Biotechnológie

Absolventi magisterského štúdia študijného programu Biotechnológie sú odborníkmi, ktorí nachádzajú uplatnenie v rozličných oblastiach spoločenskej praxe. Získajú poznatky z biotechnológii a príbuzných oblastí (najmä biologických, chemických, genetických a ich špecializácií) podmieňujúcich rozvoj biotechnológií najmä v oblastiach tzv. bielych, zelených a červených biotechnológií. Dokážu sa zapojiť do výskumu, vývoja a inovácií smerujúcich najmä do priemyslu, poľnohospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia, energetiky, ako aj uplatniť svoje vedomosti priamo vo výrobnej praxi v týchto oblastiach.
Absolventi:
 sú schopní skúmať biomolekuly a biologické systémy, ako aj ich prakticky využiť,
 vedia samostatne riadiť jednotlivé operácie súvisiace s ich cieleným využívaním v poľnohospodársko-potravinárskej, farmaceuticko-medicínskej a chemicko-environmentálnej oblasti, ako aj v oblasti priemyselného využitia obnoviteľných surovín,
 majú dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných k vykonávaniu laboratórnych ale aj výrobných činností a vyhodnocovaniu získaných údajov a vedia komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu,
 majú tiež vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií, ktoré im umožňujú uplatniť sa na strednom stupni funkčných činností vo vedeckovýskumnej, ale aj vo výrobno-podnikateľskej sfére.
Absolventi študijného programu môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním, vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.), ako aj priamo vo výrobnej praxi. Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách, ktoré sa venujú moderným biotechnológiám, ako aj na environmentálne orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy. Absolventi majú široké uplatnenie takisto v súkromných firmách a priemyselných podnikoch s inovačno-technologickou orientáciou v biotechnológiách, ale aj v príbuzných oblastiach.
Po ukončení magisterského štúdia môžu absolventi študijného programu pokračovať v doktorandskom štúdiu na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, a to v rámci študijného programu 3.stupňa Biotechnológie, resp. na iných fakultách s podobným zameraním.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania.
Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia.
Pri prijímaní do magisterského študijného programu aplikovaná biológia sa odporúča, aby študent na bakalárskom stupni štúdia absolvoval predmety molekulárna biológia a mikrobiológia.
V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia Fakulty prírodných vied požadovať vykonanie prijímacích skúšok.Doplňujúce informácie

Prihláška na štúdium musí obsahovať:
- životopis,
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
- vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár)
- dodatok k diplomu úradne overený (matrika/notár)
- vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár)
Uchádzač, ktorý štátnu záverečnú skúšku prvého stupňa vysokoškolského štúdia vykoná v akademickom roku 2023/2024 a k dátumu prijímacieho konania nemá vydaný diplom, doloží potvrdenie o štúdiu a potvrdený výpis absolvovaných predmetov štúdia.
Uchádzač, ktorý je absolventom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave doloží neoverené kópie diplomu, dodatku diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.
Uchádzač, ktorý je študentom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave a štátnu záverečnú skúšku prvého stupňa vykoná v akademickom roku 2023/2024, doloží doklady o absolvovaní štúdia (študijné oddelenie)
Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  30.10.2023 - 30.04.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2024 - 20.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • Diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • Dodatok k diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma, elektronická forma)
 • Poplatok za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • Životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN SK5981800000007000071919

Variabilný symbol: 12407

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Gabriela Jančovičová – gabriela.jancovicova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 27.05.2024 08:31

Upozorniť na neaktuálne údaje