Materiálové inžinierstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo prostredníctvom vlastnej voľby povinne voliteľných a výberových predmetov sa špecializuje na niektorú z nasledujúcich oblastí:
• Kovové materiály
• Anorganické materiály
• Polymérne materiály
• Textilné materiály
• Environmentálne inžinierstvo
• Počítačová podpora materiálového inžinierstva
• Materiály a dizajn
Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo je komplexne pripravený na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality a prevádzkovej diagnostiky. Dôkladne pozná vzájomné súvislosti medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami materiálov. Dokáže analyzovať a navrhovať rozsiahle technické riešenia vrátane environmentálnych aspektov a dizajnu výrobkov, vyžadujúce hlboké znalosti v oblasti materiálov, riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelania absolventa je aj znalosť práce s technickými softvérovými balíkmi a vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov a materiálových sústav, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia.
Absolvent je plne pripravený na pôsobenie:
• Vo výskume a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva, priemyselného inžinierstva, aplikácii experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov.
• V základnom výskume pri vývoji nových materiálov, výskume fyzikálnych vlastností materiálov a vývoji nových diagnostických metód, inovačných procesov, riešení trvalo udržateľných technológií s minimálnou spotrebou surovín, energie a bezodpadových procesov (komplexné spracovanie vstupných surovín a materiálov).
• Vo výrobnom procese ako technológ výroby alebo riadiaci pracovník, pri navrhovaní a riadení moderných environmentálne akceptovateľných priemyselných technologických procesov, pokrokových materiálov, spotrebných výrobkov a technických služieb.
• V riadiacej sfére v oblasti riešenia problémov pri výrobe, spracovaní, zabezpečovaní kvality materiálov, využitia a recyklácie materiálov, dokáže viesť tímy pracovníkov pri zabezpečovaní ekonomickej prosperity podniku.
• Vo verejnej správe v oblasti odborov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónov miest a obcí, ako špecialista na odborných útvaroch.
• V podnikateľskej sfére vo všetkých oblastiach výrobno-technologických procesov, riadiacich procesov a procesov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj firmy a jej prosperitu.

Štúdium je určené nielen pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom, ale je vhodné aj pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch, pre nich sa výučba uskutočňuje blokovo.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na II. stupeň inžinierskeho štúdia je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolvovanie bakalárskeho štúdia). Uchádzači budú prijatí na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách technického alebo prírodovedného zamerania.
Zaslaní všetkých povinných príloh prihlášky, vrátane úhrady prijímacieho poplatku v sume 17 €.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
Podrobné informácie nájdete na linku:
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku je možné vyplniť a odoslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home

Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie v sume 17,- € budú uchádzačovi systémom vygenerované automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
V prípade, že uchádzač nevyužije vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošle prihlášku v papierovej forme, platobné údaje budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail zadaný uchádzačom. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.
Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas bakalárskeho štúdia.
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje úplne vyplnená e-prihláška len so stavom „uložená“.
Uchádzač doručí do 10 dní od registrácie prihlášky povinné prílohy:
• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FPT),
• úradne overený doklad o absolvovaní štúdia I. stupňa – diplom (netýka sa absolventov FPT),
• dodatok k diplomu – doklad o výpise výsledkov štúdia (netýka sa absolventov FPT),
Uvedené dokumenty je potrebné doručiť na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove
ul. I. Krasku 491/30
020 01 Púchov.
Poznámka: Tohtoroční absolventi bakalárskeho štúdia doručia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu ihneď po jeho obdržaní.

Doplňujúce informácie o prijímacom konaní:
1. Komisia skontroluje všetky materiály pre prijímacie konanie, ktoré pripraví Študijné oddelenie FPT. Vyhodnotí prijímacie konanie a pripraví návrh rozhodnutia o prijatí na štúdium, ktoré predloží na schválenie dekanovi fakulty.
2. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí alebo neprijatí na štúdium uchádzač dostane písomnou formou.
3. Uchádzač spolu s rozhodnutím dekana o prijatí na štúdium dostane všetky potrebné informácie o uskutočnení zápisu do 1. ročníka. Zároveň bude vyzvaný, aby v elektronickom systéme AIS2 potvrdil elektronickú návratku, v ktorej potvrdí záujem o štúdium na FPT TnUAD.
4. Ak počet študentov, ktorí písomne potvrdia nástup do prvého ročníka II. stupňa štúdia bude nižší, ako je plánovaný počet, uskutočnia sa ďalšie kolá prijímacieho konania.
5. Prijímacie konanie pre akademický rok 2022/2023 sa uskutoční najneskôr do 10 dní od ukončenia termínov na podanie prihlášky.Forma prijímacej skúšky

-  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2022 - 30.06.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.07.2022 - 15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home, vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2022 11:49

Upozorniť na neaktuálne údaje