Aplikovaná informatika

Absolventi magisterského štúdia študijného programu Aplikovaná informatika nájdu uplatnenie vo všetkých oblastiach spoločnosti. Uplatnia sa ako členovia tvorivého tímu alebo vedúci pracovníci v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, vo verejnom aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a pod. a všade tam, kde sú možnosti využitia aplikácií informatiky; uplatnia sa tiež ako projektoví manažéri a prevádzkovatelia informačných systémov. Absolventi získajú skúsenosti zo všetkých oblastí informatiky: od návrhu a vývoja algoritmov, cez vývoj webu, návrh operačného systému, vytváranie sietí, mobilných aplikácií, znalosť programovacích jazykov a databázových systémov, až po výpočtovú inteligenciu s použitím neurónových sietí či dolovaním dát, a množstvo ďalších oblastí. Vďaka modernému vybaveniu špecializovaných laboratórií, ako je laboratórium počítačových sietí, laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti, laboratórium geografických informačných systémov, multimediálne laboratórium alebo laboratórium EDU Barracuda, majú študenti študijného programu dostatok možností rozvíjať teoretické poznatky v praxi.
Absolventi nájdu uplatnenie:
 vo výpočtových a informatických útvaroch nachádzajúcich sa vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových pracoviskách, podnikovej sfére, vo verejnej a štátnej správe, vo finančníctve a poisťovníctve, v oblasti služieb, školstve – v uvedených útvaroch pôsobia absolventi v odborných funkciách ako programátori a spolutvorcovia rôznych počítačových a webových multidisciplinárnych aplikácií, ako správcovia počítačových aplikácií a správcovia sietí a v nižších riadiacich funkciách,
 v podnikovej sfére vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií, a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky,
 absolventi sú pripravení pokračovať na treťom stupni štúdia odboru Informatika, prípadne v príbuznom odbore,
 absolventi dokážu spolupracovať s používateľmi systémov a špecialistami iných profesií.
Povolania z profesie:
 Špecialisti v oblasti počítačových sietí
 Application Engineer
 Systémoví a databázoví Administrátori
 C++ Programátori
 Web developeri
 3D grafik/dizajnér
 Python Developer
 Cloud & Infrastructure analyst a Application Development – professionalVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania.
Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia.
Pri prijímaní do magisterského študijného programu aplikovaná biológia sa odporúča, aby študent na bakalárskom stupni štúdia absolvoval predmety molekulárna biológia a mikrobiológia.
V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia Fakulty prírodných vied požadovať vykonanie prijímacích skúšok.Doplňujúce informácie

Prihláška na štúdium musí obsahovať:
- životopis,
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
- vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár)
- dodatok k diplomu úradne overený (matrika/notár)
- vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár)
Uchádzač, ktorý štátnu záverečnú skúšku prvého stupňa vysokoškolského štúdia vykoná v akademickom roku 2023/2024 a k dátumu prijímacieho konania nemá vydaný diplom, doloží potvrdenie o štúdiu a potvrdený výpis absolvovaných predmetov štúdia.
Uchádzač, ktorý je absolventom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave doloží neoverené kópie diplomu, dodatku diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.
Uchádzač, ktorý je študentom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave a štátnu záverečnú skúšku prvého stupňa vykoná v akademickom roku 2023/2024, doloží doklady o absolvovaní štúdia (študijné oddelenie)
Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR. Podmienkou prijatia na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku.
Zahraniční uchádzači znalosť jazyka dokladujú Certifikátom o znalosti slovenského jazyka na úrovni B2.Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  30.10.2023 - 30.04.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2024 - 20.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • Diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • Dodatok k diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma, elektronická forma)
 • Poplatok za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • Životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN SK5981800000007000071919

Variabilný symbol: 12407

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Gabriela Jančovičová – gabriela.jancovicova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 27.05.2024 08:31

Upozorniť na neaktuálne údaje