Zubné lekárstvo

  Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky program, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich chronicky infekčných ochorení ľudskej populácie – zubného kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj  ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno - tvárovú oblasť. Rozsah vedomostí všeobecno-medicínskych disciplín je v rozsahu potrebnom pre tvorbu a podporu zdravia všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR,
v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v ďalších  funkciách napr. ako odborný poradca v rámci poisťovní, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníckych a farmaceutických zariadení, ako aj v oblasti pedagogiky.

Požadovaná úroveň jeho schopností a vedomostí  je v zhode so Smernicou rady č.78/686/EEC členských krajín EÚ akceptovanou MŠ SR.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky absolvovania prijímacej skúšky:
- predloženie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia priamo v deň prijímacej skúšky (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára, na matrike), nie overenie strednou školou
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole, predložia "Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní" vydaný okresným úradom v sídle kraja v SR

Podmienky prijatia na štúdium v slovenskom jazyku:
- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou  
- podmienky prijatia študentov SR a zahraničných študentov okrem štipendistov vlády sú rovnaké - podľa úspešnosti na prijímacej skúške

Podmienky prijatia štipendistov vlády SR (zahraničných študentov), ktorí sa uchádzajú o štúdium v slovenskom jazyku na základe medzivládnych dohôd so SR
- minimálna úspešnosť na prijímacej skúške - 600 bodovDoplňujúce informácie

Lekárska fakulta ponúka záujemcom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt: 02/90119 445, e-mail: predajna@fmed.uniba.sk

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:
- vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje anonymne skenovaním vyplnených odpoveďových hárkov na základe čiarových kódov.
- výsledky sú zverejňované podľa študijných programov a čiarových kódov v deň konania prijímacej skúšky na webovom sídle fakulty www.fmed.uniba.sk a na výveske Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4.Podmienky pre zahraničných študentov

- podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako študentov SR okrem štipendistov vlády - podľa úspešnosti na prijímacej skúške
- podmienky prijatia štipendistov vlády SR - minimálna úspešnosť na prijímacej skúške - 600 bodovKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorom je prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., tel.: 02/57290737
Uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť na prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle Vnútorného predpisu č. 23/2014. Smernica rektora UK v BratislaveVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihláška:
- uchádzač o štúdium si môže prihlášku zaregistrovať elektronicky cez systém AIS2, ktorú vytlačí a podpísanú zašle do 28.2.2021 na adresu fakulty. Fakulta akceptuje aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive - Prihláška na vysokoškolské štúdium - spojený I. a II. stupeň štúdia
- uchádzač si môže podať priihlášku na každý študijný program a to ako na štúdium v slovenskom jyzyku, tak aj v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium sú po 28.02.2021 neprípustné.

- potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta nevyžaduje uvedenie prospechu zo štúdia na strednej škole.

Prílohy:
- doklad o zaplatení poplatku
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (lekár môže dať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti priamo v prihláške na 3. strane, časť Prílohy k prihláške)
- prílohy pripevní uchádzač na 3. stranu prihlášky.  V prípade platby internetbankingom priloží potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte. Uchádzač s prihláškou neposiela vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

Náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LF UK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK v Bratislave, resp. na inej vysokej škole v SR. Zdokladovanú žiadosť o náhradný termín zašle uchádzač na adresu fakulty až po doručení pozvánky na prijímaciu skúšku.   

Pomernú časť poplatku vo výške 70 € vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 28. februára 2021. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.

Podmienky  zaradenia do prijímacieho konania:
- zaslanie riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na každý študijný program na adresu fakulty
- zaplatenie poplatku 80 € za každý študijný program

Forma a obsah prijímacej skúšky:
-  písomný test z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva. Uchádzač môže získať maximálne 800 bodov, test trvá 3 hodiny
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program; výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program

Náhradný termín prijímacej skúšky je 18.6.2021Forma prijímacej skúšky

Písomný testTesty

Test z biológie a chémie  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.11.2020 - 28.02.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    16.06.2021 - 17.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK65 8180 0000 0070 0013 5249
Konštantný symbol:
0308
Variabilný symbol:
20212
BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia:
SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Magdaléna Horváthová – magdalena.horvathova@fmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 26.11.2020 09:24

Upozorniť na neaktuálne údaje