Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta prírodných vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Zameranie vedecko-výskumnej a edukačnej činnosti FPV UCM je v súlade s postavením a úlohou prírodných vied v súčasnej etape rozvoja spoločnosti priviesť nové poznatky, ktoré vedú k inovácii technológií, využívanie obnoviteľných zdrojov pre produkciu nových produktov, nových energetických zdrojov v kontexte environmentálne vhodných technológií a s maximálnym využitím IKT technológií. Preto sa orientujeme na prehlbovanie výskumnej spolupráce s významnými rezortnými výskumnými ústavmi, vysokými školami a ústavmi SAV. Táto orientácia je realizovaná v súlade so zvýšenou podporou vedy a výskumu na vysokých školách. Realizácia týchto zámerov v praxi si vyžaduje vysoko vzdelaných odborníkov. Preto aj výchovno-vzdelávacia činnosť je bezprostredne prepojená na vedecko-výskumnú činnosť fakulty. Dáva priestor realizácii tvorivej činnosti študentom vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia realizovaných na fakulte. Výučba sa postupne preorientúva na multidisciplinárny charakter, vrátane laboratórnej praxe a riešenia výskumných a edukačných projektov do ktorých zapájame aj študentov, najmä doktorandov. Toto odzrkadľuje aj hlavný cieľ štúdia na našej fakulte, pripraviť všestranne orientovaného absolventa tak, aby zodpovedal trhu práce v podmienkach rozvojových trendov vedomostnej spoločnosti a jej udržateľného rozvoja. Do učebných plánov sú zaradené niektoré humanitné a manažérske disciplíny, cieľavedomá jazyková príprava a relatívne široké spektrum výberových predmetov doplňujúcich odborné vzdelanie, ktoré prispievajú k rozvoju osobnosti a zodpovedajú požiadavkám kladeným na absolventov bezprostredne pri ich vstupe do praxe.

Cieľom, resp. poslaním výchovno-vzdelávacej činnosti FPV UCM je výchova absolventa so širším rozhľadom, schopného kvalifikovane prispieť k riešeniu odborných a špecifických problémov rozvoja spoločnosti v rôznych úrovniach a etapách vývoja rozvíjať vedu a vzdelanosť v kontexte demokratických, morálnych a etických princípov. V súčasnej etape osobitný akcent v príprave absolventa sa kladie na špecifiká vývoja v prvých dekádach 21. storočia, rozvoj informačnej a vedomostnej spoločnosti v intenciách trvalej udržateľnosti s prechodom na bioekonomiku do prvej tretiny tohto storočia. Tieto základné prvky a požiadavky sa akceptovali a transformovali aj do študijných programov.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Gabriela Jančovičová (gabriela.jancovicova@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 08.12.2021 10:48

Upozorniť na neaktuálne údaje