Všeobecné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo je pregraduálny výčbový program poskytujúci všeobecné prírodovedné vzdelanie, ktoré sa opiera o humanitný a etický základ. Obsahom výučby sú teoretické základy anatomickej stavby organizmu a jeho fyziologických funkcií. Na tejto báze je postavená ďalšia výučba základných princípov etiológie a patogenézy chorobných stavov a spôsobov liečby. Štúdium je zavŕšené komplexnou výučbou zameranou na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu  chorôb. V rámci pregraduálnej výchovy študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského nadobúda solídne teoretické aj praktické poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu umožňujú vedecky medicínsky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore.



Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v ďalších  funkciách  napr. ako odborný poradca v rámci poisťovní, revízny lekár, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníckych a farmaceutických zariadení, ako aj v oblasti pedagogiky.

Absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo spĺňajú podmienky Európskej smernice 2005/36/EC, ktorá umožňuje občanom Európskej únie praktizovať povolanie lekára v rámci všetkých členských štátov EU.



Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky absolvovania prijímacej skúšky:
- predloženie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára alebo na matrike, nie overenie strednou školou)
- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole, predložia „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní“ vydaný okresným úradom v sídle kraja v SR

Podmienky prijatia na štúdium v slovenskom jazyku
- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
- podľa úspešnosti na prijímacej skúške



Doplňujúce informácie

Lekárska fakulta ponúka uchádzačom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt: 02/90119 445, e-mail: predajna@fmed.uniba.sk

Spôsob vyhodnocovania a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:
- vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje anonymne skenovaním vyplnených odpoveďových hárkov na základe čiarových kódov,
- výsledky sú zverejňované podľa študijných programov a kódov v deň konania prijímacej skúšky na webovom sídle fakulty www.fmed.uniba.sk 



Podmienky pre zahraničných študentov

- podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov SR - podľa úspešnosti na prijímacej skúške



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorom je prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., tel.: 02/57290737
Uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle Vnútorného predpisu č. 23/2014. Smernica rektora UK v Bratislave



Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihláška:
- uchádzač o štúdium si môže prihlášku zaregistrovať elektronicky cez systém AIS2, ktorú vytlačí a podpísanú zašle do 28.2.2023 na adresu fakulty. Fakulta akceptuje aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive  - Prihláška na vysokoškolské štúdium - spojený I. a II. stupeň štúdia.
- uchádzač si môže podať prihlášku na každý študijný program a to ako na štúdium v slovenskom, tak aj na štúdium v anglickom jazyku. Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium sú po 28.02.2023 neprípustné.

- potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta nevyžaduje uvedenie prospechu zo štúdia na strednej škole.

Prílohy:
- doklad o zaplatení poplatku
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (lekár môže dať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti priamo v prihláške na 3. strane, časť Prílohy k prihláške)
- prílohy pripevní uchádzač na 3. stranu prihlášky.  V prípade platby internetbankingom priloží potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte. Uchádzač s prihláškou neposiela vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

Náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na L FUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK v Bratislave, resp. na inej vysokej škole v SR. Zdokladovanú žiadosť o náhradný termín zašle uchádzač na adresu fakulty až po doručení pozvánky na prijímaciu skúšku.  

Pomernú časť poplatku vo výške 70 € vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného zrušenia prihlášky najneskôr do 28. februára 2023. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky fakulta poplatok nevráti.

Podmienky zaradenia do prijímacieho konania:
- zaslanie riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na každý študijný program na adresu fakulty
- zaplatenie poplatku 80 € za každý študijný program

Forma a obsah prijímacej skúšky:
- písomný test je z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva; uchádzač môže získať maximálne 800 bodov,
- test trvá 3 hodiny, 
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program

Termín prijímacej skúšky:
jún 2023 – presný termín a náhradný termín prijímacej skúšky bude stanovený dekanom dodatočne



Forma prijímacej skúšky

Písomný test



Testy

Test z biológie a chémie



  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2022 - 28.02.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
330


Prílohy
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK65 8180 0000 0070 0013 5249
Konštantný symbol:
0308
Variabilný symbol:
20232
BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia:
SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Veronika Važanová – veronika.vazanova@fmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 09.11.2022 14:21

Upozorniť na neaktuálne údaje