prípadne v ostatných protestantských cirkvách. Fakulta je jedinou reformovanou fakultou na Slovensku pre vzdelávanie a výchovu vedúcich cirkevných pracovníkov, pričom slúži aj na vzdelávanie a výchovu reformovaných cirkevných pracovníkov aj pre iné európske krajiny.

Doktorandský študijný program v externej forme štúdia stupňa je spoplatnený.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné stredoškolské vzdelanie je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení. V zahraničí absolvované vysokoškolské štúdium 1. stupňa ukončené štátnou skúškou je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení. V zahraničí absolvované úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://ujs.sk/sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami.htmlVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium 3. stupňa (študijný program doktorské – denná a externá forma) a potrebné dokumenty k prihláške:

 • vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium, odoslaná v stanovenom termíne aj elektronicky, aj papierovej podobe, vlastnoručným podpisom, na adresu UJS;
 • životopis (elektronicky, vo formáte pdf);
 • maturitné vysvedčenie (elektronicky, vo formáte pdf);
 • diplom, t.j. doklad o úspešne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa (elektronicky, vo formáte pdf);
 • zoznam publikačnej činnosti (elektronicky, vo formáte pdf);
 • doklad o váženom študijnom priemere do 1,5 (elektronicky, vo formáte pdf);
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronicky).


Forma prijímacej skúšky

·         ústny pohovor  z teologických disciplín • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 15.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.07.2024 - 04.07.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • • diplom, t.j. doklad o úspešne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa (elektronická forma)
 • • zoznam publikačnej činnosti (elektronická forma)
 • • doklad o váženom študijnom priemere do 1,5 (elektronická forma)
 • • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 55 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

55 € - elektronická prihláška
30 € - písomná prihláška

 

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Univerzita J. Selyeho odporúča uchádzačom, aby poplatok za prijímacie konanie uhradili bankovým prevodom.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. ThDr. Attila Lévai, PhD. – levaia@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 11.12.2023 23:25

Upozorniť na neaktuálne údaje