Aplikovaná chémia

Absolventi magisterského štúdia študijného programu Aplikovaná chémia majú teoretické a praktické vedomosti z jednotlivých častí modernej chémie, využívajú modernú laboratórnu techniku a laboratórne metodiky, sú schopní navrhovať a optimalizovať nové postupy, uskutočňovať syntézy nových zlúčenín, riešiť štruktúry látok, využiť svoje vedomosti pri riadení chemických procesov, sú schopní samostatne vykonávať práce technického charakteru v chemických, environmentálnych, farmaceutických alebo zdravotníckych zariadeniach. Absolventi majú teoretické vedomosti a experimentálne zručnosti, ktoré im umožňujú realizovať sa vo výskumných a vývojových inštitúciách, či už ide o akademické pracoviská, podniky alebo firmy.
Absolventi študijného programu majú predpoklady:
 uplatniť sa v rôznych chemických, environmentálnych, farmaceutických a zdravotníckych, výskumných a prevádzkových zariadeniach, podieľať sa na riešení úloh výskumu a vývoja alebo ich riadiť, prípadne vykonávať náročnejšie práce technického charakteru,
 uplatniť sa vo výrobnej sfére, ako aj v štátnej a verejnej správe, kde môžu využiť svoje znalosti z jednotlivých oblastí chémie, environmentálnej chémie, biochémie a chemickej informatiky, napr. pri monitoringu prírodného prostredia.
Po ukončení magisterského štúdia môžu absolventi študijného programu pokračovať v doktorandskom štúdiu na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, a to v rámci študijného programu 3.stupňa Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia, resp. na iných fakultách s podobným zameraním. 50% študentov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 3. stupni v odbore Chémia, alebo v niektorom z príbuzných odborov.
Povolania z profesie:
 Chemický laborant
 Operátor chemickej výroby
 Procesný inžinier biochemickej výroby
 Analytický chemik na oddeleniach vývoja
 Validačný špecialista na oddeleniach kontroly kvality
 Farmaceutický reprezentant
 Vedecký pracovník na vysokých školáchVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania.
Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia.
Pri prijímaní do magisterského študijného programu aplikovaná biológia sa odporúča, aby študent na bakalárskom stupni štúdia absolvoval predmety molekulárna biológia a mikrobiológia.
V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia Fakulty prírodných vied požadovať vykonanie prijímacích skúšok.Doplňujúce informácie

Prihláška na štúdium musí obsahovať:
- životopis,
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
- vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár)
- dodatok k diplomu úradne overený (matrika/notár)
- vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár)
Uchádzač, ktorý štátnu záverečnú skúšku prvého stupňa vysokoškolského štúdia vykoná v akademickom roku 2023/2024 a k dátumu prijímacieho konania nemá vydaný diplom, doloží potvrdenie o štúdiu a potvrdený výpis absolvovaných predmetov štúdia.
Uchádzač, ktorý je absolventom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave doloží neoverené kópie diplomu, dodatku diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.
Uchádzač, ktorý je študentom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave a štátnu záverečnú skúšku prvého stupňa vykoná v akademickom roku 2023/2024, doloží doklady o absolvovaní štúdia (študijné oddelenie)

Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR. Podmienkou prijatia na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku.
Zahraniční uchádzači znalosť jazyka dokladujú Certifikátom o znalosti slovenského jazyka na úrovni B2.Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  30.10.2023 - 30.04.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2024 - 12.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • Diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • Dodatok k diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma, elektronická forma)
 • Poplatok za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • Životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN SK5981800000007000071919

Variabilný symbol: 12407

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Gabriela Jančovičová – gabriela.jancovicova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 28.11.2023 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje