Molekulárna biológia

Absolventi doktorandského štúdia študijného programu Molekulárna biológia:
 aktívne ovládajú anglický jazyk,
 sú schopní samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach,
 ovládajú vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie s využitím najmodernejších metód molekulárnej biológie a genetiky,
 sú spôsobilí navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe,
 vykonávajú činnosti aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej a klinickej biochémii, molekulárnej medicíne, v potravinárstve a inde.
Absolventi študijného programu majú základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi, dokážu viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a majú tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických aspektoch. Na základe získaných vedomostí sú spôsobilí vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole. Po ukončení štúdia môžu absolventi študijného programu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým, mikrobiologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú plniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne, predovšetkým na pracoviskách venujúcich sa moderným technológiám (rekombinantným DNA technológiám), biologických, mikrobiologických ako aj environmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.
Povolania z profesie:
 Vedecko-výskumný pracovník
 Molekulárny biológ
 Genetik
 Laboratórny diagnostik
 Produktový špecialista
 Operátor chemickej výroby
 Technik výroby
 Kontrolór kvality
 Špecialista vo výskume a vývoji
 Špecialista sanitácie a hygienyVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.Doplňujúce informácie

Prihláška na štúdium musí obsahovať:
- vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár) v totožnom alebo príbuznom odbore a programe,
- vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár),
- stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác,
- rámcový projekt k téme dizertačnej práce,
- doklad o absolvovanej praxi (nie je povinný),
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
Uchádzač, ktorý je absolventom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave doloží neoverené fotokópie diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.
Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty.
Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR. Podmienkou prijatia na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku.
Zahraniční uchádzači znalosť jazyka dokladujú Certifikátom o znalosti slovenského jazyka na úrovni B2.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.10.2023 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.06.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • Diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • Dodatok k diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma, elektronická forma)
 • Rámcový projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma, elektronická forma)
 • Doklad o absolvovanej praxi (papierová forma, elektronická forma)
 • Poplatok za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • Životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN SK5981800000007000071919

Variabilný symbol: 12407

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Gabriela Jančovičová – gabriela.jancovicova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 29.11.2023 11:29

Upozorniť na neaktuálne údaje