Klinická farmakológia

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Absolvent LF v študijnom programe všeobecné lekárstvo, farmaceutickej fakulty, Univerzity veterinárskej a farmácie, fakulty matematiky, fyziky a informatiky v študijnom programe biomedicínska fyzika, prírodovedeckej fakulty, filozofickej fakulty v študijnom programe psychológia, inej fakulty so zameraním na biochémiuVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prílohy k prihláške:
1. Stručný odborný životopis (s údajmi o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní)
2. Overená kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia. Uchádzač o štúdium v dennej forme  doloží aj priemery študijných výsledkov za  jednotlivé ročníky ako aj potvrdenie zo študijného oddelenia príslušnej VŠ o úspešnom ukončení štúdia
3. Uchádzač o štúdium v externej forme štúdia doloží aj potvrdenie od zamestnávateľa  o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium
4. Zoznam publikovaných aj nepublikovaných prác uchádzača (príp. odborné posudky týchto prác) a ostatné doklady hodné zreteľa (napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch, doklady o jazykových skúškach a pod.)
5. Stručná anotácia plánovaného projektu vypracovaná spolu s budúcim školiteľom, s podpisom školiteľa.
Bez zaplatenia poplatku  a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač pozvaný na prijímaciu skúšku.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška z odboru - ústna
Písomný test z anglického jazyka  • Podanie prihlášky na štúdium

    20.03.2015 - 21.05.2015

  • Konanie prijímacej skúšky

    22.06.2015

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky: 8180
Účet: 7000135257
Variabilný symbol: 2015 a evidenčné číslo prihlášky (napr.: 2015111)
Konštantný symbol: 0308

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:
Swiftová adresa banky: SPSRSKBAXXX
IBAN: SK4381800000007000135257

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Magdaléna Horváthová – magdalena.horvathova@fmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 08.09.2015 09:00

Upozorniť na neaktuálne údaje