Materiálové inžinierstvo

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo prostredníctvom vlastnej voľby povinne voliteľných a výberových predmetov sa špecializuje na niektorú z nasledujúcich oblastí:
Kovové materiály
• Anorganické materiály
• Polymérne materiály
• Textilné materiály
• Environmentálne inžinierstvo
• Počítačová podpora materiálového inžinierstva
• Materiály a dizajn

Štúdium v študijnom programe Materiálové inžinierstvo sa uskutočňuje dennou formou štúdia, v rámci ktorej si môžu študenti zvoliť dve trajektórie vzdelávania:
Trajektória 1 je určená pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizo-vané od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom.
Trajektória 2 je flexibilná a vhodná pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch. Výučba je koncipovaná tak, že časť sa uskutočňuje blokovo a časť prezenčnej formy je nahradená dištančnou formou vzdelávania (on-line prednášky v reálnom čase alebo prostredníctvom výučbových prezentácií, videí, tutoriálov a pod., zverejnených v úložisku. Študenti majú možnosť konzultácií k zverejneným materiálom prostredníctvom diskusných fór, individuálnych konzultácií a pod. podľa ich potrieb.

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo je komplexne pripravený na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality a prevádzkovej diagnostiky. Dôkladne pozná vzájomné súvislosti medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami materiálov. Dokáže analyzovať a navrhovať rozsiahle technické riešenia vrátane environmentálnych aspektov a dizajnu výrobkov, vyžadujúce hlboké znalosti v oblasti materiálov, riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelania absolventa je aj znalosť práce s technickými softvérovými balíkmi a vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov a materiálových sústav, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia.
Absolvent je plne pripravený na pôsobenie:
• Vo výskume a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva, priemyselného inžinierstva, aplikácii experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov.
• V základnom výskume pri vývoji nových materiálov, výskume fyzikálnych vlastností materiálov a vývoji nových diagnostických metód, inovačných procesov, riešení trva-lo udržateľných technológií s minimálnou spotrebou surovín, energie a bezodpadových procesov (komplexné spracovanie vstupných surovín a materiálov).
• Vo výrobnom procese ako technológ výroby alebo riadiaci pracovník, pri navrhovaní a riadení moderných environmentálne akceptovateľných priemyselných technolo-gických procesov, pokrokových materiálov, spotrebných výrobkov a technických služieb.
• V riadiacej sfére v oblasti riešenia problémov pri výrobe, spracovaní, zabezpečovaní kvality materiálov, využitia a recyklácie materiálov, dokáže viesť tímy pracovníkov pri zabezpečovaní ekonomickej prosperity podniku.
• Vo verejnej správe v oblasti odborov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónov miest a obcí, ako špecialista na odborných útvaroch.
• V podnikateľskej sfére vo všetkých oblastiach výrobno-technologických procesov, riadiacich procesov a procesov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj firmy a jej prosperitu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (II. stupeň) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolvovanie bakalárskeho štúdia).
Uchádzači o denné inžinierske štúdium v študijnom programe Materiálové inžinierstvo budú prijatí na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách technického alebo prírodovedného zamerania.

Prvý termín podania prihlášky: 20.11.2023 - 30.06.2024

Ďalší termín podania prihlášky: 01.07.2024 - 15.08.2024

Konanie prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výberového konania.

V súčasnosti je možné podať prihlášku iba prostredníctom: https://e-prihlaska.tnuni.sk


Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
Vyžaduje sa uznanie dokladov o vzdelaní I. stupňa získaných v zahraničí.
Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú pre záujemcov dostupné na: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Uznávanie dokladov o vzdelaní (tnuni.sk) na linku:

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Uchádzači o denné inžinierske štúdium v študijnom programe Materiálové inžinierstvo budú prijatí na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách technického alebo prírodovedného zamerania.

Fakulta akceptuje podanie prihlášky iba cez https://e-prihlaska.tnuni.sk

Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.

Povinné prílohy prihlášky:
• Fotokópia dokladu o absolvovaní štúdia I. stupňa – diplom.
• Fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške I. stupňa.
• Fotokópia dodatku k diplomu – doklad o výpise výsledkov štúdia.
• V prípade uchádzača zo zahraničia (mimo ČR) doklad uznania vzdelania I. stupňa.

Požadované dokumenty je potrebné vložiť do príloh v e-prihláške, prípadne zaslať na študijne oddelenie fakulty (zdena.pecler@tnuni.sk).

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie v sume 20,- € budú uchádzačovi systémom vygenerované automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.


Forma prijímacej skúšky
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
  • Diplom z bakalárskeho štúdia (papierová forma)
  • Dodatok k diplomu z I.stupňa (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 1.stupňa (papierová forma)
  • Nostrifikácia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na:
https://e-prihlaska.tnuni.sk, vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 12:00

Upozorniť na neaktuálne údaje