Materiálové inžinierstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo prostredníctvom vlastnej voľby povinne voliteľných a výberových predmetov sa špecializuje na niektorú z nasledujúcich oblastí:

 • Kovové materiály
 • Anorganické materiály
 • Polymérne materiály
 • Textilné materiály
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • Materiály a dizajn

Štúdium v študijnom programe Materiálové inžinierstvo sa uskutočňuje dennou formou štúdia, v rámci ktorej si môžu študenti zvoliť dve trajektórie  vzdelávania:

 • Trajektória 1 je určená pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom. 
 • Trajektória 2 je flexibilná a vhodná pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch. Výučba je koncipovaná tak, že časť sa uskutočňuje blokovo a časť prezenčnej formy je  nahradená dištančnou formou  vzdelávania   (on-line prednášky v reálnom čase alebo prostredníctvom výučbových prezentácií, videí, tutoriálov a pod., zverejnených v úložisku. Študenti majú možnosť konzultácií k zverejneným materiálom prostredníctvom diskusných fór,  individuálnych konzultácií  a pod. podľa ich potrieb.  

 

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo  je  komplexne pripravený na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality a prevádzkovej diagnostiky. Dôkladne pozná vzájomné súvislosti medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami materiálov. Dokáže analyzovať a navrhovať rozsiahle technické riešenia vrátane environmentálnych aspektov a dizajnu výrobkov, vyžadujúce hlboké znalosti v oblasti materiálov, riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.  Neoddeliteľnou súčasťou vzdelania absolventa je aj znalosť práce s technickými softvérovými balíkmi a vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov a materiálových sústav, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia.

Absolvent je plne pripravený na pôsobenie:

 • Vo výskume a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva, priemyselného inžinierstva, aplikácii  experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov.
 • V základnom výskume pri vývoji nových materiálov, výskume fyzikálnych vlastností materiálov a vývoji nových diagnostických metód, inovačných procesov, riešení trvalo udržateľných technológií s minimálnou spotrebou surovín, energie a bezodpadových procesov (komplexné spracovanie vstupných surovín a materiálov).
 • Vo výrobnom procese ako technológ výroby alebo riadiaci pracovník, pri  navrhovaní a riadení moderných environmentálne akceptovateľných priemyselných technologických procesov, pokrokových materiálov, spotrebných výrobkov a technických služieb.
 • V riadiacej sfére v oblasti riešenia problémov pri výrobe, spracovaní, zabezpečovaní kvality materiálov, využitia a recyklácie materiálov, dokáže viesť tímy pracovníkov pri zabezpečovaní ekonomickej prosperity podniku.
 • Vo verejnej správe v oblasti odborov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónov miest a obcí, ako špecialista na odborných útvaroch.
 • V podnikateľskej sfére vo všetkých oblastiach výrobno-technologických procesov,  riadiacich procesov a procesov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj firmy a jej prosperitu.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na II. stupeň inžinierskeho štúdia je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolvovanie bakalárskeho štúdia).

 Doplňujúce informácie
 • Uchádzači budú prijatí na základe výberového konania  podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách  technického alebo prírodovedného zamerania.
 • Zaslaní všetkých povinných príloh prihlášky, vrátane úhrady prijímacieho poplatku v sume 17 €.


Podmienky pre zahraničných študentov

 

 • Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR, ďalej sa vyžaduje uznanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí, a ovládanie slovenského alebo českého jazyka slovom aj písmom. Preukázanie jazykovej zdatnosti je možné absolvovaním testu NPS zo všeobecných študijných predpokladov s dosiahnutím percentilu aspoň 15.

 Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú pre záujemcov dostupné na: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Uznanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu (tnuni.sk). Zahraničný uchádzač ho doloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.

Podrobné informácie nájdete na linku:
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Prihlášku je možné vyplniť a odoslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home
 • Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.
 • Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie v sume 17,- € budú uchádzačovi systémom vygenerované automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 10 dní od poslania e-prihlášky.
 • V prípade, že uchádzač nevyužije vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošle prihlášku v papierovej forme, platobné údaje budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail zadaný uchádzačom. Poplatok je potrebné uhradiť do 10 dní od odoslania platobného príkazu.
 • Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas bakalárskeho štúdia.
 • Do Akademického informačného systému sa zaeviduje úplne vyplnená e-prihláška len so stavom „uložená“.

Uchádzač doručí do 10 dní od registrácie prihlášky povinné prílohy:

- diplom (úradne overený doklad o absolvovaní štúdia I. stupňa) –  netýka sa absolventov FPT,

- vysvedčenie o štátnej skúške (úradne overená fotokópia) - netýka sa absolventov FPT,

dodatok k diplomu – doklad o výpise výsledkov štúdia - netýka sa absolventov FPT

Uvedené dokumenty je potrebné doručiť na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 ul. I. Krasku 491/30

020 01 Púchov.

Poznámka: Tohtoroční absolventi bakalárskeho štúdia doručia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu ihneď po jeho obdržaní.

 

 Doplňujúce informácie o prijímacom konaní:

 1. Komisia skontroluje všetky materiály pre prijímacie konanie, ktoré pripraví Študijné oddelenie FPT. Vyhodnotí prijímacie konanie a pripraví návrh rozhodnutia o prijatí na štúdium, ktoré predloží na schválenie dekanovi fakulty.
 2. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí alebo neprijatí na štúdium uchádzač dostane písomnou formou.
 3. Uchádzač spolu s rozhodnutím dekana o prijatí na štúdium dostane všetky potrebné informácie o uskutočnení zápisu do 1. ročníka.  Zároveň bude vyzvaný, aby v elektronickom systéme AIS2 potvrdil elektronickú návratku, v ktorej potvrdí záujem o štúdium na FPT TnUAD.
 4. Ak počet študentov, ktorí písomne potvrdia nástup do prvého ročníka II. stupňa štúdia bude nižší, ako je plánovaný počet, uskutočnia sa ďalšie kolá prijímacieho konania.
 5. Prijímacie konanie pre akademický rok 2023/2024 sa uskutoční najneskôr do 10 dní od ukončenia termínov na podanie prihlášky.


Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  15.11.2022 - 15.08.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  29.09.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  16.08.2023 - 30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
 • diplom - úradne overený doklad o absolvovaní štúdia I. stupňa – netýka sa absolventov FPT; (papierová forma)
 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške - netýka sa absolventov FPT; (papierová forma)
 • dodatok k diplomu – doklad o výpise výsledkov štúdia I. stupňa - netýka sa absolventov FPT (papierová forma)
 • v prípade uchádzača zo zahraničia (mimo ČR) overená kópia dokladu uznania vzdelania I. stupňa - nostrifikácia. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10502
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu2
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk  vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2023 11:54

Upozorniť na neaktuálne údaje