Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Hlavným poslaním lekárskej fakulty UK je vychovávať lekárov, ktorí chápu svoju profesiu predovšetkým ako poslanie. Takýto prístup zaväzuje LFUK stať sa nielen výučbovou základňou poskytujúcou možnosť nadobudnúť kvalitné vedomosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy,  ale aj inštitúciou formujúcou morálny a osobnostný profil svojich absolventov. Okrem toho je LFUK základňou vedeckovýskumnej práce, čím umožňuje sprostredkovať svojim študentom aj poznatky, ktorých pôvod je na pôde ich alma mater, prispievajúc tak  k formovaniu vzťahu medzi študentom a fakultou. Poslaním lekárskej fakulty v oblasti liečebno-preventívnej je reprezentovať aplikáciu získaných teoretických a  praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi, ktorá by mala výrazne presahovať obvyklý národný a v niektorých oblastiach tiež európsky priemer.

LFUK je vedúcou inštitúciou medicínskeho vzdelávania. Úlohou LF UK je pregraduálna výchova poslucháčov, v rámci ktorej získavajú všeobecné medicínske vzdelanie. Výučba všeobecného lekárstva a zubného lekárstva prebieha v slovenskom i anglickom jazyku. LFUK poskytuje vysokoškolské vzdelávanie nielen v oblasti pregraduálnej výchovy, ale aj postgraduálnej výchovy vo forme študijných programov v špecializačnom štúdiu v zdravotníckom povolaní lekár, školiacich kurzov  a doktorandského štúdia. Výchova nových vedeckých pracovníkov sa uskutočňuje formou doktorandského štúdia, ktoré má dve formy: dennú a externú. Lekárska fakulta UK v Bratislave je teda inštitúciou celoživotného medicínskeho vzdelávania.

Admission procedure

General Medicine MUDr., full-time

Deadline for applications: 29.02.2020
Deadline of examination: 08.06.2020 – 16.06.2020

Dentistry MDDr., full-time

Deadline for applications: 29.02.2020
Deadline of examination: 17.06.2020 – 18.06.2020

Accommodation and boarding

Accomodation

Lekárska fakulta UK poskytuje pre študentov fakulty ubytovanie v študentskom domove Družba, Botanická 25, Bratislava a v študentskom domove Ľudovíta Štúra, Staré grunty 36, Bratislava.   Bezbariérový prístup pre študentov so špecifickými potrebami je umožnený v ŠD ĽŠ v B-bloku AD a  Švédskych domkoch.

Boarding

Stravovanie študentov Lekárskej fakulty je možné vo všetkých jedálňach ŠDaJ UK po zakúpení stravných preukazov a  poukážok. Študenti sa môžu stravovať v jedálni v areáli fakulty. Stravovacie služby pre študentov sú zabezpečené aj priamo v ŠD Družba a ŠD Ľ.Štúra.

University detail

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Magdaléna Horváthová (magdalena.horvathova@fmed.uniba.sk)
Last update: 19.09.2017 13:58

Draw attention to not topical data