Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta. Študenti si môžu vybrať z viacerých študijných odborov, ktoré majú vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Poslaním fakulty je poskytnúť budúcim absolventom nevyhnutné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré im umožania úspešne sa uplatniť na trhu práce a taktiež budovať úspešnú kariéru. Našich absolventov nájdete v každom slovenskom médiu, reklamnej agentúre a kreatívnom hráčskom priemysle. 

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta. Študenti si môžu vybrať z viacerých študijných odborov, ktoré majú vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Fakulta ponúka štúdium v odbore masmediálne štúdiá v študijných programoch – masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, teória digitálnych hier, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s verejnosťou - media relation (v EN jazyku). Vo všetkých študijných programoch má akreditované oba stupne vysokoškolského vzdelania: I. stupeň bakalárskeho štúdia (Bc.); II. stupeň magisterského štúdia (Mgr.). Okrem toho ponúka aj III. stupeň doktorandského štúdia (PhD.) na programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia a teória digitálnych hier. Poslaním fakulty je poskytnúť budúcim absolventom nevyhnutné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré im umožania úspešne sa uplatniť na trhu práce a taktiež budovať úspešnú kariéru. Operatívne reaguje na potreby krajín Európskej únie, v ktorej tretina populácie do 35 rokov pôsobí v komunikačnej sfére (tlačených, elektronických médiách, reklamných a marketingových agentúrach, v oblasti sociálnej, politickej a inštitucionálnej komunikácie). Jej absolventov nájdete v každom slovenskom médiu, reklamnej agentúre a kreatívnom hráčskom priemysle. 

Viac informácií o prijímacom konaní nájdete na našich sociálnych sieťach alebo TU.

Vzdelávanie je okrem teoretickej výučby zamerané aj na dôraz na praktiké zručnosti. Tie môžu študenti získať v rôznych ateliéroch (fotografický, rozhlasový, televízny, print a online žurnalistika), kabinetoch (marketingu, eventov, social media, PR a iné) či organizáciou alebo účasťou na rôznych LAGs a podobne. Viac info nájdete TU.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch. Pre viac informácií môžete navštíviť našu univerzitnú stránku.

INFORMÁCIE K UBYTOVANIU.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach, v budovách UCM. 

INFORMÁCIE K STRAVE.

Ostatné služby

Rozvoj novinárskej a mediálnej tvorby študentov je našou prioritou. Prváci až piataci sa môžu zapojiť do redakcie školského časopisu atteliér i jeho online verzie attelier.sk, pracovať na rôznych pozíciách v rádiu Aetter a pripravovať relácie a videá pre FMK TV. Tieto médiá sa snažia naučiť študentov tvoriť obsah, ktorý si môžu zaradiť do portfólia a zároveň simulujú reálne pomery v médiách, samozrejme upravené na podmienky univerzity.

Okrem akademických odborníkov, ktorí majú často za sebou pôsobenie v médiách, marketingu či hernom priemysle, spolupracujeme aj s ľuďmi z praxe. Uvedomujeme si, že odbory, ktoré sa u nás vyučujú musia byť v neustálom kontakte s realitou. Medzi výrazné mená našej školy v tomto smere patria napríklad Matúš HlibokýBraňo MackoPeter ŠeboPavol MinárMartin Klementis, Ján Kožlej a mnoho ďalších zástupcov marketingových agentúr, médií a herných štúdií, ktorí navštevujú FMK počas prednášok či seminárov či diskusií a besied pre verejnosť či konferencíí.

Počas semestra neprejde týždeň, kedy sa u nás neobjaví niekto z praxe. Akcia, ktorá združuje najviac odborníkov počas 4 dní je Týždeň vedy a techniky. Z praxou je FMK UCM prepojená aj vďaka partnerským firmám a organizáciám, ktoré pri hľadaní nových zamestnancov často oslovujú práve nás, čím zabezpepčujú našim študentom prax v odbore.

Viac informácií nájdete TU.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrej Brník, PhD. (andrej.brnik@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 30.09.2020 14:44

Upozorniť na neaktuálne údaje