J. Selye University

Reformed Theological Faculty of  J. Selye University

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Reformovaná teologická fakulta

Po úspešnom ukončení štúdia jednotlivých študijných programov sa môžu absolventi hlásiť do cirkevnej služby alebo svoje vedomosti a vysokoškolské vzdelanie uplatniť aj v iných oblastiach verejného života. Poslucháči, okrem angličtiny a nemčiny, musia absolvovať aj štúdium latinčiny, biblickej gréčtiny a hebrejčiny, biblických vied, dogmatiky, etiky, cirkevných dejín, religionistiky a dejín filozofie, ako aj disciplín praktickej teológie (ekleziológiu, liturgiku, homiletiku, pastorálnu psychológiu, vedenie zboru atď).

Absolvent magisterského štúdia v odbore „reformovaná teológia“ je vedený k tomu, aby všeobecne mal dobré znalosti z teologických vied a osvojil si potrebné špeciálne metódy, aby bol schopný s použitím ďalších informácií samostatne a kreatívne postupovať v odborných teologických i prakticko–cirkevných disciplínach. Štúdium mu poskytuje znalosti k tomu, aby sa vedel samostatne  pohybovať v duchovenskej službe, v ekumenických kruhoch i rôznych cirkevných zariadeniach. Zároveň sa prihliada k tomu, aby sa absolvent  vedel uplatniť v uvedených sférach aj v krajinách vytvoreného Európskeho spoločenstva. Jeho zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce je podporované aj tým, že v období prípravy nadobudne poznatky o výchovno-vzdelávacích tendenciách uplatňovaných v súčasnosti aj na zahraničných univerzitách s možnosťou štúdia podobných odborov.

Slovenská akreditačná komisia v roku 2004 prijala a schválila magisterský a vo februári 2006 aj doktorandský program. Naši absolventi získajú  magisterský titul (Mgr.) a po ukončení štúdia sa môžu prihlásiť na rigorózne konanie a získať titul „ThDr.“, alebo na náš doktorandský program a získať titul PhD.

Väčšina našich študentov je zo Slovenska, ale máme študentov aj z Maďarska a Rumunska, a predtým sme mali aj z Ukrajiny, Chorvátska a Holandska. Vyučovacím jazykom je maďarčina a slovenčina.

Naša fakulta participuje na viacerých medzinárodných programoch a je členov rôznych zoskupení, ako napr. Zväzu holandských, stredoeurópskych a východoeurópskych teologických fakúlt,  Zoskupenia stredoeurópskych a východoeurópskych teologických fakúlt, Coetus Theologorum, v ktorom sú všetky reformované teologické fakulty z Rumunska, Maďarska a Slovenska.

Admission procedure

MDSC Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 04.07.2024 – 04.07.2024

Theology PhD., full-time

Deadline for applications: 15.06.2024
Deadline of examination: 04.07.2024 – 04.07.2024

Theology PhD., external

Deadline for applications: 15.06.2024
Deadline of examination: 04.07.2024 – 04.07.2024

MDSC Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2024
Deadline of examination: 04.07.2024 – 04.07.2024

Reformed Theology Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2024
Deadline of examination: 04.07.2024 – 04.07.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie pre našich poslucháčov je zabezpečené v študentských domovoch  Danubius a Čajka.

Boarding

Pre poslucháčov je k dispozícii jedáleň UJS zabezpečujúca dve teplé jedlá denne (obedy a večere).

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. ThDr. Attila Lévai, PhD. (levaia@ujs.sk)
Last update: 24.01.2022 08:58

Draw attention to not topical data