Zubné lekárstvo

  Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky program, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich chronicky infekčných ochorení ľudskej populácie – zubného kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj  ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno - tvárovú oblasť. Rozsah vedomostí všeobecno-medicínskych disciplín je v rozsahu potrebnom pre tvorbu a podporu zdravia všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR,
v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v ďalších  funkciách napr. ako odborný poradca v rámci poisťovní, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníckych a farmaceutických zariadení, ako aj v oblasti pedagogiky.

Požadovaná úroveň jeho schopností a vedomostí  je v zhode so Smernicou rady č.78/686/EEC členských krajín EÚ akceptovanou MŠ SR.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie celkového bodového hodnotenia z prijímacej skúšky a bonifikácie, na základe ktorého sa uchádzač zaradí medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkové bodové hodnotenie predstavuje súčet bodov:
- test všeobecných študijných predpokladov
- test prírodných vied
- bonifikácia (za stredoškolské olympiády/súťaže, úroveň znalosti angličtiny C1/C2)Doplňujúce informácie

LFUK ponúka uchádzačom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie za poplatok 10 Eur/1 kniha. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt +421 2 90 119 445, e-mail: predajna@fmed.uniba.sk

Pre uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva LFUK organizuje online prípravný kurz z predmetov biológia a chémia vždy v  sobotu od 13.01. 2024 – 04.05. 2024Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako študentov SR - podľa úspešnosti na prijímacej skúškeKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorom je prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., tel.: 02/57290737
Uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť na prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle Vnútorného predpisu č. 23/2014. Smernica rektora UK v BratislaveVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihláška:
- zaregistrovanie prihlášky elektronicky do 29.2.2024
- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania 
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom ako príloha elektronickej prihlášky na štúdium
Uchádzač si môže podať prihlášku na každý študijný program a to ako na štúdium v slovenskom, tak aj na štúdium v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium sú po 29.02.2024 neprípustné.

Fakulta nevyžaduje uvedenie prospechu zo štúdia na strednej škole.

Prílohy:
- doklad totožnosti (OP, resp. cestovný pas)
- doklad o zaplatení poplatku
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium
- úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára resp. na matrike, nie overenie strednou školou).
- uchádzači, ktorí ukončia stredoškolské štúdium v aktuálnom školskom roku 2023/2024, sú povinní  nahrať sken maturitného vysvedčenia ihneď po jeho získaní.
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole predložia „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní“ (tzv. Nostrifikáciu) vydané Regionálnym úradom školskej správy v SR
- uchádzač so špecifickými potrebami nahrá žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou

Bez požadovaných dokumentov je prihláška na štúdium neplatná.

Náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LFUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK v Bratislave, resp. na inej vysokej škole v SR. Zdokladovanú žiadosť o náhradný termín zašle uchádzač na adresu fakulty až po doručení pozvánky na prijímaciu skúšku.  

Pomernú časť poplatku vo výške 80,00 Eur vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 29. februára 2024. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.Forma prijímacej skúšky

Prezenčne aj online, formou testu v spolupráci so zmluvným partnerom  SCIO, s.r.o. www.scio.cz

 • test všeobecných študijných predpokladov, zameraný na základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na VŠ

Poplatok  vo výške 27€/test, si uchádzač o štúdium hradí sám (test môže byť použitý aj pre prijímacie skúšky na iné vysoké školy). Firme Scio bude zo strany LF UK zaslaná databáza  uchádzačov. Test je možné opakovať. Firma Scio, s.r.o. zašle LF UK najlepší dosiahnutý výsledok.

 • test prírodných vied v rozsahu stredoškolského učiva z predmetov biológia a chémia

Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program. Výsledok prijímacej skúšky z jedného študijného programu nemožno akceptovať pre druhý študijný program.Testy
 • test všeobecných študijných predpokladov, zameraný na základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na VŠ:
  - verbálna časť - 35minút, 33 úloh
  - analytická časť – 50 minút, 33úloh
 • test prírodných vied v rozsahu stredoškolského učiva z predmetov:
  - biológia (100 otázok) 
  - chémia (100 otázok)

Pri prezenčnej forme prijímacej skúšky test trvá 3 hodiny, pri online forme test trvá 2,5 hodiny. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2023 - 29.02.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  16.06.2024 - 16.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • doklad totožnosti (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (elektronická forma)
 • diplom, certifikát (elektronická forma)
 • potvrdenie o špecifických potrebách (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 95 €
elektronická prihláška: 95 €

Fakturačné údaje

Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK65 8180 0000 0070 0013 5249
Konštantný symbol:
0308
Variabilný symbol:
20242
BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia:
SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Veronika Važanová – vazanova12@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 18.03.2024 15:28

Upozorniť na neaktuálne údaje